Ny sökning
LK0373

Planering, projektkurs – storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0373 Planering, projektkurs – storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB, 15,0 Hp

Planning Project - Large Scale Structures, Analysis and EIA

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap eller

• samhällsbyggnadsteknik.och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se under övriga upplysningar.ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet.samtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:

- välja, motivera och genomföra relevanta landskapsanalyser inför planerade förändringar i landskapet.

- utforma planeringsdokument för olika planeringsstadier och beskriva olika myndigheters, intressenters och aktörers aktiviteter och roller.

- redogöra för konsekvenser av installationer i landskapet, t.ex. för den naturliga och den kulturella miljön eller människors hälsa, t ex i form av en miljö- och social konsekvensbeskrivning.

Innehåll

Kursen behandlar storskaliga strukturer på en kommunal och överkommunal nivå. Kursens målsättning varierar från år till år. Arbetsmoment innefattar avancerade landskapsanalyser, dokument för dialog och konsultation i enlighet med plan- och bygglagar samt en miljökonsekvensbeskrivning (EIA). Vissa redan genomförda analyser och planeringsdokument kommer att problematiseras och några individuella förslag på förbättringar kommer att utformas.Kursen innehåller föreläsningar, exkursioner, litteraturseminarier, kritik - genomgångar (obligatoriska), handledda övningar i studio (obligatoriska) och eget arbete i studio.Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektprogrammet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinatorn kommer att utvärdera kvaliteten på de inlämnade obligatoriska uppgifterna och rapporterna samt kursdeltagares förmåga att presentera muntligt och engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.Länk till instruktioner för portfolio: https://www.slu.se/lam-portfolio/

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0290

Litteraturlista

LIST OF LITERATURE

**PLANNING PROJECT – **

LARGE SCALE STRUCTURES, ANALYSIS AND EIA

Autumn 2022

General literature, background material for seminars, group work and individual project:

Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2011). *Environmental Impact Assessment: Roads and Rail – Handbook and Methodology. *Publication number: 2011:55 (https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11087/RelatedFiles/2011_155_environmental_impact_assesment_roads_and_rail_handbook.pdf).

Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2018). Landscape as an arena: Integrated Landscape Character Assessment – method description. Publication number: 2018:158 (https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/48845/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_158_landscape_as_an_arena_integrated_landscape_character_assessment_method_description.pdf).

Stahlschmidt, P., Swaffield, S., Primdahl, L., Nelleman, V. (2017). Landscape analysis – investigating the potentials of space and place. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York. Can be purchased from Matilda Alfengård for 428 SKR. Also available as e-book.

Literature seminar 1:

Reading and interpreting the landscape

**Germundsson, T. (2005). **Regional cultural heritage versus national heritage in Scania’s disputed national landscape. International Journal of Heritage Studies, 11:1, 21-37. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13527250500036791

Turner, S. (2006). Historic Landscape Characterisation: A Landscape Archaeology for Research, Management and Planning. Landscape Research, Vol. 31, No. 4, 385 – 398, October 2006. (https://doi.org/10.1080/01426390601004376)

**Whiston Spirn, A. (2005). **Restoring Mill Creek: Landscape Literacy, Environmental Justice and City Planning and Design. Landscape Research, Vol. 30, No 3, 395-413, July 2005 (Full article: Restoring Mill Creek: Landscape Literacy, Environmental Justice and City Planning and Design (tandfonline.com)).

Chapter 4, Characterisation, in Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2018). Landscape as an arena: Integrated Landscape Character Assessment – method description. Publication number: 2018:158. (https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/48845/Ineko.Product.RelatedFiles/2018_158_landscape_as_an_arena_integrated_landscape_character_assessment_method_description.pdf)

Chapters 1 & 5 in: Stahlschmidt, P., Swaffield, S., Primdahl, L., Nelleman, V. (2017). Landscape analysis – investigating the potentials of space and place. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.

Literature seminar 2:

Energy Landscapes

Ermischer, G. (2004). Mental landscape: landscape as idea and concept. Landscape Research, 29 (4), 371-383. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0142639042000289019)

**Grover, A. (2021). Chapter 1-2 (introduction + literature review in **Hyperfunctional energy landscapes: Retrofitting public space with renewable energy structure. Master of Landscape Architecture, Dept. of Landscape Architecture, University of Oregon, (Hyperfunctional Energy Landscapes: Retrofitting Public Space With Renewable Energy Infrastructure (uoregon.edu))

Marot, N. & Harfst, J. (2021). Post-mining landscapes and their endogenous development potential for small- and medium sized towns: Examples from Central Europe. The Extractive Industries and Society, 8 (2021), 168-175. (https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.07.002)

Oles, T. & Hammarlund, K. (2011) The European Landscape Convention, Wind Power, and the Limits of the Local: Notes from Italy and Sweden. *Landscape Research, *36 (4), 471-485. (https://doi.org/10.1080/01426397.2011.582942)

**Oudes, D. (2022). Pages 9-25 in **Landscape inclusive energy transition, landscape as catalyst in the shift to renewable energy. PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, the Netherlands. DOI: https://doi.org/10.18174/566620 (”download pdf”)

**Sijmons, D. (2013). **Landscape and Energy: Designing Transition. Pages 10-12 & 16-18 (will be found on Canvas & can be distributed beforehand by course leader).

Literature seminar 3:

EIA & SIA

**Chapter 2, Basic EIA methodology, **in Trafikverket (Swedish Transport Administration) (2011). *Environmental Impact Assessment: Roads and Rail – Handbook and Methodology. *Publication number: 2011:55. (https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11087/RelatedFiles/2011_155_environmental_impact_assesment_roads_and_rail_handbook.pdf)

Persson, J., Larsson, A., Villarroya, A. (2015). Compensation in Swedish infrastructure projects and suggestions on policy improvements, In: Seiler, A., Helldin, J-O. (Eds), Proceedings of IENE 2014 International Conference on Ecology and Transportation, Malmö, Sweden. Nature Conservation 11: 113-127. DOI: 10.3897/natureconservation.11.4367. (https://natureconservation.pensoft.net/articles.php?id=4367)

Wilkins, H. (2003). The need for subjectivity in EIA: discourse as a tool for sustainable development. *Environmental Impact Assessment Review, *23 (2003) 401-414. (https://doi.org/10.1016/S0195-9255(03)00044-1)

Esteves, A.M., Franks, D., Vanclay, F. (2012). Social impact assessment: the state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal, 30:1, 34-42, (https://doi.org/10.1080/14615517.2012.660356)

Also: Find your own example (EIA/SIA in practice!), preferably related to green energy or other large scale project from your region or country!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0373 Anmälningskod: SLU-20043 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%