Ny sökning
LB0109

Agroecology and Sustainability of Production Systems

För översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0109

Läsåret 2021/2022

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20051)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-M2051)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20088)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Agroecology and Sustainability of Production Systems (LB0109-20006)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

LB0109 Agroecology and Sustainability of Production Systems, 15,0 Hp

Agroecology and Sustainability of Production Systems

Ämnen

Lantbruksvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi samt engelska 6

Mål

Syftet är att ge en tillämpad och holistisk förståelse för agrikulturella produktionssystem; hur komponenter och processer i produktionssystem interagerar med varandra och sin omgivning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Bedöma och diskutera produktivitet, uthållighet, insatsmedel och avkastning i agroekosystem.

- Förklara och diskutera olika agroekologiska synsätt på balansen och interaktionen mellan växt- och husdjursproduktion.

- Beskriva och förklara hur lantbruk interagerar med miljömässiga, sociala, ekonomiska och institutionella dimensioner på hållbar utveckling i jordbruk och livsmedelssystem.

- Identifiera, bedöma och föreslå lösningar till problem som är relevanta för det individuella produktionssystemet, till exempel en gård.

Innehåll

Kursen introducerar studenten till agroekologiska principer och perspektiv på produktionssystem genom fallstudier, föreläsningar, vetenskaplig litteratur, student-drivna seminarier, studiebesök, individuella uppgifter och grupparbeten. Arbete med gårdsbaserade fallstudier är en viktig pedagogisk komponent. Studenterna tränas i att beskriva och förklara interaktionen mellan jordbrukspraktiken och socioekologiska förutsättningar som påverkar jordbruksproduktionens hållbarhet i ett holistiskt livsmedelssystem-perspektiv.Kursen utforskar betydelsen av ekologiska principer och processer som konkurrens, diversitet, facilitering, näringscirkulering och trofiska interaktioner för produktionssystemens funktionalitet och resursutnyttjande. Studenterna kommer att använda agroekologiska koncept och verktyg för att utforska hur delkomponenter i jordbruksproduktion, så som grödor, husdjur, mark, teknisk utrustning, infrastrukturella förutsättningar, sociala och ekonomiska förutsättningar, kulturella normer och andra formella och informella institutioner interagerar och påverkar beslutsfattande och produktionsförutsättningar i de system som studeras. Studenterna kommer även att introduceras till olika ramverk och metoder för att utvärdera hållbarheten I agrikulturella produktionssystem.Kursen kommer att behandla grundläggande agronomiska produktionsfrågor i agroekologiska sammanhang, med fokus på ekosystemtjänster kopplade till växtproduktion, markprocesser så som uppbyggandet av markbördighet, näringscykler och hållbar bekämpning av skadedjur och sjukdomar. Utformning av diversitetsbaserade och mångfunktionella system kommer att diskuteras i relation till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.Schemalagda seminarier, studiebesök och redovisningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För att bli godkänd på kursen krävs att bli godkänd på tentamen och arbetsuppgifter, samt krävs godkänt deltagande i alla kursens obligatoriska delar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen använder koncept och kunskaper som lärs ut och tränas i kursen Agroecology Basics. Även om det inte är ett formellt förkunskapskrav rekommenderas du därför att läsa Agroecology Basics innan denna kurs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: LB0098

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: LB0109 Anmälningskod: SLU-20071 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%