Ny sökning
LK0300

Formlära - Dialog med en plats

Kursvärderingen är avslutad

LK0300-30124 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0300

Läsåret 2019/2020

Formlära - Dialog med en plats (LK0300-30198) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Formlära - Dialog med en plats (LK0300-30019) 2019-01-21 - 2019-03-25

LK0300 Formlära - Dialog med en plats, 15,0 Hp

Spatial Design in Dialogue with a Place

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur.

Mål

Det primära syftet med kursen är att studenterna upprättar en fördjupad dialog med en plats och dess invånare som i efterföljande planeringskurs kan fortsätta att utvecklas samt att studenterna undersöker lämpliga verktyg för att kommunicera sina insikter.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- genom sammanställande av en portfolio kunna uppvisa tydliga exempel på användandet av de metoder och verktyg (även digitala) som använts i kursen.
- redovisa hur intuitiva verbala och visuella tankeprocesser rationellt har bearbetats, både individuellt och i grupparbeten. Studenten ska visa en förmåga att balansera bild och text på ett kreativt vis. Bilder och texter ska interagera med varandra.

Innehåll

I kursen kommer studenterna att vara i dialog med en plats. De erbjuds använda sig av sina egna erfarenheter för att bygga vidare på. Det innebär också att kritiskt granska invanda föreställningar. Individuellt och i grupp ska visuella och litterära metoder utvecklas i processarbeten om platsspecifika karaktärer. Studenterna ska erbjudas en gynnsam situation för att träna sin förmåga till att pendla mellan intuitiva visioner och rationell bearbetning med hjälp av konstnärliga metoder. Konceptuella idéer ska utvecklas i förhållande till historia, samtid och framtid.

Den pedagogiska utgångspunkten för kursen är att låta studenterna utveckla egna processuella arbeten i mindre grupper. Kursen är i dialog med en plats där både rumsliga koordinator och sociala strukturer tas i beaktande. Den är på samma gång en kreativ praktisk kurs och en teoretisk, där intuitiva förnimmelser utvecklas och formuleras både visuellt och med hjälp av det skrivna språket, för att sedan från testresultat vidare bearbetas på ett rationellt plan, med analyser och reflektioner. I kursen undersöks en specifik plats, flera exkursioner görs för att konfrontera det fysiska rummet, dess invånare och planerare, samt andra informatörer med kopplingar till platsen. Kursen introducerar konstnärliga metoder ämnade att ge studenterna träning i skapandeprocesser. Studiet pendlar mellan kreativt intuitiva irrationella kopplingar till rationella bearbetningar, vilka i sin tur ämnar leda fram till nya upptäckter och insikter. Kursen ger många tillfällen för syntetiseringar, redovisningar och diskussionsseminarium. Kursen tar sitt stöd i ett brett fält inom arkitektur, konst och litteratur.

Med stöd av litteratur, visuell gestaltning och platsspecifika registreringar utvecklar studenterna resonemang och nya frågeställningar kring en plats. I kursen kommuniceras tankar om ett bostadsområde och dess omgivning med hjälp av både text, 2D och 3D visualisering. I rumsliga fysiska installationsformer och modeller får studenterna möjlighet att gestalta olika aspekter av en specifik plats. Både analoga och digitala verktyg introduceras och används i kursen. Olika texttyper undersöks för att beskriva olika aspekter av en plats, både upplevelser och faktabaserade kunskaper ska kommuniceras och flätas samman med visuella uttrycksformer. Ett grupparbete genomförs för att kommunicera ett koncentrat av ett kreativt processarbete i en utställningsform med inbjudna besökare.
Kursen ska förutom kontinuerlig handledning, erbjuda exkursioner, introduktioner av relevanta verktyg för landskapsarkitektur samt inspirationsföreläsningar av både inbjuden föreläsare och kursledare. Vid kursens slut ska studenten sammanställa en portfolio som beskriver ett koncentrat av hela kursens processarbete fram till kursens utställning.
Schemalagda exkursioner, seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs deltagande i obligatoriska moment, samt en godkänd portfolio. Portfolions innehåll ska fokusera på det arbete som genomförts i kursen, både individuella moment och processer i grupparbetsform. Ett redovisat material i text och bild ska innefatta aspekter på layout, skapande- process, analyser och reflektioner. Dokumentation av kursens utställning ska också finnas med i portfolion
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Ojämlikhetens nya geografi
Författare: David Harvey
ISBN: 978-91-7389-929-1
Kommentar: "Ojämlikhetens nya geografi" är en analys av den globala kapitalismens nya rumslighet och den ojämlikhet som den skapar, skriven av kulturgeografen David Harvey.
2) Rättvisans mått
Författare: Nancy Fraser
ISBN: 978-91-7389-893-5
Kommentar: Nancy Fraser är politisk filosof och kritisk teoretiker, verksam vid New School i New York.
3) Skådespelssamhället
Författare: Guy Debord
ISBN: 917173140-7
Kommentar: Guy Debord. drivande kraft inom "Situationistiska Internationalen""
4) Square Circle Triangle
Författare: Bruno Munari
ISBN: 978-1-61689-412-2
Kommentar: Bruno Munari (1907-1989) verksam i Milano, var en betydande formgivare under 1900-talet.
5) Trelleborgs Jubileumsbok, "De första hundra åren"
Författare: Carl Aspegren, Agneta Ulfsäter -Troell
ISBN: 91-631-6737-7
Kommentar: Trelleborgs historia
6) Vem var du Axel Ebbe? Ett konstnärtsliv
Författare: Jan Hemmel
ISBN: 978.91.974405.3.0
Kommentar: Utgiven av Trelleborgs Museer Tryck C A Andersson Malmö 2015
7) Konceptkonst
Författare: Skriftserien Kairos nummer 11
ISBN: 91 87215 578
Kommentar: Sammanställning av ett flertal texter skrivna av konstnärer på den internationella konstscenen från i huvudsak 1960-talet till 1970-talet.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0300 Anmälningskod: SLU-30124 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%