Ny sökning
LK0308

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö

I den här kursen får du grundläggande kunskaper om planering och gestaltning av boendemiljöer.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0308

Läsåret 2021/2022

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö (LK0308-20063)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö (LK0308-20087)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö (LK0308-20024)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö (LK0308-20042)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

LK0308 Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö, 15,0 Hp

Studio - Planning and designing the residential environment

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Planering 5,0 0202
Gestaltning 10,0 0203

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp landskapsarkitektur

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om planering och gestaltning av boendemiljöer.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:Kunskap och förståelse

- förklara sin egen gestaltningsprocess i relation till ett urval gestaltningsteoretiska texter

- översiktligt redogöra för grundläggande planeringsteoretiska begrepp och hur de kommer till uttryck i svenskt regelverk med fokus på detaljplanens syfte och innehåll

- översiktligt redogöra för modern svensk stadsbyggnad, dess grundtankar och uttryck i boendemiljöer

- översiktligt redogöra för grundläggande begrepp från sociologi och miljöpsykologi relevanta för planering och gestaltning av boendemiljöerFärdighet och förmåga

- läsa en detaljplan och förklara hur den möjliggör och begränsar utformning av boendemiljöer

- inventera, analysera och presentera en befintlig boendemiljö som grund för ett gestaltningsförslag

- formulera bärande idéer för gestaltning av boendemiljöer

- gestalta en boendemiljö på övertygande sätt med avseende på befintliga förutsättningar, form, funktion och olika människors behov och intressen

- presentera ett gestaltningsförslag muntligt och visuellt med hjälp av digitala layout och bildprogram

Innehåll

I föreläsningar, fält- och litteraturstudier samt obligatoriska övningsuppgifter lär sig studenterna grunderna i detaljplanernas syfte och innehåll, uppbyggnad och centrala begrepp. Viktiga aktörer, deras roller och intressen i plan- och byggprocessen diskuteras. Vidare vad som kännetecknar bostadsområden från 1900-talet fram till idag, samt grundläggande sociologiska och miljöpsykologiska aspekter relevanta för arbetet med boendemiljöer. I övningar lär sig studenterna läsa detaljplaner och hur de påverkar boendemiljöer. En obligatorisk exkursion till mellansvensk stad genomförs för att studera exempel på 1900-talets boendemiljöer.I en större obligatorisk studioövning gestaltar och presenterar studenterna ett förslag till boendemiljö i ett befintligt område och lär sig därmed vad som är viktigt innehåll specifikt för denna typ av uppgift. Särskild vikt läggs vid ett medvetet förhållningssätt till de befintliga förhållandena, till plats-och rumsskapande, barnens behov och tillgänglighetsfrågor. En övning som samtidigt tränar en prövande skissmetodik användbar för andra typer av gestaltningsuppgifter. Förmågan att kommunicera som landskapsarkitekter utvecklas då studenterna gestaltar och presenterar med hjälp av planer, sektioner, perspektiv och text. Muntlig presentation av projektet ingår som obligatoriskt moment i övningen. I en avslutande övning förklarar studenterna sin gestaltningsprocess och relaterar till ett urval gestaltningsteoretiska texter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen är uppdelad i delprov motsvarande kursens två delar, planering och gestaltning. De olika delarna bedöms var för sig och sammanvägs till ett slutbetyg vilket framgår av betygskriterierna.Planering 5 hp: Godkända övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.Gestaltning 10 hp: Godkända övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.Exkursion ingår i kursen och eventuella kostnader presenteras i samband med kursstart.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0291, LK0168

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0308 Anmälningskod: SLU-20032 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%