Ny sökning
LB0086

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer

Information från kursledaren

UPPDATERAD INFO 22-01-10

Hej,

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya Covid-19-restriktioner, som började gälla 23 december, har SLU uppdaterat sina anvisningar för undervisning och examination i period 3 vårterminen 2022. I SLUs anvisningar står det: ”Ur smittspridningssynpunkt är det angeläget att föreläsningar för stora studentgrupper i första hand genomförs digitalt.” Eftersom att vi förväntas vara omkring 120 studenter totalt på denna kurs anses detta vara en stor grupp. Vi har därför valt att lägga alla föreläsningar digitalt i januari till att börja med. Studiebesöket och även övningen för Mark och växt-blocket planeras att ske på plats, se uppdaterat schema på kurshemsidan och i Canvas-rummet. I Canvas-rummet kommer du även åt Zoom-länken till kursintroduktionen 17 januari.

MVH Kursledningen

*******************************************

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer!

Undervisningen är planerad för att ges i sal på campus och digitalt via Zoom. Observera dock att de i schemat listade "salarna/forumen" är beroende av en fortsatt positiv utveckling av pandemisituationen. Var därför noga med att stämma av eventuella schemauppdateringar innan kursstart.

Den obligatoriska kursintroduktionen kommer att ske 17 januari kl. 09:15–12:00 i Sal W.

Vi kommer att använda plattformen Canvas under kursen. I kursrummet kommer det att finnas viktig information, handouts och mycket annat att ta del av. Där hittar du också en länk till Zoom som kommer att användas under kursens gång.

Avslutningsvis vill vi påminna dig om att du måste registrera dig på kursen, se nedan för mer information gällande detta.

Återigen, varmt välkommen till kursen!

Vänliga hälsningar Erik, Monika, Rebecca, Cecilia, Ida, Kjell, och Nora

Här kommer allmän information om registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-01-01 till 2022-01-17. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0086-30210 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0086

Läsåret 2020/2021

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40084)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40078)

2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40126)

2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40044)

2018-03-21 - 2018-06-03

Läsåret 2016/2017

Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer (LB0086-40024)

2017-03-22 - 2017-06-04

Kursplan

LB0086 Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer, 15,0 Hp

Agricultural Science for business agronomists

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Husdjursvetenskap 2,0 0304
Livsmedelsvetenskap 2,0 0305
Syntes lantbruksvetenskap 7,0 0306
Mark/växt 2,0 0302
Landsbygdsutveckling 2,0 0303

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet samt motsvarande särskild behörighet enligt områdesbehörighet 3:

Matematik C

Samhällskunskap A

Naturkunskap B (alternativt Fy A, Ke A, Bi A som ersätter Na A+B)Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A3:

Matematik 3 b alternativt matematik 3c

Naturkunskap 2

Samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna på agronomprogrammet i ekonomi kunskaper om och en förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:- Översiktligt beskriva biologiska och ekologiska förutsättningar för växtodling, och hur dessa påverkar växtodlingen på olika platser samt hur olika åtgärder försöker överbrygga platsgivna begränsningar.

- Känna igen viktiga kulturväxter, arbetsmoment, maskinbehov och deras eventuella miljöpåverkan, inom växtodling.

- Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning.

- Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen.

- Översiktligt beskriva den svenska livsmedelsindustrin, samt internationella aktörer och livsmedelsmärkningar.

- Översiktligt känna till förädlingsprocesser och hygieniska aspekter i livsmedelsindustrin, och de krav som de ställer på lantbruksproduktion.

- Översiktligt beskriva förutsättningar (sociala, kulturella, ekonomiska) för landsbygdsutveckling.

- Översiktligt beskriva aspekter av landsbygdens historia (landskapet, historiska resurser)

-känna till och beskriva de landsbygdspolitiskt viktigaste institutionerna i Sverige.

Innehåll

Vid föreläsningar, seminarier, projektarbeten och övningar behandlas lantbrukets ekonomi, resurser, metoder – inklusive teknik – för produktion av varor och tjänster (husdjur, växter, livsmedel), samt dessa produkters förädling, med fokus på svenska förhållanden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftlig tentamen och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kostnader för resor och mat som kan uppkomma under studiebesök bekostas av studenterna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Medansvariga:

Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för stad och land Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för agronomprogrammet - ekonomi

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0086 Anmälningskod: SLU-30210 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%