Ny sökning
LK0405

Stadens utmaningar

Kursen Stadens utmaningar ger en bred introduktion till området hållbar stadsutveckling. Kursen är tematiskt upplagd kring stadens hållbarhet ur sociala, ekologiska samt ekonomiska perspektiv. Föreläsningar varvas med skrivuppgifter och seminarier. Föreläsare med olika bakgrund och kompetens medverkar i kursen för att bidra till en förståelse för de många olika utmaningar och möjligheter som behöver belysas för en hållbar stadsutveckling.

Andra kursvärderingar för LK0405

Läsåret 2021/2022

Stadens utmaningar (LK0405-10303) 2021-08-30 - 2022-01-16

LK0405 Stadens utmaningar, 15,0 Hp

Urban challenges

Kursplan fastställd

2020-12-03

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tema 1 3,00 1002
Tema 2 3,00 1003
Tema 3 3,00 1004
Tema 4 3,00 1005
Seminarier och studiebesök 3,00 1006

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:
- arkitektur
- byggd miljö
- ekologi
- företagsekonomi
- fastighetsvetenskap
- fysisk planering
- geografi
- kultur- eller naturgeografi
- landskapsarkitektur
- ledarskap och organisation
- miljövetenskap
- nationalekonomi
- samhällsbyggnad och byggnadsteknik
- statsvetenskap
- trädgårdsvetenskap
samt
- Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
-engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska nå en ökad förståelse för stadens aktuella utmaningar och för hur det är möjligt att skapa ett hållbart samhälle med fokus på samverkan av ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Kursen kan ses som en avancerad introduktion till hållbar urban landskapsplanering.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- söka upp, sammanställa och presentera information om stadens möjligheter muntligt och skriftligt utifrån olika aspekter (ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella) som är relevanta för en hållbar stadsutveckling
- formulera relevanta frågeställningar inom området hållbar stadsutveckling och koppla slutsatser till dessa
- förstå komplexiteten i de aktuella hållbarhetsutmaningar städer står inför
- problematisera och analysera olika brukargruppers behov och intressen i stadsmiljöer och sätta dessa i relation till den fysiska miljön (byggd miljö, klimat, ekologiska förutsättningar, geologisk placering, demografi)
- förstå den fysiska miljöns betydelse för människors och andra organismers välbefinnande, trivsel och sociala liv
- förstå staden från ett globalt till lokalt perspektiv och stadens förutsättningar i relation till landsbygden
- känna till lösningar för hur det går att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och möta städernas utmaningar.
- känna till grundläggande begrepp inom stadsplanering och förvaltning

Innehåll

Kursen ger en introduktion till städers utmaningar och kopplar dessa till nationella och globala mål. För att kunna planera för hållbara städer behövs kunskap om vilka konkreta lösningar som finns och detta kommer behandlas under kursen. Kursen är en mötesplats för människor med olika utbildnings- och yrkesbakgrund som med sina olika kompetenser bidrar till förståelsen för staden.

I föreläsningar med forskare och yrkesverksamma inom uthållig stadsutveckling sätts stadens situation och förändringskraft i fokus och studenten ges en inblick i aktuella frågor. Seminarier ger studenten inblickar i samhällets aktuella utmaningar, tränar studenten i presentationsteknik och att kondensera information.

I kursen ingår ett antal mer omfattande projekt med fördjupning i något tema där studenterna ska visa på tillämpningar av förvärvade kunskaper. Projekten redovisas med obligatoriska inlämningar. Seminarier kan antingen vara obligatoriska eller ge delpoäng vid den slutliga examinationen.
Kursen består av: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, obligatoriska studiebesök och individuella uppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Vid examinationen bedöms främst skriftlig redovisning av individuella uppgifter. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och på eftermiddagar. Undervisning sker i Alnarp. Vid behov kan vissa föreläsningar förekomma på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LP0586, LK0380
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0405 Anmälningskod: SLU-10247 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%