Ny sökning
LK0381

Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap

Kursen har ambitionen att förmedla kunskaper, färdigheter och insikter i hela problematiken rörande bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar (trädgårdar, parker och gestaltade landskap): teoretiskt, ideologiskt, historiskt, lagstiftningsmässigt, praktiskt, tekniskt och gestaltningsmässigt. Fokus ligger på svenska förhållanden, men mot en europeisk fond. Kursen består av en föreläsningsserie, seminarier kopplade till anvisad litteratur, exkursioner till skånska godsmiljöer och till Själland, en längre studieresa om en vecka till ’restaurerade’ historiska anläggningar i södra och mellersta Sverige, samt en större 'skarp' övningsuppgift i grupp rörande de äldre skånska godsen, från arkiv-, litteratur- och fältstudier över värderings- och målsättningsdiskussioner till upprättande av koncept för ett långsiktigt bevarande, och eventuellt restaurering, samt början till vård- och skötselplaner i enlighet med Florensdeklarationen (1982).

Kursvärderingen är avslutad

LK0381-40041 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0381

LK0381 Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap, 15,0 Hp

Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• • arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap,
• samhällsbyggnadsteknik,
• konstvetenskap
• kulturvård
• arkeologi

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen förmedlar kunskaper och färdigheter rörande bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar (trädgårdar, parker och gestaltade landskap): teoretiskt, historiskt, lagstiftningsmässigt, praktiskt och gestaltningsmässigt. Fokus ligger på svenska förhållanden mot en europeisk fond.
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna
• redogöra för den restaureringshistoriska diskursen rörande parker och trädgårdar (byggnader) under de senaste två århundradena, de viktigaste principerna, förgrundspersonerna och typanläggningarna
• förstå, förklara och använda centrala begrepp kopplade till kulturarvslagstiftningen samt till bevarande, brukande och utveckling av historiska trädgårdsanläggningar
• analysera och argumentera i tal och skrift, delta i diskussionen gällande hanteringen av historiska trädgårdsanläggningar i teori och praktik
• upprätta ett koncept för ett bevarande och brukande av en historisk trädgårdsanläggning som tar hänsyn till svensk lagstiftning, internationella konventioner och deklarationer samt baseras på kursens metodik och utvecklad praxis för vårdprogram med dokumentation, fältstudier, värdering, målsättningsdiskussion och åtgärdsförslag.

Innehåll

Kursen behandlar aspekter rörande bevarande, användande, vård och ev. restaurering av historiska trädgårdar, parker och gestaltade landskap i teori och i praktik. Kursen innehåller en föreläsningsserie, en seminarieserie, en större övningsuppgift i grupp och studiebesök till historiska trädgårdsanläggningar med olika bevarandeproblematik.

Tonvikten läggs på följande innehållsmässiga moment:
• restaureringsideologi, -historia och -principer
• områdets och ämnets begrepp
• svensk kulturmiljölagstiftning samt internationella konventioner och deklarationer
• svenska och internationella anläggningsexempel (genom föreläsningar och/eller studiebesök
• vårdprogram (innehåll, syfte och genomförande)
• källforskning, innefattande dokumentation och inventering/fältstudier
• tecknande av en historisk trädgårdsanläggnings historia
• värdering, målsättningsdiskussion och förslagsställande

Schemalagda studiebesök, litteraturseminarier och kritik (genomgångar) är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Medverkande lärare bedömer kvaliteten på muntliga seminariepresentationer och på skriftlig (vetenskaplig) gruppövningsuppgift. Studenterna ska aktivt delta i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Baskunskaper i trädgårdshistoria rekommenderas.
Kursen ges vartannat läsår.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0230
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0381 Anmälningskod: SLU-40041 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%