Ny sökning
KE0062

Grundläggande kemi I

Kursen, som är uppdelad i två likstora delkurser, ger kunskaper i grundläggande kemiska och biokemiska lagar och begrepp. Namn, formler, egenskaper och reaktioner för de i naturen viktigaste oorganiska och organiska och föreningarna behandlas, liksom viktiga analytiska metoder som används inom de olika kemiska disciplinerna. Introduktion till de centrala delarna av metabolismen som är gemensam för allt liv på jorden samt om olika grupper av biomolekyler och om hur dessa byggs upp och bryts ned i den levande cellen ingår också.

Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten men syftar även till att bekanta studenterna med centrala kemiska och biokemiska metoder. Studentens förmåga till såväl skriftlig som muntlig redovisning kommer övas också.

Information från kursledaren

Hej studenter och välkomna till SLU och till vår kurs
KE0062 - Grundläggande kemi I.

Info om schemat

Schema finns utlagt sedan mitten av maj 2023. Några små förändringar kan fortfarande komma att göras.
Det första schemat lades ut 2023-05-12

  • Revision 1, 2023-06-15: Salar tillagda, några schematider med slarvfel korrigerade.
  • Revision 2, 2023-09-22: Rätt lärare i schemat, några slarvfel med salar har korrigerats.

Allmänkemidelen av kursen kommer att genomföras som "flipped classroom" vilket innebär att föreläsningarna i allmänkemi kommer att ges som videoinspelningar. Allmänkemins videoföreläsningar är markerade som "VF1", "VF2", osv.
I schemat är OBLIGATORISKA moment skrivet med FET STIL. Var vänlig notera att samtliga obligatoriska moment måste genomföras och vanligtvis även redovisas på ett godkänt sätt för att kunna bli godkänd på kursen. Obligatoriska moment förekommer både under november-december och i januari!

Kursupplägg

Notera att kursen KE0062 består av två delkurser (vilket också innebär två deltentor), på samma sätt som det varit sedan HT-2017.
För att bli godkänd på en delkurs måste labbar, labbredogörelser, eventuella andra obligatoriska moment och deltentan vara godkänd. På delkurserna ges bara betygen U eller G.
För att bli godkänd på hela kursen KE0062 måste båda delkurserna vara godkända. På kursen KE0062 som helhet kan betygen U, 3, 4 eller 5 erhållas.

En sammanställning från förra årets kurs som visar vad som krävdes för att bli godkänd på kursen finns i "Regler_för_obligatoriska_moment...".

Ordinarie tentor ges i början av december och i mitten av januari. Cirka en månad efter ordinarie tenta kommer en möjlighet till omtenta att ges.
Omtentor på alla delkurser kommer även att erbjudas i mitten-slutet av augusti 2024. Vi kommer förhoppningsvis att kunna ordna repetitionslektioner i maj-juni eller frågestunder några dagar före omtentorna i augusti för att ge er möjlighet att reda ut de sista detaljerna före omtentan.

Om du missar ett obligatoriskt moment (alla laborationer är obligatoriska och lite annat också) så kan det kanske gå att ta igen en missad labb tillsammans med någon annan labbgrupp någon dag senare. Kolla med din labblärare i ditt individuella fall.
Vi kommer troligen att genomföra 1-2 "omlabbdagar" i maj där möjlighet att ta igen en eller två missade labbar.

En preliminär läslista från förra året för Blackmanboken finns för varje föreläsning. Kapitelhänvisningar för biokemiboken av Berg finns också med i läslistan.
Notera att även information som ges i kurskompendier, labbkompendier osv ingår i kursen. Övergripande information om kursböcker finns under "Litteraturlista" på kurshemsidan.

Studenter med funktionshinder

Om du har speciella behov t.ex. vad gäller tentamen (tyst sal, extra skrivtid etc) så måste du så snart som möjligt (allra senast tre veckor före tentamen) kontakta kursansvarig för att gå igenom hur tentamen kan genomföras. Mer info om att studera med funktionsnedsättningar finns på SLU:s studentwebb. Tips bl.a. om olika hjälpmedel finns där.

Laborationer, labbgrupper och labbrockar

De flesta laborationerna genomförs på labb på MEKÖL i MVM-huset på Ultuna. Vissa labbar genomförs i andra salar, se schemat. Ni är indelade i labbgrupper om 15 cirka studenter. Jag har just gjort en preliminär indelning i labbgrupper. Meningen är att ni ska arbeta i samma labbgrupper genom hela kursen. Om någon absolut vill byta labbgrupp så hör av er så snart som möjligt så försöker jag ordna det - men ni ska helst ha gjort upp med en annan studente som ni ska byta labbgrupp med!

Labbrock Alla studenter får gärna köpa sin EGEN LABBROCK!
Labbrocken ska helst vara av kraftigt bomullstyg. Många labbrockar har tyg av en polyester-bomulls-blandning och det är acceptabelt så länge tyget inte är för tunt.
Många näthandlare säljer bra labbrockar för 300-500:-. Det finns även fysiska butiker som säljer bra labbrockar!
På MEKÖL finns möjlighet att under kemikursens gång förvara sin labbrock och annat i ett klädskåp. Om du tar med ett eget hänglås så kan du t.o.m. låsa in sakerna.
På MEKÖL är det även möjligt att låna en labbrock för just den dagens labbarbete.
Notera att om det klädskåp du använt och satt hänglås på fortfarande är låst efter kursens slut så klipper vi upp hänglåset och tar ut kvarvarande saker och skänker dom till Rädda Barnen, Röda Korset, MSF eller till energiåtervinningen.

Förkunskaper och repetition av högstadie- och gymnasiekemin

Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben för er och här är några exempel.

Repetition av gymnasiets kemi - Kemiskolan - gratis kurs och test på nätet
Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Repetitionsmaterial på gymnasienivå i allmän kemi. Även diagnostiska prov har funnits där. Uppgifterna var ett urval från centrala prov i kemi för gymnasieskolan från 1969-1995. Räkna INTE med att ni ska kunna allting, gymnasiekemin var annorlunda för 20-30 år sedan. Vissa frågor kan ni säkert besvara redan nu, men efter KE0062-kursen kommer ni att kunna besvara så gott som alla frågorna!

Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Khan Academy
Många studenter har inte med sig alla de kunskaper i kemi och matematik som behövs för att följa med på vår utbildning. Det finns väldigt mycket bra repetitionsmaterial på webben och här är ett exempel. Försök att fräscha upp gamla och kanske delvis bortglömda kunskaper! Massor med bra material inom kemi, biokemi, biologi, matematik osv. Titta gärna på "Organic chemistry" och "Chemistry" Det finns säkert många fler intressanta och nyttiga sidor hos Khan Academy!

Repetition av gymnasiets matematik och kemi - Magnus Ehingers undervisning
Allt du behöver för A i Biologi, Kemi, Bioteknik, Gymnasiearbete m.m. De här sidorna är MYCKET BRA. Repetera kemi 1 och kemi 2 i första hand. Repetera gärna även matematiken.

Det finns nästan hur mycket repetionsmaterial som helst på nätet. Flera universitet har inspelade föreläsningar och andra hjälpmedel för att studenter ska lära sig kemi. Nivån på de olika föreläsningarna varierar mycket, men många universitet har inspelade föreläsningar som ligger nära nivån på vår kurs.

Jag har hört av andra studenter att Leah4sci har bra genomgångar av organisk kemi på youtube!

/Anders

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för KE0062

Läsåret 2022/2023

Grundläggande kemi I (KE0062-20038)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Grundläggande kemi I (KE0062-20093)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Grundläggande kemi I (KE0062-20159)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Grundläggande kemi I (KE0062-20035)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Grundläggande kemi I (KE0062-20085)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Grundläggande kemi I (KE0062-20001)

2017-10-30 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Grundläggande kemi I (KE0062-20001)

2016-10-31 - 2017-01-15

Kursplan och övrig information

Kursplan

KE0062 Grundläggande kemi I, 15,0 Hp

Fundamentals in Chemistry I

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Del A 7,5 0202
Del B 7,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet och särskild behörighet som omfattar

- Biologi 2
- Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2
- Kemi 2
- Matematik 4

alternativt

- Biologi B
- Fysik A
- Kemi B
- Matematik D

Mål

Grundläggande kemi är formellt uppdelad i två kursdelar (I, 15 hp och II, 7,5 hp) som tillsammans utgör en enhet där delarna har ett progressivt och ämnesövergripande innehåll. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i kemi med särskilt fokus mot det behov efterföljande kurser i mark-, miljö- och livsmedelsvetenskap samt biologi har.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- använda grundläggande kemisk terminologi

- beskriva de principer som styr energiomvandling och kemiska reaktioner

- redogöra för olika typer av elektromagnetisk strålning och ge exempel på hur den interagerar med materia

- redogöra för miljörelaterade processer ur ett kemiskt perspektiv

- förklara atomers uppbyggnad och olika typer av kemisk bindning och kemiska interaktioner

- redogöra för grundläggande molekylers sammansättning, struktur och egenskaper

- beskriva väsentliga kemiska reaktionsvägar och -mekanismer

- redogöra för kemiska reaktioners hastigheter och hur dessa kan påskyndas

- använda grundläggande kemiska laborationstekniker och analysmetoder

- analysera och redovisa erhållna experimentella resultat

Innehåll

Kurserna Grundläggande kemi I och II är indelade i s.k. temablock, i vilket en del av kursinnehållet ställs i fokus. Varje temablock avslutas med en sammanfattande diskussion kring ett exempel från aktuell forskning eller ett aktuellt samhälls- eller miljöproblem. Båda kurserna belyser centrala frågor inom miljökemi och hållbar utveckling, med seminarier kring aktuella frågor.

I kursen Grundläggande kemi I introduceras inledningsvis sambanden mellan energi och kemiska reaktioner, atomlära och grundämnenas periodiska system, den kemiska terminologin, samt labbsäkerhet och laborativt arbete.

Med fokus på atmosfären studeras grundläggande kemiska begrepp och interaktioner mellan ljus och materia. Här ingår de olika typerna av kemiska interaktioner i bindningar, växthuseffekten, luftföroreningar, elektromagnetisk strålning, fotokemi och principerna för spektroskopi. Kemisk energi, energiproduktion och dess miljöpåverkan belyses.

Därefter studeras molekylers uppbyggnad och struktur, de olika klasserna av biomolekyler och sekundära metaboliter, samt proteiners struktur och veckning. Laborativa delar med inriktning mot kemisk separation och analys är kopplade till dessa avsnitt.

Studier av kemisk jämvikt omfattar grundläggande principer, beräkningar och laborationer kring jämvikter hos syra-bas-reaktioner, löslighet, komplexbildning och kopplade jämvikter. Detta block omfattar även proteiners veckningsjämvikt, aggregering och molekylers bindning till proteiner (t.ex. läkemedel eller miljögifter).

Kinetik, katalys och enzymer behandlas tillsammans och omfattar grundläggande kinetik inklusive beräkningar, katalys i avgasrening och grön kemi, samt enzymkinetik enligt Michaelis-Menten, inklusive olika inhibitorers effekt på enzymers aktivitet. Gruppövningar eller forskningspresentationer genomförs kring någon allmänt använd enzyminhibitor i t.ex. ogräsmedel.

Avslutningsvis studeras kemiska reaktioner, bl.a. de kemiska funktionella gruppernas reaktioner och mekanismen för några av dessa, exempel på enzymatiskt katalyserade reaktionsmekanismer, samt biokemisk reglering.

Kursens lärarledda delar inkluderar såväl traditionella salsföreläsningar, laborationer och övningar i mindre grupper som föreläsningar i seminarieform och handledda självstudier. Utöver lärarledd tid förutsätts studenten bedriva en väsentlig andel självstudier, där studenterna utöver ordinarie kursmaterial kommer att få exempel på interaktiva sådana. Vissa moment är obligatoriska, huvudsakligen seminarier, laborationer och redovisningar, men även vissa föreläsningar och övningar. I kursen övas vetenskaplig redovisning (skriftlig och muntlig) genom t.ex. pm-skrivning, redovisning av laborationsresultat samt aktiv diskussion i seminarier.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, obligatoriska redovisningar av laborativa moment och av inlämningsuppgifter, obligatoriska laborativa moment och inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen, godkända laborationsredovisningar och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: KE0051, KE0053, KE0054, BI1032

Betygskriterier

Betygskriterierna för LÅ 2022-23 finns som ett pdf-dokument.

Litteraturlista

1: Allmän och organisk kemi: Chemistry. 5e eller 4e upplagan (även 3e uppl. fungerar)
Författare: A. Blackman, S. Bottle, S. Schmid, M. Mocerino, U. Wille
ISBN: 978-0-7303-9667-3 (5e), 978-0-7303-6328-6 (4e)
Kommentar: Boken ska ha knappt 1500 (knappt 1700 för 4e) sidor och kosta cirka 750 SEK (pris 2023 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala).

2: Biokemi: Biochemistry, 9e Upplagan
Författare: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto, Jr., L. Stryer
ISBN: 9781319114657
Kommentar: Boken bör kosta drygt 900 SEK (pris 2023 hos LundeQ / Akademibokhandeln i Uppsala). Jag har även kollat ad libris och bokus. Se upp!!! Vissa nätbokhandlare tar dubbelt så mycket betalt! 9e Upplagan är officiell kurslitteratur men även 6e, 7e och 8e upplagorna fungerar.

3: Material från molsci-institutionen
Författare: Producerat av lärare vid vår institution
Kommentar: Material kommer att delas ut under kursens gång, ibland i fysisk och ibland i digital form.

Som ett inofficiellt alternativ till boken av Blackman et al under punkt 1 kan en äldre bok av Mahaffy m.fl. användas: Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity (FYSISK BOK)
Författare: P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
ISBN: 9780176684082. Mahaffy-boken är fortfarande en bra bok. Den finns som begagnad hos många äldre SLU-studenter.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Livsmedelsprogrammet Växtodlingsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0062 Anmälningskod: SLU-20157 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%