Ny sökning
LK0382

Människa och fysisk miljö

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0382

Läsåret 2022/2023

Människa och fysisk miljö (LK0382-20015)

2022-11-01 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Människa och fysisk miljö (LK0382-20136)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Människa och fysisk miljö (LK0382-20065)

2020-11-02 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0382 Människa och fysisk miljö, 15,0 Hp

People and Environment

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Temainlämningar 9,0 0202
Individuellt projekt 6,0 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varavsärskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur,

• landskapsarkitektur,

• landskapsplanering,

• byggd miljö,

• design,

• fysisk planering,

• geografi,

• landskapsvetenskap,

• miljövetenskap eller

• samhällsbyggnadsteknik.samtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen syftar till att ge insikter i hur människan och den fysiska miljön interagerar med varandra och vilken betydelse olika sorters utomhusmiljöer kan ha för vår livskvalitet, välmående och hälsa. Kursen ger träning i förmågan att analysera och undersöka människors relationer till sin omgivning samt att kunna tillämpa dessa kunskaper i design- och planeringsprocesser.Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:

- beskriva perspektiv och koncept inom socialvetenskap och beteendevetenskap, företrädesvis inom miljöpsykologi och urbansociologi, som är relevanta för ämnesområdet landskapsarkitektur.

- applicera ett urval av olika metoder i syftet att undersöka hur människor använder, upplever och värderar utomhusmiljöer (t.ex. intervjuer, gåturer, observationer eller enkätundersökningar).

- problematisera och analysera människors olika behov och intressen i utomhusmiljöer beroende på t.ex. kön, ålder, social situation, kulturell kontext och funktionsnedsättning.

- analysera och kritiskt undersöka människors relation till "plats" och använda denna förståelse i design- och planeringsprocesser.

Innehåll

Kursen karaktäriseras av perspektiv från social- och beteendevetenskaperna och problemställningar inom landskapsarkitektur, arkitektur och stadsplanering. Seminarier och övningar ger träning i att kunna undersöka och analysera människors situation i relation till sina omgivningar. Kursdeltagare kommer också att ställas inför olika designproblem och ges tillfällen att omvandla sin kunskap inom miljöpsykologi och urbansociologi till planerings- och designförslag.Kursen innehåller föreläsningar, litteraturseminarier (obligatoriska), exkursioner och övningar (obligatoriska), projektpresentationer (obligatoriska), projektarbete i grupp, litteraturstudier och individuella skriv- och läsuppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Litteraturseminarium, inlämning och presentation av övningsuppgifter samt skriftlig examination. Aktivt deltagande i obligatoriska moment och godkänt deltagande i litteraturseminarium krävs. Godkänd examination och övningar. Specifikationer om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart. Kursdeltagares kunskaper och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att bedömas under utvärderande moment och litteraturseminarium.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LK0271

Litteraturlista

Literature (updated 01.09.2023)

People and Environment, LK0382

The course literature consists of selected chapters from textbooks and additional material in the form of scientific journal articles, and reports. Below is a list of all the literature used, as well as information of how and where you can find it.

Preferably, don´t wait until the course starts to get hold of the literature.

In this document you also find information on when during the course the different texts are to be read, see the section “WHEN TO READ WHAT”. Here the texts are presented as reading lists for each literature seminar, in which you should be prepared to discuss and work further with the texts. For dates and time for the literature seminars, see the schedule.

The following literature is mandatory to read in the course.

Book chapters

All the below books are available through the Alnarp library, as printed or electronic resources. Keep in mind that the availability of the printed books can vary, while the e-books are always available online.

Bell, P.A., Greene, T.C., Fischer, J.F. & Baum, A. (2001) Environmental Psychology. 5th edition, Harcourt College Publishers: Forth Worth. (also in new print, 2005)

(Alnarp Library, printed copy in Kurssamlingen)

Chapter 8

Bishop, K., Corkery, L. (eds.) (2017) Designing Cities with Children and Young People : Beyond Playgrounds and Skate Parks. Routledge:New York

(Alnarp Library, printed copy in Kurssamlingen as well as online ebook)

Chapters 3 and 5

Frumkin, Howard (foreword), Matilda van den Bosch, William Bird (eds) (2018) Oxford Textbook of Nature and Public Health : The Role of Nature in Improving the Health of a Population, Oxford University Press: Oxford.

(Alnarp Library as online ebook, if author search use Frumkin, Howard)

Chapters 2.1, 3.1, 3.2, 3.3

Gehl, J. (2011) Life between buildings .The Danish Architectural Press: Copenhagen.

(Alnarp Library, printed copy in Kurssamlingen and as online ebook)

Chapter 1 and 2

Mitchell, D. (2003). The Right to the City. Social Justice and the Fight for Public Space.

The Guilford Press: New York.

(Alnarp Library, printed copy in Kurssamlingen)

Chapter 4

Linda Steg, Agnes van den Berg, Judith de Groot (eds), (2013 and 2019) Environmental Psychology: An Introduction, Wiley-Blackwell

(Alnarp printed copies in Kurssamlingen (the 2019 edition) and in the general collection (the 2013 edition). The 2013 edition is also available as ebook.

Chapters 1, 4, 5, 6, 10 (in the 2013 edition)

Chapters 1, 5, 6, 7, 12) (in the 2019 edition)

Whyte, W. H. (2009) City, rediscovering the center. University of Pennsylvania Press:Philadelphia

(Alnarp Library, printed copy in Kurssamlingen as well as online ebook)

Chapters 1, 2, 7, 10

**Journal articles and other material **

Buijs A.E. et al (2009) No wilderness for immigrants: Cultural differences in images of nature. Landscape and Urban Planning 91, 113-123 (Alnarp Library, electronic journal fulltext)

Cele, S. (2005). On foot in the city of children. Nordic Journal of Architectural Research 18 (1), 85-98. (PDF in the CANVAS online course room)

Kloek, M.E, et al (2017) Beyond Ethnic Stereotypes – Identities and Outdoor Recreation Among Immigrants and Nonimmigrants in the Netherlands. Leisure Sciences, 39 (1), 59-78

(Alnarp Library, electronic journal fulltext)

Nordh, H., Hartig, T., Hagerhall, C.M., Fry, G. (2009). Components of small urban parks that predict the possibility for restoration. Urban Forestry & Urban Greening, 8,225-235.

(Alnarp Library, electronic journal fulltext)

Ouis, P & Lisberg Jensen, E. (2009) I brought a hazelnut from Macedonia – Cultural and biological diversity in a globalizing world. In Transcending Boundaries : Environmental histories from the Öresund region. Malmö University. Faculty of Health and Society: Malmö ,pp 127‐141, Web open access/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1405749/FULLTEXT01.pdf

Ward Thompson, C. (2013) Activity, exercise and planning and design of outdoor spaces. Journal of Environmental Psychology 34, 79-96. (Alnarp Library, electronic journal fulltext)

**WHEN TO READ WHAT from the above list **

*Theme 1: Understanding and studying people environment interactions *

(texts should be read before the literature seminar)

Bell, P.A., et al (2001) Environmental Psychology

-Chapter 8, Personal space and territoriality. (pp 251-292). 41 pages

Gehl, J. (2010) Life between buildings

-Chapter 1, sections Three types of Outdoor Activities, pp.9-14. 5 pages

and Life between buildings, pp.15-30. 15 pages

-Chapter 2 section Senses, Communication and Dimensions, pp.62-72. 10 pages

Linda Steg, Agnes van den Berg, Judith de Groot (eds), (2013/2019) Environmental Psychology: An Introduction, Wiley-Blackwell

- Chapter 1 (in both editions). Environmental psychology: History, scope and methods, by Linda Steg, Agnes van den Berg, Judith de Groot, pp 1-11. 9 pages

Ward Thompson, C. (2013) Activity, exercise and planning and design of outdoor spaces. Journal of Environmental Psychology 34, 79-96m, 17 pages

Whyte, W. H. (2009) City,rediscovering the center.

- Chapter 1, Introduction ,pp1-7. 7 pages

- Chapter 2, The social life of the street, pp. 8-24. 16 pages

- Chapter 7, The design of spaces, pp. 103-131. 28 pages

Theme 2: Environments across lifespan and cultures

(texts should be read before the literature seminar)

Buijs A.E. et al (2009) No wilderness for immigrants: Cultural differences in images of nature. Landscape and Urban Planning 91, 113-123, 10 pages

Cele, S. (2005). On foot in the city of children. 13 pages

Bishop, K., Corkery, L. (eds.) (2017) Designing Cities with Children and Young People : Beyond Playgrounds and Skate Parks. Routledge:New York

- Chapter 3 Nordic child friendly urban planning reconsidered by Fredrika Mårtensson and Maria Nordström, pp 36-46, 11 pages

- Chapter 5 A place for adolescents- The power of research to inform the built environment by Patsy Eubanks Owens, pp 65-78, 14 pages

Kloek, M.E, et al (2017) Beyond Ethnic Stereotypes – Identities and Outdoor Recreation Among Immigrants and Nonimmigrants in the Netherlands. Leisure Sciences, 39 (1), 59-78

(Alnarp Library, electronic journal fulltext) 19 pages

Mitchell, D. (2003). The Right to the City. Social Justice and the Fight for Public Space.

-Chapter 4, The End of Public Space?, pp 118‐160. 42 pages

Ouis, P & Lisberg Jensen, E. (2009) I brought a hazelnut from Macedonia – Cultural and biological diversity in a globalizing world. 15 pages

Whyte, W. H. (2009) City,rediscovering the center.

-Chapter 10, The Undesirables, pp 156-164. 8 pages

*Theme 3: Environments and human well-being *

(texts should be read before the literature seminar)

Matilda van den Bosch, William Bird, and Howard Frumkin (eds) (2018) Oxford Textbook of Nature and Public Health: The Role of Nature in Improving the Health of a Population, Oxford University Press: Oxford.

- Chapter 2.1 Environmental psychology by Agnes van den Berg and Henk Staats, pp 51-57, 7 pages

- Chapter 3.1 Promoting physical activity-reducing obesity and non-communicable diseases by Giles Corti et al, pp97-107, 11 pages

- Chapter 3.2 Preventing stress and promoting mental health by van den Bosch et al, pp108-115, 8 pages

- Chapter 3.3 Promoting social cohesion – increasing well-being by Elands et al, pp 116-121, 6 pages

Nordh, H., et al (2009). Components of small urban parks that predict the possibility for restoration. 10 pages

Linda Steg, Agnes van den Berg, Judith de Groot (eds), (2013/2019) Environmental Psychology: An Introduction, Wiley-Blackwell

- Scenic beauty - visual landscape assessment and human landscape perception, by Tveit, M.S., Ode Sang Å. & C.M. Hagerhall. pp 37-46, 9 pages (Chapter 4 in the 2013 edition/ Chapter 5 in the 2019 edition)

- Health benefits of nature, by Agnes van den Berg, Yannick Joye, Sjerp de Vries, pp 47-56. 9 pages (Chapter 5 in the 2013 edition /Chapter 6 in the 2019 edition)

- Restorative environments, by Yannick Joye, Agnes van den Berg, pp 57-66. 9 pages (Chapter 6 in the 2013 edition/ Chapter 7 in the 2019 edition)

- Urban environmental quality, by Mirilia Bonnes, Massemiliano Scopelliti, Ferdinando Fornara, Giuseppe Carrus, pp 97-106. 9 pages (Chapter 10 in the 2013 edition/ Chapter 12 in the 2019 edition)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0382 Anmälningskod: SLU-20047 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%