Ny sökning
LK0405

Stadens utmaningar

Kursen Stadens utmaningar ger en bred introduktion till området hållbar stadsutveckling. Kursen är tematiskt upplagd kring stadens hållbarhet ur sociala, ekologiska samt ekonomiska perspektiv. Föreläsningar varvas med skrivuppgifter och seminarier. Föreläsare med olika bakgrund och kompetens medverkar i kursen för att bidra till en förståelse för de många olika utmaningar och möjligheter som behöver belysas för en hållbar stadsutveckling.

Information från kursledaren

Välkommen till kursen Stadens utmaningar!

På denna sidan hittar du preliminärt schema för kursen samt litteraturlista.

REGISTRERING PÅ KURSEN SKER I SAMBAND MED KURSINTRODUKTIONEN

Jag vill också passa på att inför kursstarten informera lite om hur vi genomför kursens olika moment med bakgrund av den rådande pandemin.

Enligt SLU:s riktlinjer ska vi genomföra alla kursmoment, där det går att upprätthålla en god undervisningskvalitet, digitalt. I denna kurs innebär det att alla föreläsningar hålls digitalt. Kursens pedagogik är uppbyggd kring gemensamma diskussioner och seminarier och vi har därför beslutat att genomföra seminarier på campus. Vi ser ett stort värde i att kunna skapa goda förutsättningar för en givande diskussion och lärandemiljö för er. För att kunna göra detta och samtidigt följa rådande riktlinjer från SLU har vi anpassat dessa moment och lokalerna vi kommer att vistas i. Jag kommer gå igenom detta mer under kursintroduktionen. För den som av någon anledning inte har möjlighet att delta på några moment på campus så är vi öppna för en diskussion kring hur vi löser det på bästa sätt.

Kontakta mig gärna i god tid om du har frågor om kursen eller om du har beviljats särskilt studiestöd.

Vi ses vid kursintroduktionen på Zoom, tisdag 31 augusti kl 10.00!

Zoomlänk: https://slu-se.zoom.us/j/62420135140
Lösenord: SU2021

För studenter som är antagna till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling är det upprop i Alnarp den 30 augusti kl 10-12 i Craaford-salen. Detta gäller alltså inte studenter som går magisterprogrammet eller är fristående studenter. Information om hur en hittar till och på Campus Alnarp https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/ .

Matilda Alfengård, kursledare
matilda.alfengard@slu.se

Det digitala klassrum vi kommer använda oss av under kursen är zoom, och här finner ni länk över Zoom tutorial

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0405-10303 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0405

Läsåret 2022/2023

Stadens utmaningar (LK0405-10247)

2022-08-29 - 2023-01-15

Kursplan

LK0405 Stadens utmaningar, 15,0 Hp

Urban challenges

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tema 1 3,0 0102
Tema 2 3,0 0103
Tema 3 3,0 0104
Tema 4 3,0 0105
Seminarier och studiebesök 3,0 0106

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp totalt, varav minst 90 hp inom något av följande ämnes- eller utbildningsområden:

- arkitektur

- byggd miljö

- ekologi

- företagsekonomi

- fastighetsvetenskap

- fysisk planering

- geografi

- kultur- eller naturgeografi

- landskapsarkitektur

- ledarskap och organisation

- miljövetenskap

- nationalekonomi

- samhällsbyggnad och byggnadsteknik

- statsvetenskap

- trädgårdsvetenskap

samt

- Grundläggande kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

-engelska 6

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska nå en ökad förståelse för stadens aktuella utmaningar och för hur det är möjligt att skapa ett hållbart samhälle med fokus på samverkan av ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella faktorer. Kursen kan ses som en avancerad introduktion till hållbar urban landskapsplanering.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- söka upp, sammanställa och presentera information om stadens möjligheter muntligt och skriftligt utifrån olika aspekter (ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella) som är relevanta för en hållbar stadsutveckling

- formulera relevanta frågeställningar inom området hållbar stadsutveckling och koppla slutsatser till dessa

- förstå komplexiteten i de aktuella hållbarhetsutmaningar städer står inför

- problematisera och analysera olika brukargruppers behov och intressen i stadsmiljöer och sätta dessa i relation till den fysiska miljön (byggd miljö, klimat, ekologiska förutsättningar, geologisk placering, demografi)

- förstå den fysiska miljöns betydelse för människors och andra organismers välbefinnande, trivsel och sociala liv

- förstå staden från ett globalt till lokalt perspektiv och stadens förutsättningar i relation till landsbygden

- känna till lösningar för hur det går att skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling och möta städernas utmaningar.

- känna till grundläggande begrepp inom stadsplanering och förvaltning

Innehåll

Kursen ger en introduktion till städers utmaningar och kopplar dessa till nationella och globala mål. För att kunna planera för hållbara städer behövs kunskap om vilka konkreta lösningar som finns och detta kommer behandlas under kursen. Kursen är en mötesplats för människor med olika utbildnings- och yrkesbakgrund som med sina olika kompetenser bidrar till förståelsen för staden.I föreläsningar med forskare och yrkesverksamma inom uthållig stadsutveckling sätts stadens situation och förändringskraft i fokus och studenten ges en inblick i aktuella frågor. Seminarier ger studenten inblickar i samhällets aktuella utmaningar, tränar studenten i presentationsteknik och att kondensera information.I kursen ingår ett antal mer omfattande projekt med fördjupning i något tema där studenterna ska visa på tillämpningar av förvärvade kunskaper. Projekten redovisas med obligatoriska inlämningar. Seminarier kan antingen vara obligatoriska eller ge delpoäng vid den slutliga examinationen.

Kursen består av: föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, obligatoriska studiebesök och individuella uppgifter.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Vid examinationen bedöms främst skriftlig redovisning av individuella uppgifter. För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och på eftermiddagar. Undervisning sker i Alnarp. Vid behov kan vissa föreläsningar förekomma på engelska.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LP0586, LK0380

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

 1. Kurslitteratur_210702.docx [Kurslitteratur_210702.docx] (<Kurslitteratur_210702.docx>)1) Sustainable Welfare in Swedish Cities: Challenges of Eco-Social Integration in Urban Sustainability Governance. (2020). Författare: Khan, J., Hildingsson, R. & Garting, L. [Sustainable Welfare in Swedish Cities: Challenges of Eco-Social Integration in Urban Sustainability Governance. (2020).] (< https://doi.org/10.3390/su12010383 >)1) Förtätning av stadskärnor – problem eller möjlighet? ( 2016) Författare: Larsson, A. Kommentar: Finns tillgänglig på Canvas!
 2. Embedding Transdisciplinarity in Engineering Approaches to Infrastructure and Cities. (2020). Författare: Leach, J., & Rogers, C. [ Embedding Transdisciplinarity in Engineering Approaches to Infrastructure and Cities. (2020).] (https://doi.org/10.1680/jsmic.19.00021)1) Environmental Justice, Feminism and Power. (2013). Författare: Mallory, C. [ Environmental Justice, Feminism and Power. (2013). ] (https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-94-007-7470-4)1) Reframing Sustainability: Realising just cities (2016) Författare: Palmer, H., Walasek, H. Eds. [Reframing Sustainability: Realising just cities (2016) ] (https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/co-production_in_action_towards_realising_just_cities.pdf) Kommentar: Kapitel fem!
 3. Urban ecological footprints: why cities cannot be sustainable -- and why they are a key to sustainability. (1996). Författare: Rees, W., & Wackernagel, M. 1) Dilemmas in a general theory of planning. (1973). Författare: Rittel, H. W. J., Webber, M. M. [ Dilemmas in a general theory of planning. (1973).] (< https://doi.org/10.1007/BF01405730>)1) Urban Planning by Experiment: Practices, Outcomes, and Impacts. (2021). Författare: Scholl, C., & de Kraker, J. 1) Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD). (2012). Kommentar: Finns tillgänglig på Canvas!
 4. Seeking spatial justice (2010). Författare: Soja, E. W. Kommentar: Kap 3: Building a spatial theory of justice. Finns tillgänglig på Canvas!
 5. Rethinking care as alternate infrastructure (2020) Författare: Alam, A., & Houston, D [Rethinking care as alternate infrastructure (2020)] (<https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102662 >)1) How great cities happen: Integrating people, land use and transport. (2018) Författare: Stanley, J., Stanley, J., & Hansen, R. 1) Världens bästa plats?: Platsmarknadsföring, makt och medborgarskap. (2012) Författare: Syssner, J. Kommentar: Finns tillgänglig på Canvas!
 6. Municipalities’ ambitions and practices: At risk of hypocritical sustainability transitions? (2016). Författare: Vogel, N. [Municipalities’ ambitions and practices: At risk of hypocritical sustainability transitions? (2016).] (<https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1099425 >)1) Sustainable Urban Development Reader. (2014). Författare: Wheeler, S. M., & Beatley, T. (Red.). 1) The role of learning in transdisciplinary research: moving from a normative concept to an analytical tool through a practice-based approach (2016). Författare: Westberg, L., & Polk, M. [The role of learning in transdisciplinary research: moving from a normative concept to an analytical tool through a practice-based approach (2016).] (https://doi.org/10.1007/s11625-016-0358-4)1) Inclusion and democracy. (2000) Författare: Young, I. M. Kommentar: Kap 6: Residential Segregation and Regional Democracy. Finns tillgänglig på Canvas!
 7. En annan landsbygd: Om gestaltad livsmiljö på landsbygden. (2020) Författare: Åkerman, A. Kommentar: Finns tillgänglig på Canvas!
 8. Government by experiment? Global cities and the governing of climate change. Transactions of the institute of British geographers (2013). Författare: Bulkeley, H., & Castán Broto, V. 1) Wicked Problems, Foolish Decisions: Promoting Sustainability Through Urban Governance in a Complex World. (2020) Författare: Campbell, S. D., & Zellner, M. 1) Urban sprawl in Europe: Joint EEA-FOEN report. [EEA report 11/2016 ]. Kap 1: The increasing concern about urban sprawl in Europe Författare: European Environment Agency. [Urban sprawl in Europe: Joint EEA-FOEN report. [EEA report 11/2016 ]. Kap 1: The increasing concern about urban sprawl in Europe] (< https://www.eea.europa.eu/publications/urban-sprawl-in-europe>)1) Evidensbaserad stadsutveckling: bortom urbana anekdoter. (2019) Författare: Forsemalm, J., Johansson, M., & Göransson, P. 1) Kampen om kusten - en ekologisk, ekonomisk och politisk utmaning. (2017) Författare: Germundsson, T., & Wingren, C Kommentar: Finnas tillgänglig på Canvas!
 9. Vad kostar ett träd? (2015). Författare: Gora, M., & Bandolin, G. Kommentar: Finns tillgänglig på Canvas!
 10. Climate change through the lens of intersectionality (2014). Författare: Kaijser, A., & Kronsell, A.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 0 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0405 Anmälningskod: SLU-10303 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 50%