Ny sökning
LK0368

Digital Landskapsvisualisering

Andra kursvärderingar för LK0368

Läsåret 2021/2022

Digital Landskapsvisualisering (LK0368-10265) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2021/2022

Digital Landskapsvisualisering (LK0368-M1265) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Digital Landskapsvisualisering (LK0368-10125) 2020-08-31 - 2020-11-01

LK0368 Digital Landskapsvisualisering, 15,0 Hp

Digital Landscape Visualisation

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se under övriga upplysningar.

ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursens syfte är att öva olika arbetssätt för digitala landskapsvisualiseringar i landskapsgestaltning- och planering, samt att genom en spännvidd av exempel och referenser skapa en bred förståelse för möjligheter och begränsningar med digitala visualiseringar inom landskapsarkitektur och fysisk planering.

Lärandemål
Vid avslutad kurs ska studenten
- kunna använda digitala verktyg för 3D-modellering, bildredigering och presentation som redskap för att visualisera landskap i olika gestaltnings- och planeringsskeden
- ha grundläggande förståelse för tekniken bakom 3D-modellering och digitala bilder
- ha god teoretisk kunskap om visuell kommunikation
- ha aktuell kunskap om hur digitala verktyg används för visualisering av landskap nationellt och internationellt
- kunna förhålla sig kritiskt till användandet av digitala verktyg för visualisering av landskap

Innehåll

I kursen ges föreläsningar i ämnen relevanta för digital landskapsvisualisering. I praktiska övningar får studenten arbeta med digitala verktyg och reflektera över olika arbetssätt. Studenterna uppmanas att söka nya alternativa infallsvinklar för att förbättra visualiseringar och presentationer av sitt material. Litteraturseminarier hålls kring visuell kommunikation och hur det påverkar landskapsgestaltning och -planering. Vikt läggs både på genomförande av övningsuppgifter och på teoretisk förståelse av ämnet.

Seminarier, inlämning av övningsuppgifter och projektarbete är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända övningsuppgifter och presentationer
Godkända redovisningar av övningsuppgifter
Aktivt deltagande i obligatoriska moment
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

God datorvana samt grundkunskaper i CAD rekommenderas starkt.
Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Länk till instruktioner för portfolio:
https://www.slu.se/lam-portfolio/

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0284
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0368 Anmälningskod: SLU-10007 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%