Ny sökning
LB0105

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer

Denna kurs riktar sig till dig som vill lära dig mer om SLUs agronominriktningar så som husdjur, mark och växt, ekonomi och landsbygd. I kursen varvas teori med praktiska övningar och studiebesök för att du ska få en bred överblick och förståelse för svensk lantbrukssektor och dess samspel med det övriga samhället.Kunskap om olika husdjursslag, förståelse för växtodling, företags- och nationalekonomiskt tänkande samt förståelse för landsbygdens historia och samtida utveckling är en viktig bas för ett välfungerande lantbruk. Förutom ämneskunskap ger kursen dig verktyg för kritiskt tänkande, samarbete, argumentation och utveckling av olika presentationstekniker.Under kursens gång får du genom föreläsningar, grupparbeten, praktiska moment och studiebesök lära dig om lantbrukets komplexitet och utmaningar. Förutom oss lärare och forskare får du dessutom träffa inbjudna lantbrukare och besöka ett lantbruksföretag.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0105

Läsåret 2021/2022

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30178)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30254)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30059)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer (LB0105-30112)

2019-01-21 - 2019-03-25

Kursplan

LB0105 Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer, 15,0 Hp

Agricultural science for food agronomists

Ämnen

Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Växtproduktion 2,0 0302
Företags- och nationalekonomiskt perspektiv 2,0 0303
Animalieproduktion 2,0 0304
Landsbygdsutveckling 2,0 0305
Syntes Lantbruksvetenskap 7,0 0306

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna på agronomprogrammet i livsmedelsvetenskap kunskaper om och en förståelse för lantbrukssektorns förutsättningar, funktioner och samspel med det övriga samhället.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Översiktligt beskriva biologiska och ekologiska förutsättningar för växtodling, och hur dessa påverkar växtodlingen på olika platser samt hur olika åtgärder försöker överbrygga platsgivna begränsningar.

- Känna igen viktiga kulturväxter, arbetsmoment, maskinbehov och deras eventuella miljöpåverkan, inom växtodling.

- Översiktligt beskriva grundläggande biologiska skillnader mellan olika viktiga husdjursslag i lantbruket, som påverkar vad de används till och vilka krav det ställer på utfodring och skötsel samt etiska aspekter på husdjurshållning. - Översiktligt beskriva viktiga praktiker i animalieproduktionen.

- Översiktligt beskriva aspekter av landsbygdens historia (landskapet, historiska resurser).

- Känna till och beskriva de landsbygdspolitiskt viktigaste institutionerna i Sverige.

- Översiktligt redogöra för nationalekonomiskt tänkande samt företagsekonomiska perspektiv, med tillämpning på lantbruksföretag.

- Argumentera och problematisera kring hållbarhetsfrågor inom svenskt lantbruk.

Innehåll

Vid föreläsningar, seminarier, projektarbeten och övningar behandlas lantbrukets ekonomi, resurser, metoder – inklusive teknik – för produktion av varor och tjänster, med fokus på svenska förhållanden. Kursens olika moment binds samman med ett syntesarbete som pågår under hela kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursens mål examineras genom skriftliga prov, muntliga redovisningar och aktivt godkänt deltagande i obligatoriska moment, t.ex seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vissa föreläsningar genomförs på engelska. Kostnader för resor och mat som kan uppkomma under eventuella studiebesök bekostas av studenterna.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Medansvariga:

Institutionen för ekonomi Institutionen för husdjurens utfodring och vård Institutionen för stad och land Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 0 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0105 Anmälningskod: SLU-30063 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%