Ny sökning
LB0092

Jordbrukets och landsbygdens historia

Kursen är för dig som vill förstå hur och varför landsbygden i Sverige har förändrats i samband med urbaniseringen. Med den kunskapen blir det lättare att förstå vad som pågår idag och hur landsbygden skulle kunna utvecklas i framtiden.Vi tar avstamp i det tidiga 1800-talet och arbetar oss framåt genom 1900-talet med fokus på både landskap, människor och politik.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0092

Läsåret 2022/2023

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20058)

2022-11-01 - 2022-12-01

Läsåret 2021/2022

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20129)

2021-11-02 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20128)

2020-11-02 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20067)

2019-11-01 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20104)

2018-11-06 - 2018-12-06

Läsåret 2017/2018

Jordbrukets och landsbygdens historia (LB0092-20022)

2017-10-31 - 2017-11-30

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0092 Jordbrukets och landsbygdens historia, 7,5 Hp

Agricultural and rural history

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0301

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskravGrundnivå (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna en bred förståelse för jordbrukets och landsbygdens historia fram till idag, vilket bland annat är centralt för att förstå dagens förhållanden, problem och möjligheter på landsbygden.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- ge en översikt över den svenska landsbygdens och jordbrukets historiska utveckling fram till idag

- förklara jordbrukets och landsbygdens roller i samband med industrialisering och urbanisering, med tyngdpunkt på Sverige

Innehåll

I kursen behandlas jordbrukets och landsbygdens utveckling fram till idag med tyngdpunkt på Sverige och genomförs med särskilt fokus på tiden fr.o.m. 1800-talets senare del och fram till idag.Vid föreläsningar, övningar och seminarier behandlas naturgivna förutsättningar för lantbruk och landsbygdens förhållanden, sociala och ekonomiska aspekter, försörjning och produktion. Drivkrafter bakom förändringar inom lantbruket och på landsbygden utgör också en viktig del av kursen. Bland övningarna ingår studier av landskap och bebyggelse och ett projektarbete i grupp där studenterna övas i att arbeta i arkiv, med syfte att öka förståelsen för enskilda människoöden och lokala samhällsstrukturer. Löpande examination under kursens gång, muntligt och skriftlig i olika former. Vid obligatoriska seminarier diskuteras vetenskapliga artiklar om svenska och internationella förhållanden samt skönlitterära skildringar med anknytning till jordbrukets och landsbygdens historia.Kursen ansluter till en efterföljande kurs, samma termin, där ämnet agrarhistoria också ingår som en fortsättning och sammankoppling med teman i den följande kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga prov, godkända arbetsuppgifter och godkänt deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LK0226, LB0084, LB0088

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

SOU-material (Jordbruksutredningar m. m. SOU = Statens Offentliga Utredningar) 

Du hittar dem lättast via libris.kb.se – de är digitaliserade.

  • SOU 1966: 30 A – Den framtida jordbrukspolitiken, sid. 11-13.
  • SOU 1977:17 – Översyn av jordbrukspolitiken. Läs sammanfattningen som börjar på sidan 17.

Band 3, 4 och 5 ur Det svenska jordbrukets historia

Det finns referensexemplar på biblioteket vid Ultuna och många bibliotek har böckerna i sina samlingar. Verket finns även tillgängligt digitalt via Kungliga skogs- och lantbruksakademiens bibliotek (länkar finns på canvas).

Band 3: Gadd, Carl-Johan. 2000. Den agrara revolutionen, 1700-1870

Obligatoriska kapitel/sidor:

Kapitel 2-4. Jordbrukets utveckling s. 11-50

Kapitel 5 & 6. Bönderna + De obesuttna s. 51-92

Kapitel 8. 1700-talets jordbruk och jordbrukslandskap s. 111-141

Kapitel 21-24. Om skiftesreformerna och det nya odlingslandskapet s. 267-314

Sidorna 71 Ladda ner och 137 saknas på KSLA (tillgängliga via canvas).

Band 4: Morell, Mats. 2001. Jordbruket i industrisamhället: 1870-1945

Band 5: Flygare, Irene & Mats Isacson, 2003, Jordbruket i välfärdssamhället: 1945-2000

Obligatoriska kapitel/sidor:

Kapitel 2-5. Svenskt jordbruk under ett halvsekel mfl s. 11-57

Kapitel 7. Grödor och husdjur s. 71-107

Kapitel 11. Det kemiska jordbruket s. 211-224

Kapitel 13. Jordbrukspolitiken – ett klassiskt drama s. 227-257

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling
Kurskod: LB0092 Anmälningskod: SLU-20165 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%