Ny sökning
LK0245

Trädgårdens markbyggnad och projektering

Information från kursledaren

Välkomna till kursen!

All kursinformation kommer att förmedlas via Canvas så snart som ni har tillgång till kursrummet. Tills vidare finns ett preliminärt schema här på Slunik.

Vi ses måndag 17 januari kl 13.15!

Vänlig hälsning
Stefan Lindberg, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0245-30230 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0245

Läsåret 2020/2021

Trädgårdens markbyggnad och projektering (LK0245-30175)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Trädgårdens markbyggnad och projektering (LK0245-30211)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Trädgårdens markbyggnad och projektering (LK0245-30025)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Trädgårdens markbyggnad och projektering (LK0245-30110)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Trädgårdens markbyggnad och projektering (LK0245-30077)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Trädgårdens markbyggnad och projektering (LK0245-30176)

2016-01-18 - 2016-03-21

Kursplan

LK0245 Trädgårdens markbyggnad och projektering, 15,0 Hp

The tools of garden design

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markbyggnad och projekteringsdel 12,0 0202
Markfysik 3,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Samma som för Trädgårdsingenjör:design-kandidatprogram

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om trädgårdens hårda material och hur de används, olika aspekter på höjdsättning samt markbyggnad och projektering av trädgården utifrån en verklighetsnära arbetsprocess. Kursen syftar också till att ge studenten grundläggande kunskaper i marklära Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- göra medvetna val av ingående material och delar, samt kunna argumentera för och motivera dessa val

- med digitala verktyg bearbeta ett utformningsförslag till byggbara handlingar

- översiktligt redogöra för grundläggande markfysikaliska processer och begrepp.

Innehåll

Genom litteraturstudier, föreläsningar och övningar inhämtas kunskaper och färdigheter om viktiga moment i projekteringen såsom höjdsättning, måttsättning och materialkännedom med fokus på markmaterial och konstruktioner i mark. Dimensionering av överbyggnader av hårdgjorda ytor och växtbäddar är centrala moment i kursen. Markläran syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om mark såsom naturliga jordars fysikaliska och kemiska egenskaper, jordarternas bildning och utbredning i Sverige, samt människans möjligheter att påverka jordars egenskaper.

Schemalagda övningar, seminarier och studiebesök är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt projekt. Godkända övningar och inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Delmoment markfysik 3 hp överlappar med TN0304/TN0325 Teknologiska och biologiska system för odling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Kurspärm Författare: Institutionen för landskapsarkitektur, -planering och -förvaltning Kommentar: (Kommer att finnas tillgänglig att köpa i Service desk i Alnarpsgården i januari)
 2. CAD-övningsbok Författare: Westin, A Kommentar: (Kommer att finnas tillgänglig att köpa i Service desk i Alnarpsgården i januari)
 3. From Concept to Form in Landscape Design. 2a upplagan. (2007) Författare: Reid W, G. ISBN: ISBN: 9780470112311 Kommentar: (Ej obligatorisk eller nödvändig, men kan utgöra ett användbart gestaltningsstöd, särskilt vid övergång från skiss till CAD. Finns hos bokhandlare.)
 4. Marklära (2011) Författare: Eriksson J, Dahlin S, Nilsson I, Simonsson M ISBN: ISBN: 9789144069203 Kommentar: (Finns hos bokhandlare)
 5. Kompendium i Markfysik Författare: Fridell K, Gustafsson E-L Kommentar: (Kommer att finnas tillgänglig via Canvas)
 6. Kompendium i Kvartärgeologi Kommentar: (Kommer att finnas tillgänglig via Canvas)
 7. Kompendium i Geologi Kommentar: (Ej obligatorisk, kommer att finnas tillgänglig via Canvas)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0245 Anmälningskod: SLU-30230 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%