Ny sökning
LK0357

Trädvård

Huvudtemat för kursen är trädvård i teorin och i praktiken. Detta innebär att olika trädvårdsåtgärder diskuteras och analyseras. Du kommer att kunna göra rekommendationer gällande åtgärder som är lämpliga för träd på olika växtplatser och i olika åldersfaser. I kursen ingår, förutom föreläsningar och grupparbeten, utomhusundervisning i form av demonstrationer, undersökningar och praktiskt arbete. Du kommer även få göra trädinventeringar och riskvärderingar, både i grupp och på egen hand. När du gått denna kurs ska du kunna göra kvalificerade bedömningar över urbana träds vitalitet, skador, risk och åtgärdsbehov.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0357

Läsåret 2022/2023

Trädvård (LK0357-20017)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Trädvård (LK0357-20156)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Trädvård (LK0357-20049)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Trädvård (LK0357-20053)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0357 Trädvård, 15,0 Hp

Arboriculture

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp inom landskapsingenjörs-, landskapsarkitekt-, trädgårdsingenjörs- eller hortonomprogrammets första två obligatoriska läsår, varav minst 45 hp inom landskapsarkitektur, biologi eller trädgårdsvetenskap.

Mål

Kursens syfte är att ge ökade kunskaper och färdigheter avseende träds krav på livsmiljö och vårdbehov samt vårdens praktiska genomförande med betoning på urbana förhållanden.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för träds uppbyggnad och förstå viktiga fysiologiska funktioner

- förstå de möjligheter och begränsningar som finns för vård av träd ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv (hållbarhetstriangeln).

- diagnostisera träds behov av vård samt motivera och föreslå lämpliga vårdinsatser utifrån hållbarhetstriangeln

- kritiskt analysera olika problemsituationer vid såväl etablering som i utveckling av befintliga trädbestånd i olika ståndorter

- genomföra och motivera beskärning av träd.

Innehåll

Vid föreläsningar och litteraturstudier läggs en grund för mer tillämpade kunskaper bl.a. om trädens fysiologiska funktioner och uppbyggnad. Även en grundläggande kunskap om stadens varierande ståndortsförhållanden och för dem lämpligt växtmaterial berörs. Vikt läggs vid att kursen anknyter till den internationella forskningsfronten inom området.Övningar, seminarium, examinationer samt exkursioner är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd tentamen. Godkända inlämningar och redovisning av övningsuppgifter. Deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

För att på ett meningsfullt sätt kunna tillgodose den information som förmedlas i kursen är det av stor vikt att studenten har god kunskap i markbyggnad och de termer som används vid markbyggande. Detta inkluderar bland annat förståelse för hur vägar är uppbyggda, hur växtbäddar är konstruerade och hur olika kornstorleksfraktioner påverkar markens bärighet. I de fall studentens grundutbildning inte innehåller dessa delar ska studenten själv har införskaffat denna kunskap innan kursen startar. Vid frågor och hjälp att hitta lämplig litteratur kontakta kursledaren.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Botanik (växtbiologi)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0357 Anmälningskod: SLU-20078 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%