Ny sökning
LK0344

Nature and Animal Assisted Interventions

2020-12-16

Please note the mandatory introduction on Monday January 11th at 10-12. If you intent to take the course it is important that you participate and confirm that you are taking the course.

You will receive important information about the course that starts on the 18th of January with lectures and exercises the first day of Module 1. If you are not planning of taking the course please let us know already now. It is important that you do not take up space for students that want to take their course-

Registration on Ladok is open from 11-18 January BUT please register already on the 11th as the course will run from January 18th and there are already mandatory moments that first meeting.

Join Zoom Meeting on Monday January 11th, at 10-12.

Passcode:

710156

2020-11-17
Literature for NAAI 2021
Dear all, There is no mandatory literature in the course but we will recommend some literature related to the lectures and exercises during the course. We will provide you with the necessary information at the start of the course. If you have any questions please do not hesitate to contact anna.maria.palsdottir@slu.se Kind regards, Anna María

Kursvärderingen är avslutad

LK0344-30007 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0344

Läsåret 2019/2020

Nature and Animal Assisted Interventions (LK0344-30027) 2020-01-20 - 2020-06-07

LK0344 Nature and Animal Assisted Interventions, 15,0 Hp

Nature and Animal Assisted Interventions

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Kursen handlar om hur olika naturelement som växter och djur aktivt kan användas i hälsofrämjande arbete som del av behandling, rehabilitering och program för prevention och etablering av hälsofrämjande vardagsvanor riktat mot olika målgrupper.

Efter genomgången kurs, ska studenten kunna:
• Beskriva och diskutera hur naturen kan användas i förebyggande arbete, behandling och rehabilitering inom olika målgrupper.
• Identifiera och analysera vilken roll växter, djur och andra element i naturen har i en intervention.
• Utveckla program för naturunderstödda interventioner.
• Reflektera kring naturassisterade interventioner i förhållande till olika yrkesrollers praktik.
• Kritiskt bedöma ett djurs lämplighet att ingå i en intervention
• Bedöma de etiska aspekterna när det gäller människors och djurs involvering i naturunderstödda interventioner.

Innehåll

Vid naturunderstödda interventioner görs växter, djur och andra element i naturen till del av förebyggande arbete och program för behandling och rehabilitering. Kursen behandlar hur denna interaktion med naturen som del av behandlingar och program kan bidra till människors hälsa och välmående. Kursen består av en del som specifikt fokuserar på användningen av växter och annan del som specifikt fokuserar på hur djur kan ingå i en intervention. Kursen omfattar föreläsningar, litteraturseminarier, studiebesök, projektarbete, övningar och en vetenskaplig uppsats. Skriftliga inlämningar, muntliga presentationer av övningsuppgifter och deltagande i seminarier och fältstudier är obligatoriska.

I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska träffar på campus. De olika campus-träffarna kan hållas vid olika SLU-campus (Alnarp, Skara och/eller Umeå).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkänt genomförande av övningsuppgifter. Godkänd vetenskaplig uppsats.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska campus-träffar.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0263, LK0307
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Literature list
Kommentar: There is no mandatory literature in the course but we will recommend some literature related to the lectures and exercises during the course. We will provide you with the necessary information at the start of the course. If you have any questions please do not hesitate to contact anna.maria.palsdottir@slu.se

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0344 Anmälningskod: SLU-30007 Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%