Ny sökning
LB0100

Praktik - Lantbrukets husdjur 2

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och analys ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0100

Läsåret 2022/2023

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50051)

2023-06-05 - 2023-08-27

Läsåret 2021/2022

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50005)

2022-06-06 - 2022-08-28

Läsåret 2020/2021

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50045)

2021-06-07 - 2021-08-29

Läsåret 2019/2020

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50077)

2020-06-08 - 2020-08-30

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-50025)

2019-06-10 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-30190)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Praktik - Lantbrukets husdjur 2 (LB0100-10224)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Kursplan

LB0100 Praktik - Lantbrukets husdjur 2, 7,5 Hp

Agriculture in practice - Animal husbandry 2

Ämnen

Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificerasGrundnivå (GXX)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Praktik – Lantbrukets husdjur 1, 7,5 hp

Mål

Kursens syfte är att ge en djupare förståelse för det praktiska handhavandet av lantbrukets djur. Genom praktisk färdighetsträning och analys ger kursen insikt i djurskötarens arbetsvillkor och hur skötselrutiner påverkar djurens produktion och välbefinnande samt produktionens ekonomi.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva det praktiska handhavandet av ett av lantbrukets husdjur,

- beskriva arbetsvillkoren inom djurskötseln,

- redogöra för sambandet mellan skötselrutiner och djurens produktion, djurflöden, välbefinnande, ekonomi och hållbarhet,

- jämföra handhavandet av flera olika djurslag inom lantbruket.

Innehåll

Under ungefär 80 procent av kurstiden deltar studenterna i de dagliga rutinerna i ett djurstall. Till stöd under denna period tilldelas studenterna en handledare som instruerar i de olika momentens handhavande. De studerande tilldelas även en akademisk handledare som en resurs för frågor och diskussion. Efter perioden med praktisk färdighetsträning sammanfattar studenterna sina erfarenheter och redovisar dessa såväl skriftligt som muntligt.I kursen tränar studenten djurhantering samt följande generella kompetenser: skriftlig och muntlig presentation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande under praktiktiden. Godkänd skriftlig och muntlig examination. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Fördelning av tillgängliga praktikplatser sker i möjligaste mån efter studenternas önskemål. Vid antagning prioriteras studenter i högre årskurser. Kursen ger studenten erfarenheter av ett annat djurslag än kursen Praktik – Lantbrukets husdjur

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Husdjurens utfodring och vård

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: LB0051

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agrar ekonomi Agronomprogrammet - ekonomi Etologi och djurskydd (kandidat) Djur och hållbarhet (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Lantbruksvetenskap Husdjursvetenskap
Kurskod: LB0100 Anmälningskod: SLU-50010 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens utfodring och vård Studietakt: 40%