Ny sökning
LK0375

Utökad växt- och ståndortskännedom

För att med framgång kunna använda och gestalta med växter måste man känna växterna väl. Det gäller inte bara namn, släktförhållanden och utseende, utan också hur de växer naturligt och vilken utveckling och karaktär de får i olika anlagda miljöer beroende på klimat, marksubstrat, ljusförhållanden, konkurrens m.m. Kursen syftar till att ge en utökad växt- och ståndortskännedom för privat såväl som offentlig miljö.

Andra kursvärderingar för LK0375

Läsåret 2021/2022

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10159) 2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Utökad växt- och ståndortskännedom (LK0375-10101) 2020-08-31 - 2020-11-01

LK0375 Utökad växt- och ståndortskännedom, 15,0 Hp

Advanced plant and site knowledge

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Perenner 3,00 1002
Lignoser 5,00 1003
Hemtentamen 4,00 1004
Obligatoriska moment 3,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp, varav 60 hp inom landskapsarkitektur eller trädgårdsvetenskap.

Mål

Kursens syfte är att ge studenten utökad växt- och ståndortskännedom inom det hortikulturella området, och omfattar växter för privat- och offentlig miljö. Fokus ligger på lignoser och perenner för användning utomhus.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Identifiera ett utökat växtsortiment
- Analysera samband mellan växters användning och utveckling för valda delar av det utökade växtsortimentet utifrån teorier om ståndort, härdighet, succession, konkurrens och naturlig utbredning.

Innehåll

Huvudfokus ligger på ett växtmaterial utöver bassortimentet av de hortikulturella växter vi finner i handeln, med användningsområde trädgård, park, stad, landskap för privat såväl som offentlig miljö. Kursen fördjupar kunskaper förvärvande i tidigare växtkurser genom att bland annat utgå från teorier om ståndort, konkurrens, succession, växtgeografi och biologisk mångfald. Utöver identifiering av materialet, läggs stor vikt vid dessa växters system- och ståndortstillhörighet. Växtmaterialet studeras ur ett användningsmässigt perspektiv, men också i en växtgeografisk och klimatologisk kontext. Genom studier av olika ståndortssituationer tränas studenten i att välja lämpligt växtmaterial för den aktuella situationen.
Förutom att studenten presenteras litteratur och källor till information för att öka den egna källkritiska förmågan, ges studenten också möjligheten att knyta kontakter med ett flertal specialister inom det hortikulturella området.

Kursen innehåller obligatoriska moment som till exempel övningar, seminarium och examinationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinationen består av skriftlig tentamen, övningsuppgifter samt obligatoriska moment. För godkänd kurs fordras godkända resultat i tentamina och övningsuppgifter samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen vänder sig till den som önskar få en breddad och fördjupad bildning inom ett hortikulturellt växtsortiment som går utöver bassortimentet vi finner i handeln.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0218
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur Trädgårdsvetenskap
Kurskod: LK0375 Anmälningskod: SLU-10002 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%