Ny sökning
LK0405

Stadens utmaningar

Kursen Stadens utmaningar ger en bred introduktion till området hållbar stadsutveckling. Kursen är tematiskt upplagd kring stadens hållbarhet ur sociala, ekologiska samt ekonomiska perspektiv. Föreläsningar varvas med skrivuppgifter och seminarier. Föreläsare med olika bakgrund och kompetens medverkar i kursen för att bidra till en förståelse för de många olika utmaningar och möjligheter som behöver belysas för en hållbar stadsutveckling.

Information från kursledaren

2022-07-12

Välkommen till kursen Stadens utmaningar!

På denna sidan hittar du preliminärt schema för kursen samt litteraturlista. Kursens litteratur kommer att finnas tillgänglig i pdf-format, eller genom länkar, på kursens Canvassida. Detta gäller inte för kursboken: Wheeler, S. M., & Beatley, T. (Red.). (2014). Sustainable Urban Development Reader. London: Routledge. All annan kursinformation och nödvändigt material kommer att finnas till hands på kursens Canvassida.

REGISTRERING PÅ KURSEN SKER I SAMBAND MED KURSINTRODUKTIONEN

Kontakta mig gärna i god tid om du har frågor om kursen eller om du har beviljats särskilt studiestöd.

Vi ses vid kursintroduktionen i lokalen Skörden, tisdag 30 augusti kl 10.00!

För studenter som är antagna till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling är det upprop i Alnarp den 29 augusti kl 10-12 i Craaford-salen. Detta gäller alltså inte studenter som går magisterprogrammet eller är fristående studenter. Information om hur en hittar till och på Campus Alnarp https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/ .

TREVLIG SOMMAR!

Matilda Alfengård, kursledare
matilda.alfengard@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2023-01-08 och 2023-01-29

Andra kursvärderingar för LK0405

Läsåret 2021/2022

Stadens utmaningar (LK0405-10303)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan

LK0405 Stadens utmaningar, 15,0 Hp

Urban challenges

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tema 1 3,0 0202
Tema 2 Grupparbete 3,0 0203
Tema 3 3,0 0204
Tema 4 3,0 0205
Seminarier 3,0 0206

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:

- arkitektur

- byggd miljö

- ekologi

- företagsekonomi

- fastighetsvetenskap

- fysisk planering

- geografi

- kultur- eller naturgeografi

- landskapsarkitektur

- ledarskap och organisation

- miljövetenskap

- nationalekonomi

- samhällsbyggnad och byggnadsteknik

- statsvetenskap

- trädgårdsvetenskap

samt

- Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

-engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska nå en ökad förståelse för stadens aktuella utmaningar och för hur det är möjligt att skapa ett hållbart samhälle med fokus på samverkan av ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Kursen kan ses som en avancerad introduktion till hållbar urban landskapsplanering.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- söka upp, sammanställa och presentera information om stadens möjligheter muntligt och skriftligt utifrån olika aspekter (ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella) som är relevanta för en hållbar stadsutveckling

- formulera relevanta frågeställningar inom området hållbar stadsutveckling och koppla slutsatser till dessa

- förstå komplexiteten i de aktuella hållbarhetsutmaningar städer står inför

- problematisera och analysera olika brukargruppers behov och intressen i stadsmiljöer och sätta dessa i relation till den fysiska miljön (byggd miljö, klimat, ekologiska förutsättningar, geologisk placering, demografi)

- förstå den fysiska miljöns betydelse för människors och andra organismers välbefinnande, trivsel och sociala liv

- förstå staden från ett globalt till lokalt perspektiv och stadens förutsättningar i relation till landsbygden

- känna till lösningar för hur det går att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och möta städernas utmaningar.

- känna till grundläggande begrepp inom stadsplanering och förvaltning

Innehåll

Kursen ger en introduktion till städers utmaningar och kopplar dessa till nationella och globala mål. För att kunna planera för hållbara städer behövs kunskap om vilka konkreta lösningar som finns och detta kommer behandlas under kursen. Kursen är en mötesplats för människor med olika utbildnings- och yrkesbakgrund som med sina olika kompetenser bidrar till förståelsen för staden.I föreläsningar med forskare och yrkesverksamma inom uthållig stadsutveckling sätts stadens situation och förändringskraft i fokus och studenten ges en inblick i aktuella frågor. Seminarier ger studenten inblickar i samhällets aktuella utmaningar, tränar studenten i presentationsteknik och att kondensera information.I kursen ingår ett antal mer omfattande projekt med fördjupning i något tema där studenterna ska visa på tillämpningar av förvärvade kunskaper. Projekten redovisas med obligatoriska inlämningar. Seminarier kan antingen vara obligatoriska eller ge delpoäng vid den slutliga examinationen.

Kursen består av: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, obligatoriska studiebesök och individuella uppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Vid examinationen bedöms främst skriftlig redovisning av individuella uppgifter. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och på eftermiddagar. Undervisning sker i Alnarp. Vid behov kan vissa föreläsningar förekomma på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LP0586, LK0380

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 • Attenborough, D. (2020). A Life on our planet, film Netflix. https://www.svtplay.se/video/29459868/attenborough-och-massutrotningen (Länkar till en externa sida.)
 • Bolund, P., and S. Hunhammar. (1999). Ecosystem services in urban areas. Ecological Economics 29:293-301.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800999000130
 • Campbell, S. D., & Zellner, M. (2020). Wicked Problems, Foolish Decisions: Promoting Sustainability Through Urban Governance in a Complex WorldVanderbild Law Review 73(6), 1643–1685.
 • Chiesura, A. 2004. The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning 68:129-138 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920460300 1865 (Länkar till en externa sida.)
 • Den hala tvålen – verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering [Elektronisk resurs]. (2021). Regeringskansliet.
 • European Environment Agency. (2016). Urban sprawl in Europe: Joint EEA-FOEN report. [EEA report 11/2016 ]. Kap 1: The increasing concern about urban sprawl in Europe, s. 16-36. https://www.eea.europa.eu/publications/urban-sprawl-in-europe (Länkar till en externa sida.)
 • Germundsson, T., & Wingren, C. (2017). Kampen om kusten - en ekologisk, ekonomisk och politisk utmaning. I E. Jönsson, & E. Andersson (Eds.), *Politisk ekologi. Om makt och miljöer. *Studentlitteratur AB.
 • Gora, M., & Bandolin, G. (2015). Vad kostar ett träd? Makadam förlag.
 • IPCC. (2022). Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change Summary for Policymakers https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
 • Johansson, S. (Regissör). (2021) Guld och gröna skogar? [Film]. SLU Future Forests (355) Guld och gröna skogar? - YouTube
 • Kaijser, A., & Kronsell, A. (2014). Climate change through the lens of intersectionalityEnvironmental politics, 23(3), 417-433.
 • Larsson, A. (2016: 3). Förtätning av stadskärnor – problem eller möjlighet?* Byggnadskultur 3.16.*
 • Listerborn, C. (2020) Bostadsotrygghet – det villkorade boendet. I Rönnblom, M., Linander, I. & Sandberg, L. (Red.), (O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd.(s.1-19) [Stockholm]: Premiss.
 • Mallory, C. (2013). Environmental Justice, Feminism and Power. I R. Rozzi, S.T.A. Pickett, C. Palmer, J. J. Armesto, & J.B. Callicott (Red.), Linking Ecology and Ethics for a changing World: Values, Philosophy and Action. 251-259. Dordrecht: Springer Science.https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-7470-4 
 • Relationer mellan stad och land i det regionala stadslandskapet [Elektronisk resurs]. (2018). Chalmers tekniska högskola AB.
 • Soja, E. W. (2010). Seeking spatial justice. Minneapolis: University of Minnesota Press. Kap 3: Building a spatial theory of justice
 • Sowińska-Świerkosz, B. & García, J. (2022). What are Nature-based solutions (NBS)? Setting core ideas for concept clarification. Nature-Based Solutions. Volume 2. ISSN 2772-4115. Tillgänglig: https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2022.100009 [Hämtad 2022-06-29]
 • Valentine G. (2008). Living with differences: reflections on geographies of encounter. Progress in Human Geography 32(3): 323-337
 • Wheeler, S. M., & Beatley, T. (Red.). (2014). Sustainable Urban Development Reader. London: Routledge.
 • Åkerman, A. (2020). En annan landsbygd: Om gestaltad livsmiljö på landsbygden. Rian Designmuseum.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0405 Anmälningskod: SLU-10247 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%