Ny sökning
LB0112

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing

För översikt, se kurssida på engelska.

Information från kursledaren

Welcome to the course Scientific Methods, Tools and Thesis Writing!

Your teacher team:

Jenny Höckert (course leader)

Mats Gyllin (examiner)

Katarina Lantz (course administrator)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LB0112-20050 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LB0112

Läsåret 2021/2022

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing (LB0112-M2050)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing (LB0112-10157)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing (LB0112-10014)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

LB0112 Scientific Methods, Tools and Thesis Writing, 15,0 Hp

Scientific Methods, Tools and Thesis Writing

Ämnen

Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp varav 90 hp inom något av ämnesområdena samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknologi samt engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska bli bekant med kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, inklusive litteratursökning, text och numerisk analys, skrivande, layout och presentationer i muntlig form likväl som i skrift.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för, analysera och kritiskt diskutera metoder som kan användas för att arbete med situationer, frågor och problem av vikt inom agroekologi,

- planera, beskriva och presentera relevanta metoder och verktyg inom olika metodologier, och diskutera alternativa lösningar i en given situation,

- analysera och kritiskt diskutera informations relevans för intresseområdet, samt presentera en översikt över master uppsatsens innehåll,

- formulera en arbetsplan för ett masterarbetet,

- redovisa hans/hennes arbete muntligt och skriftligt.

Innehåll

Studenten skall förbereda sig för fältarbete inom agroekologi genom vetenskaplig litteratur, föreläsningar, övningar och student-drivna seminarier. Kursen kommer möjliggöra för studenten att: planera fältarbete, välja metodologisk ansats för en forskningsfråga, planera processen att samla in och strukturera data och den efterföljande kritiska analysen av material och idéer. Kursen kommer också att förbereda studenten för att skriva och bearbeta sin masteruppsats.Exempel på metoder som studenten blir bekant med är: semistrukturerade intervjuer och manuell analys likväl som datorstödd mjukvara för att analysera kvalitativ data, kvantitativ statistik, generella systemprinciper, diagram och emergisyntes, miljöredovisning och biologiska indikatorer.Kursen kommer

- inbegripa övning i att designa lämpliga forsknings- och utvecklingsprocesser för ställd fråga.

- diskutera etiska forskningsfrågor.

- ge former för datainsamling och analys.

- göra studenten bekant med metoder och verktyg inom ämnesområdet agroekologi.

- ge möjligheter för studenten att, individuellt eller i par, prova metoder och verktyg i praktiken.

- utveckla förmågor för att skriva masteruppsatsen i linje med vad som behövs för vald metodologi.Intresseområdet för mastersarbetet och fallstudie bestäms i samarbete med handledare och examinator vid SLU.Workshops, övningar och exkursioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursexaminationen sker i form av en individuell skriftlig projekt-/processplan för studentens masterarbete och preliminära introduktions- och metodologi-/metodavsnitt av masteruppsatsen, liksom en sammanställning baserad på litteratur av vikt för ämnesområdet. För att få godkänt krävs godkända övningar, muntlig och skriven presentation av projekt-/processplan samt preliminära introduktions- och metodologi-/metodavsnitt, förutom godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LB0058, LB0065

Betygskriterier

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Trädgårdsvetenskap Lantbruksvetenskap
Kurskod: LB0112 Anmälningskod: SLU-20050 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%