Ny sökning
LK0387

Designprojekt – Komposition och materialitet

Welcome to the course!

The course introduction will take place on Thursday the 24th of March in Stora Sessionssalen in Slottet (Alnarp Castle) at 9.00.

On Monday the 28th of March we will start a series of light workshops, please be prepaired to work on Monday, Tuesday and Thursday evening that week (see preliminary schedule for some more detalis).

A study trip with to Stockholm with field work will take place in May, Monday 2nd - Thursday 5th (Friday 6th will not be scheduled). This trip is optional and we we will NOT make reservations for travel or accommodation (feel free to save money and stay with friends or family). You will travel individually to Stockholm (and pay for it) by train or whatever you choose. We will meet in Stockholm at 15.00 (preliminary time) on Monday and end our scheduled activities on Thursday around 14.00. You will meet landscape architects, make field work and have possibilities to go with teachers on site visits. More details will be published in the final schedule for the course.

The design project that is carried out in the later part of the course will be carried out in groups where the groups are responsible of time planning and project leading.

In the course we will push limits of our knowledge and to give the opportunity to elaborate design and material preferences within a set framework. In workshops and short exercises we will e g : explore how to experience spatial design by walking or investigate light/lighting and sound as means of outdoor design. A high rate of physical presence is required, as discussions and confrontations with peer students and supervisors are of great importance to elaborate your ideas.

Looking forward to seeing you !

Jitka Svensson/Stefan Lindberg

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för LK0387

Läsåret 2021/2022

Designprojekt – Komposition och materialitet (LK0387-M4125) 2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Designprojekt – Komposition och materialitet (LK0387-40074) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Designprojekt – Komposition och materialitet (LK0387-M4074) 2021-03-24 - 2021-06-06

LK0387 Designprojekt – Komposition och materialitet, 15,0 Hp

Design project - Composition and Materiality

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav

särskild behörighet: 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur,
• landskapsarkitektur,
• landskapsplanering,
• byggd miljö,
• design,
• fysisk planering,
• geografi,
• landskapsvetenskap,
• miljövetenskap eller
• samhällsbyggnadsteknik.

och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Se länk under övriga upplysningar.

ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet

och motsvarande 15 hp i landskapsarkitektur på avancerad nivå

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursdeltagare ska efter avslutad kurs kunna:
- utarbeta gestaltningsförslag som huvudsakligen baseras på uttryck och interaktion mellan olika material och materialkaraktärer.
- förstå olika materials ursprung och karaktärsdrag och kunna använda dess kunskaper i kompositioner och innovativ materialanvändning.
- bedöma olika material i relation till miljömässig hållbarhet och underhåll.
- utveckla koncept till komposition i komplexa situationer
- kommunicera idéer, förslag och reflektioner såväl grafiskt som verbalt.

Innehåll

Kursen är en fördjupning av gestaltningskunnande där komposition av olika materialkaraktäristika såsom form, färg, textur, åldrande och andra aspekter utgör verktygen. Designprojektet innehåller en hög grad av komplexitet. I laborativa och experimentella kursmoment utvidgas referensramarna.

Kursens fokus ligger på kortare och längre övningar, individuella och i grupp, som presenteras och diskuteras kritiskt. Föreläsningar, exkursioner och litteraturseminarier utgör viktiga delar utvecklande av kunskap.

Kursen innehåller föreläsningar, litteraturseminarier (obligatoriska), opponering/kritik (obligatoriska), studiebesök med obligatoriska övningar, workshops, självständigt studioarbete och självständigt skrivarbete.

Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektprogrammet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examinator kommer att bedöma inlämnade obligatoriska uppgifter samt presentationerna av dessa, i synnerhet designuppgifterna. Detaljerad information om obligatorisk närvaro och obligatoriska uppgifter ges vid kursstart. Kursdeltagares kunskaper och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner kommer också att bedömas.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Länk till instruktioner för portfolio: https://www.slu.se/lam-portfolio/

Hög närvaro vid det självständiga studioarbetet i grupp är starkt rekommenderat och nödvändigt.

Tidigare kurser i material och konstruktion rekommenderas.

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0335
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0387 Anmälningskod: SLU-40125 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%