Ny sökning
LK0220

Projektkurs Trädgårdsdesign

I den här kursen arbetar du med ett designprojekt som kopplas till en verklig eller iscensatt situation. En tydlig verklighetsanknytning sker genom att personer verksamma inom trädgårdsdesign deltar aktivt i kursen. Arbetet sker i grupp eller enskilt. Centrala moment i kursen är kunskapen om den befintliga platsen för projektet, motiv för föreslagen gestaltning, gestaltningsprocessen samt konsekvensbedömning av lösning och förslag till framtida utveckling.

Hej och välkomna till årets Projektkurs Trädgårdsdesign!

Kursen kommer att helt bedrivas på distans.

För mer infromation angående kursen hänvisar jag er till kursens Canvassida.

Hälsningar Petra Thorpert

Kursvärderingen är avslutad

LK0220-30177 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0220

Läsåret 2019/2020

Projektkurs Trädgårdsdesign (LK0220-30214) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Projektkurs Trädgårdsdesign (LK0220-30014) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Projektkurs Trädgårdsdesign (LK0220-30113) 2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Projektkurs Trädgårdsdesign (LK0220-30080) 2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Projektkurs Trädgårdsdesign (LK0220-30175) 2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Projektkurs Trädgårdsdesign (LK0220-30174) 2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Projektkurs Trädgårdsdesign (LK0220-30145) 2014-01-20 - 2014-03-30

LK0220 Projektkurs Trädgårdsdesign, 15,0 Hp

Project Garden Design

Kursplan fastställd

2012-10-19

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda prov 15,00 1002

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp i landskapsplanering eller landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap.

Mål

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla sina kunskaper och färdigheter i design inom trädgårdsingenjörens kontext och utifrån olika situationer utveckla och testa gestaltningsidéer/design, samt relatera dem/den till en framtida utveckling och skötsel, upphandling samt kundrelationer.

Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- utifrån olika situationer utveckla och testa gestaltningsidéer/design, samt relatera dem/den, till en framtida utveckling och skötsel. Tonvikten läggs på den lilla skalan, främst trädgård och avgränsade parkmiljöer, men även inglasade miljöer/gränsen mellan ute och inne.
- föreslå en till uppgiften relevant anläggnings- och skötselbeskrivning
- utveckla individuella arbetsmetoder och förhållningssätt till arbetsprocessen; från tidsplanering och kundkontakt, offert/upphandlingsunderlag till informationssökning och utvecklande av kontaktnät.

Innehåll

Kursen behandlar övningar som på olika sätt berör trädgårdsdesign. Designprojekt som kopplas till verkliga eller iscensatta situationer.

Arbetsuppgifterna inom projektkursen ger en tydlig verklighetsanknytning genom att olika personer; verksamma inom området trädgårdsdesign, föreläser eller på olika sätt medverkar vid programformulering, handledning, seminarium etc. Verklighetsanknytning ges även genom att studenterna arbetar med verkliga eller iscensatta projekt med kundkontakter, kundmedverkan etc.

Arbetet bedrivs i projektgrupper eller enskilt. Genom att grupperna regelbundet informerar varandra kan projektdeltagare också delges erfarenheter och kunskaper om ett större antal problemställningar och möjligheter.

Fördjupade kunskaper i trädgårdsdesign och viktiga angränsande kunskapsfält samt viss produktutveckling sker i form av workshops/övningar vid återkommande tillfällen inom kursen. (Exempel på workshop: a) tidsplanering och projektupplägg, b) kundkontakt och kunskapsöverföring, c) idéer och visioner d) gestaltning och anpassning till plats och situation e) materialval f) ljussättning g) vatten i trädgården h) produktutveckling i) anläggning och vegetationsdynamik/ skötsel).

Speciellt fokuseras redovisningar och argumentationen kring;
- kunskapen om den befintliga platsen för projektet.
- motiv till föreslagen gestaltning
- gestaltningsarbetets process och resultat
- konsekvensbedömning av föreslagen lösning
- förslagens möjligheter till framtida utveckling och skötsel

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Inlämning av övningsuppgifter och seminarieuppgifter. Godkända övningar och seminarieuppgifter. Deltagande i seminarier och exkursioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott trädgård
Ersätter: LP0504
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0220 Anmälningskod: SLU-30177 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%