Ny sökning
KE0068

Organisk kemi med energitillämpningar

Kursen behandlar grundläggande kemiska lagar och begrepp såsom reaktioner och kemiska och fysikaliska egenskaper hos de vanligaste organiska substansklasserna, särskilt de som är viktiga inom energitekniska processer. Några viktiga kromatografiska metoder tas också upp. Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten och underlättar inlärningen av dessa.

Information från kursledaren

Hej KE0068-studenter

Ett preliminärt schema finns här.
All teoriundervisning blir på campus hoppas vi! Om smittspridning tar fart igen så måste vi kanske tänka om, men vi hoppas på campus-undervisning.

Schemats första version lades ut 2022-11-04 och revisioner av schemat kommer att listas här nedan.
- All teoriundervisning blir IRL (men förra årets videoklipp kommer att finnas tillgängliga)
- Onsdag 8 mars kommer det att bli ett obligatoriskt studiebesök (eller gästföreläsning)
- alla laborationer och vissa labbförberedande föreläsningar är obligatoriska

Schemauppdateringar
- Lokaler tillagda 2022-12-01
- Ändrad dag för tentaåterlämning i april
- Korrigerat tid och lokal för deltenta 2.

/Anders

Kursvärdering

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2023-03-31

Andra kursvärderingar för KE0068

Läsåret 2021/2022

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30176)

2022-01-17 - 2022-03-20

Läsåret 2020/2021

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30255)

2021-01-18 - 2021-03-21

Läsåret 2019/2020

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30058)

2020-01-20 - 2020-03-22

Kursplan

KE0068 Organisk kemi med energitillämpningar, 5,0 Hp

Organic Chemistry with energy applications

Ämnen

Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 5,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper och färdigheter i allmän kemi

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i organisk kemi och några av dess tillämpningar för energiproduktion och energiteknik.

Efter genomgången kurs ska studenten:

- kunna muntligt och skriftligt redogöra för de grundläggande lagar och begrepp som behövs för att förstå den organiska kemin, särskilt de som har betydelse för energitekniska processer

- kunna namn, formler och egenskaper för de i naturen viktigaste organiska föreningarna samt reaktioner typiska för dessa

- översiktligt kunna beskriva olika tekniska processer för förädling av organiska ämnen

- kunna redogöra för några biobaserade föreningar och kemiska förädlingsmetoder som leder till att ersätta fossila råvaror

- kunna genomföra experiment baserade på några vanliga kemiska experimentella tekniker

- visa förmåga att analysera samt att muntligt och skriftligt redovisa erhållna resultat.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar, laborationer, övningar samt studiebesök eller gästföreläsningar. Kursintroduktion, labbintroduktion, laborationer samt studiebesök eller gästföreläsningar är obligatoriska moment. Viss undervisning och redovisning genomförs muntligen och skriftligen på engelska.

Inom kursen behandlas förekomst, reaktioner, kemiska och i viss mån fysikaliska egenskaper och stereokemi för följande substansklasser och deras derivat:

- kolväten

- alkoholer

- etrar

- karbonylföreningar

- karboxylsyror

- polymerer

Vidare behandlas flera kemiska tekniker och metoder såsom raffinering och destillation, syntes och derivatisering samt kromatografi.

I kursen ges exempel på kolföreningars möjligheter och risker inom t.ex. energilagring, förbränning och vid framställning av olika samhällsnyttiga produkter. I övningarna genomförs bl.a. beräkningar på energiinnehåll, energitäthet i olika energibärare samt utbyte av omvandlings- och syntesreaktioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftlig tentamen, redovisningar av obligatoriska laborativa moment och av inlämningsuppgifter.

Godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter och godkända inlämningsuppgifter samt godkänt och aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kursen Allmän kemi och kemiska energikällor - KE0049 samt

- att ha godkänt resultat på hälften av ingående delkurser i den förkunskapsgivande kursen

eller

- att ha godkänt resultat på alla laborationer och laborationsredogörelser som ingår i den förkunskapsgivande kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: KE0039, KE0048, KE0061

Betygskriterier

Betygskriterierna finns som ett pdf-dokument

/Anders

Litteraturlista

1: Organic Chemistry A Short / Brief Course. 13th Ed.
**Författare: **David J Hart, Christopher M Hadad, Leslie E Craine & Harold Hart
**ISBN: **978-1-111-42556-2 (US-upplagan)
**Kommentar: **Boken har slutat att tryckas men finns tillgänglig som begagnad på campus eftersom den använts i många år. Jag har också noterat att studenter använt boken i PDF-format. Boken kan finnas som 13e internationella upplagan (978-1-111-42624-8) hos olika bokhandlare och på nätet. Boken bör kosta cirka 700:-.
Gamla upplagor (12, 11 & 10) av textboken går också ganska bra.
. Väldigt många andra organkemiböcker går också bra att använda, Sterner, Mahaffy, Blackman, Solomon, McMurry m.fl.

2: Organisk kemi. Labbkompendium
**Författare: **Anders Sandström samt några fler
**Kommentar: **Detta LABB-kompendium är obligatoriskt eftersom det innehåller anvisningar för laborationerna. Detta labb-kompendium kommer att tillhandahållas som PDF-fil i början av kursen.

3: Organisk kemi. Kurskompendium
**Författare: **Anders Sandström samt några fler
**Kommentar: **Detta kurskompendium är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068

4: Organisk kemi. Övningsuppgiftskompendium
**Författare: **Anders Sandström samt några fler
**Kommentar: **Detta kompendium med övningsuppgifter är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12690 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0068 Anmälningskod: SLU-30088 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 35%