Ny sökning
KE0073

Biokemi, fortsättningskurs

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära sig mer om hur biologiska processer regleras på den molekylära nivån under både normal utveckling och sjukdomstillstånd. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussionsseminarier för att skapa bästa möjliga förutsättningar att du ska kunna greppa biokemiska principer och reflektera över deras relevans för vår vardagliga existens. Grundläggande kunskaper i kemi är krav.

Biomolekylers och biokemiska reaktionsvägars precision, syfte och logik som skapats under evolutionens gång ligger till grund för alla aspekter av biologiska system såväl som mänskliga aktiviteter. Vetenskapliga framsteg inom biokemi har haft och fortsätter att ha enorm inverkan inom allt ifrån medicin, miljövetenskap, bioteknologi till livsmedelstillverkning. Oberoende av vilken framtida karriärbana du kommer att följa så kommer din kunskap inom biokemi alltid att vara ett nyttigt och t.o.m. även kritiskt viktigt verktyg för att kunna lösa problem.

Snarare än att förse dig med fullständig katalog av biokemisk kunskap (vilket skulle ta flera års studier) så är kursens mål istället att fånga ditt intresse för ämnet biokemi och på så sätt ge dig en mekanistisk förståelse av biologiska fenomen. Dessutom kommer kursen att ge dig bättre förståelse inom nära besläktade fält såsom cellbiologi, immunologi och genetik.

KE0073 Biokemi, fortsättningskurs, 7,5 Hp

Biochemistry, continuation

Kursplan fastställd

2020-12-10

Ämnen

Biologi Kemi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper och färdigheter i grundläggande kemi om 15hp

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom den molekylära grundvetenskapen biokemi.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. redogöra översiktligt för olika tekniker för analys och strukturstudier av proteiner
2. beskriva och exemplifiera principer för enzymkatalys, kinetik och reglering
3. identifiera strukturella och funktionella delar i proteinstrukturer och relatera till proteinets funktion (t.ex. katalytisk mekanism hos enzymer, receptormekanism)
4. redogöra översiktligt för metoder för att generera och använda biologisk information (genteknik och bioinformatik)
5. beskriva hur lipider, kolhydrater och proteiner bryts ned och byggs upp
6. redovisa och diskutera metabolism i samband med övervikt, näringsintag, träning, svält, diabetes
7. relatera symptom på underskott/överskott/genetiska defekter till metaboliska störningar på biokemisk nivå
8. redovisa problemlösning i seminarieform
9. utföra bearbetning och analys av data från biokemiska experiment samt att skriftligt redovisa dessa

Innehåll

I kursen används föreläsningar, lektioner, datalaborationer, seminarier och övningar. Vissa aktiviteter genomförs i mindre grupper, andra i helklass.
Upprop med kursintroduktion, seminarier, datalaborationer samt gruppövningar är obligatoriska moment. Skriftlig och muntlig framställning övas genom bl.a. redovisning av resultat från datalaborationer, seminarier och gruppövningar.
Kursen består både av biokemisk teori och av arbete med biokemisk problemlösning.
Följande ämnen behandlas under föreläsningar, lektioner, seminarier, datalaborationer och övningar:
- tekniker för rening, analys och strukturstudier av proteiner
- genteknik, bioinformatik, "omics" (genomik, transcriptomik, proteomik, metabolomik), rekombinant genexpression
- enzymer: katalytiska mekanismer, reglering av aktivitet, allosteri, effektivitet, specificitet, enzym-assays
- kolhydratmetabolism: pentos-fosfatvägen, glukoneogenes, glykogen, reciprok reglering
- metabolism av fetter, lipider, aminosyror, proteiner, nukleotider, kvävemetabolism
- integrering av metabolism: näringsintag, homeostas, hormonell kontroll, kroppsvikt, BMI, övervikt, träning, svält, alkohol
- membrankanaler, pumpar, signaltransduktion, sensoriska system, receptorer

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationsformer: Skriftlig tentamen och obligatoriska moment.
För att bli godkänd på kursen krävs: Godkänd tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna i grundläggande kemi I och II om totalt 22,5 hp med minst 15 hp godkänt resultat.
Enstaka kursmoment kan komma att genomföras på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Molekylärbiologi
Ersätter: KE0064
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Kemi
Kurskod: KE0073 Anmälningskod: SLU-30177 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%