Ny sökning
LB0109

Agroecology and Sustainability of Production Systems

För översikt, se kurssida på engelska.

Information från kursledaren

Dear all,

A very warm Welcome to the course, Agroecology and Sustainability of Productions Systems, LB0109. As the covid-19 situation seems to be improving and the return of physical teaching is possible (from SLU's latest guidelines), most of the lectures and course activities of LB0109 will take place on-site in Alnarp. Please refer to the course schedule on course website (https://student.slu.se/en/studies/courses-and-programmes/course-search/course/LB0109/20051.2122 (Links to an external site.)) for the title, timing, room and teacher of the lecture and teaching activities.

You can still see in the course schedule document that few of the lectures are not yet decided on whether it will take place online or on-site. I will update the information after hearing from the respective teachers and also inform you through announcement in this Canvas.

Unfortunately, on the first day (02 Nov, 09.15-12.00), there are no class room available and hence the 'Course introduction and instructions for course work' will take place via zoom. Here is the zoom link and passcode:

https://slu-se.zoom.us/j/2465751769 (Links to an external site.)

Passcode: 954545

However, in the afternoon (13.15-15.00 hrs ) we will meet in Articum 2 class room in Alnarp.

Georg Carlsson and Anna Peterson will be the examiners of this course, and you will meet both of them on several occasions during the course.

I also put up a google sheet (see link below) and I request you to fill-in your name, educational background, skills and interests, etc. The information will help to know each other better and we shall try to benefit each other from our varied experiences and interests.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KjGQi3UwRIdDYvxVwNNpUF0MydPnSp-zjyNEm0k6lEA/edit?usp=sharing

I look forward to meeting you all in person, enjoy the time during the course, and to continue our interactions even after the course.

best wishes,

Raj Chongtham

raj.chongtham@slu.se

Mobile: 072 549 8812

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0109-20051 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0109

Läsåret 2021/2022

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-M2051)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20088)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20006)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

LB0109 Agroecology and Sustainability of Production Systems, 15,0 Hp

Agroecology and Sustainability of Production Systems

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi samt engelska 6

Mål

Syftet är att ge en tillämpad och holistisk förståelse för agrikulturella produktionssystem; hur komponenter och processer i produktionssystem interagerar med varandra och sin omgivning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Bedöma och diskutera produktivitet, uthållighet, insatsmedel och avkastning i agroekosystem.

- Förklara och diskutera olika agroekologiska synsätt på balansen och interaktionen mellan växt- och husdjursproduktion.

- Beskriva och förklara hur lantbruk interagerar med miljömässiga, sociala, ekonomiska och institutionella dimensioner på hållbar utveckling i jordbruk och livsmedelssystem.

- Identifiera, bedöma och föreslå lösningar till problem som är relevanta för det individuella produktionssystemet, till exempel en gård.

Innehåll

Kursen introducerar studenten till agroekologiska principer och perspektiv på produktionssystem genom fallstudier, föreläsningar, vetenskaplig litteratur, student-drivna seminarier, studiebesök, individuella uppgifter och grupparbeten. Arbete med gårdsbaserade fallstudier är en viktig pedagogisk komponent. Studenterna tränas i att beskriva och förklara interaktionen mellan jordbrukspraktiken och socioekologiska förutsättningar som påverkar jordbruksproduktionens hållbarhet i ett holistiskt livsmedelssystem-perspektiv.Kursen utforskar betydelsen av ekologiska principer och processer som konkurrens, diversitet, facilitering, näringscirkulering och trofiska interaktioner för produktionssystemens funktionalitet och resursutnyttjande. Studenterna kommer att använda agroekologiska koncept och verktyg för att utforska hur delkomponenter i jordbruksproduktion, så som grödor, husdjur, mark, teknisk utrustning, infrastrukturella förutsättningar, sociala och ekonomiska förutsättningar, kulturella normer och andra formella och informella institutioner interagerar och påverkar beslutsfattande och produktionsförutsättningar i de system som studeras. Studenterna kommer även att introduceras till olika ramverk och metoder för att utvärdera hållbarheten I agrikulturella produktionssystem.Kursen kommer att behandla grundläggande agronomiska produktionsfrågor i agroekologiska sammanhang, med fokus på ekosystemtjänster kopplade till växtproduktion, markprocesser så som uppbyggandet av markbördighet, näringscykler och hållbar bekämpning av skadedjur och sjukdomar. Utformning av diversitetsbaserade och mångfunktionella system kommer att diskuteras i relation till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.Schemalagda seminarier, studiebesök och redovisningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen krävs att bli godkänd på tentamen och arbetsuppgifter, samt krävs godkänt deltagande i alla kursens obligatoriska delar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen använder koncept och kunskaper som lärs ut och tränas i kursen Agroecology Basics. Även om det inte är ett formellt förkunskapskrav rekommenderas du därför att läsa Agroecology Basics innan denna kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LB0098

Betygskriterier


Grading Criteria of LB0109, Agroecology and Sustainability of Production Systems, 2021-22

Learning objectives (LO)

1 Evaluate and discuss the productivity, sustainability, inputs and outputs in agroecosystems

2 Explain and discuss different agroecological perspectives on the balance and interaction between crop and livestock production

3 Describe and explain how farming interacts with the diverse environmental, social, economic and institutional dimensions of sustainable development in agriculture and food systems

4 Identify, evaluate and propose solutions to problems relevant to the individual production system, i.e. a farm

Examination assessing the LO

TAPE, farm group work, individual assignment, student seminars

TAPE, farm group work, student seminars

TAPE, farm group work, individual assignment, student seminars

TAPE, farm group work, individual assignment

The student's learning activities show:

Requirements for grade 3

- satisfactory skills in analysis and judgement - ability to discuss the important agroecosystem characteristics - participation in seminars and presentations

- satisfactory performance in explaining and discussing interactions - participation in seminars and presentations

- satisfactory performance in describing and explaining interactions - participation in seminars and presentations

satisfactory performance in: - identifying problems on farm - collecting and analysing data - evaluating the reliability of collected data - categorising information and ideas - applying tools/methods to complex problems and suggesting solutions.

Requirements for grade 4

- very good performance in analysis and sound judgement - good ability to reflect and discuss the important agroecosystem characteristics - active participation in seminars and presentations

- very good performance in explaining and discussing interactions - active participation in seminars and presentations

- detailed knowledge about the various dimensions of agroecological development - ability to describe and explain most important interactions - active participation in seminars and presentations

very good performance in: - identifying problems on farm - collecting and analysing data - evaluating the reliability of collected data - categorising information and ideas - applying tools/methods to complex problems and suggesting solutions.

Requirements for grade 5

- excellent performance and independent prioritizing - excellent performance in reflection and discussion of the most important agroecosystem characteristics - active participation in seminars and presentations

- excellent performance in detailed explanation, reflection and discussion on interactions - active participation in seminars and presentations

- depth and systematic understanding, and - ability to make a detailed description and explanation of interactions using concepts based on critical selection - active participation in seminars and presentations

Excellent performance in: - identifying problems on farm - collecting and analysing data - evaluating the reliability of collected data - categorising information and ideas - applying tools/methods to complex problems and suggesting solutions.

To obtain grade 5, all assignments must be completed according to deadlines stated in the course schedule

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: LB0109 Anmälningskod: SLU-20051 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%