Ny sökning
LB0111

Project Management and Process Facilitation

För översikt, se kurssida på engelska.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LB0111

Läsåret 2021/2022

Project Management and Process Facilitation (LB0111-40045)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Project Management and Process Facilitation (LB0111-M4045)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Project Management and Process Facilitation (LB0111-40063)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Project Management and Process Facilitation (LB0111-M4063)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Project Management and Process Facilitation (LB0111-40007)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan

LB0111 Project Management and Process Facilitation, 15,0 Hp

Project Management and Process Facilitation

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras(AXX)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi, samt engelska 6.

Mål

Syftet är att ge en grundlig översikt av behovet av aktörssamverkan och en interdisciplinär grund för individuellt och gemensamt utvecklings- och forskningsarbete inom agroekologi.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- förstå och problematisera vikten av samverkan mellan människor med olika kunskapsbakgrund och erfarenheter inom agroekologiska projekt och processer,

- diskutera skillnader mellan projektledningsansatser och öppna lärandeprocesser samt avgöra när de är relevanta i agroekologisk utveckling och forskning,

- förklara skillnader mellan att agera som projektledare och processtödjare,

- använda processdesign liksom metoder och verktyg inom projektledning och processtödjande.

Innehåll

Kursen introducerar studenten till praktik i samverkan, projektledning och processtödjande mellan olika aktörer i föränderliga situationer genom vetenskaplig litteratur, föreläsningar, fallstudier, studieresor, seminarier och uppgifter.Kursen delas upp i två delar:Del 1 "Kunskaps- och lärandesystem" innehåller:

- Olika ansatser att nå kunskap såsom vetenskaplig kunskap, lokal (populär) kunskap baserad på erfarenhet och kulturell kunskap.

- Ansatser att dela och öka kunskap såsom kunskapsöverföring, erfarenhetsbaserad kunskap, samt introspektiv och "third loop learning".

- Vetenskaplig kunskapstradition och rationaliteter såsom samhällsvetenskap, naturvetenskap, interdisciplinaritet, multidisciplinaritet och transdisciplinaritet.

- Kunskaper och rationaliteter hos befolkning på landsbygden.

- Metoder och verktyg för lärande och kunskapsutveckling såsom kvantitativa forskningsmetoder, kvalitativa forskningsmetoder, PLAR (Participatory learning and action research) metoder, erfarenhetsbaserat lärande.Del 2 "Projekt ledning och processstödjande" innehåller:

- Förståelse av grundläggande likheter och skillnader mellan projekt och processer och hur de leds och stöds.

- Teori om projektledning och processtödjande inklusive planering och beslutstagande, samverkan och gruppdynamik, konflikter och konflikthantering, dokumentation, uppföljning, utvärdering och rapportering.

- Lantbrukarperspektiv på projekt.

- Olika syn på organisering av projekt och processer inklusive rollen som projektledare och processtödjare.Seminarier, övningar och fältarbete är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursexaminationen består av projektarbetespresentationer, övningar och skrivna och presenterade reflektioner, individuella och i grupp, om gällande kursmål samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LB0057

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0111 Anmälningskod: SLU-40083 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%