Ny sökning
LK0362

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-10-23 och 2023-11-13

Andra kursvärderingar för LK0362

Läsåret 2022/2023

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-10006)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-10264)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Designprojekt - Avancerad Växtkomposition (LK0362-10070)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0362 Designprojekt - Avancerad Växtkomposition, 15,0 Hp

Design Project - Advanced Planting Design

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Fånga conceptet 3,0 0202
Urbana planteringar 4,0 0203
Habitatplanteringar 6,0 0204
Workshops och korta övningar 2,0 0205

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap eller

• samhällsbyggnadsteknik.

samtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i växtkomposition.Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna:

- gestalta och konstruera planteringar med olika syfte och sammanhang

- använda ett stort sortiment av växter för olika uttryck

- förstå olika växters potential och begränsningar som byggstenar i planteringar

- diskutera mening och betydelse av trädgårdar och landskapsarkitektur, främst med hänseende på växtmaterialet

- reflektera över trender och stilar inom det senaste århundradets växtkomposition

Innehåll

Kursen fokuserar på växtkomposition som ett nutida och internationellt fenomen, men behandlar också växtkomposition i en historisk, social och politisk kontext. Betoningen ligger på komplexiteten i att gestalta med växter, som varande ett levande och dynamiskt material. Detta inkluderar såväl estetiska och ekologiska värden, som skötselmässiga och pedagogiska aspekter. Under kursen får studenterna gestalta med växter i olika skalor och sammanhang i flera olika projekt. Förutom designuppgifter innehåller kursen föreläsningar, handledning, seminarier (obligatoriskt), exkursioner (obligatoriskt), litteraturstudier och en skrivuppgift.Kursen ger 15 hp färdighetstränande poäng för landskapsarkitektprogramstudenter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska moment och seminarier. Inlämningar och övningar fullgjorda enligt anvisningar.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Grundläggande kunskap om växter samt färdigheter inom landskapsgestaltning rekommenderas.

Kostnader för en studieresa (ej obligatorisk) som betalas av studenten, kan förekomma.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0302

Litteraturlista


1) **Planting: A New Perspective**
**Författare: **Piet Oudolf, Noel Kingsbury
**ISBN: **9781604693706

2) Naturalistic Planting Design The Essential Guide
**Författare: **Nigel Dunnett
**ISBN: **9780993389269

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0362 Anmälningskod: SLU-10115 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%