Ny sökning
LK0407

Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs

Genom fallstudier åskådliggörs och bearbetas frågor kring hur planering och förvaltning kan bidra till en hållbar stadsutveckling. I många tätorter är mark en bristvara vilket innebär att en hållbar utveckling måste ske genom flerfunktionell markanvändning. Under kursen funderar vi över hur processen för stadsutveckling ser ut: vem är det som fattar beslut och vem bjuds in att delta? Vilka värden och vilka aktörer fokuseras? Olika aktörer har olika mål och olika förutsättningar för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Metoder för kunskapsinhämtning kopplade till aktörer, intressen och värden är därför en viktig del av kursen.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0407

Läsåret 2021/2022

Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs (LK0407-20161)

2021-11-02 - 2022-01-16

Kursplan

LK0407 Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs, 15,0 Hp

Sustainable Development of the Urban Landscape - applications

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projektarbete 10,0 0202
Individuell reflektion 5,0 0203

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav(A1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:• 120 hp på grundnivå

• 15 hp landskapsarkitektur på avancerad nivå

samt

• Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

• Engelska 6

Mål

Avsikten med kursen är att träna studenterna i att integrera komplex, multidisciplinär information för planering och förvaltning av hållbar utveckling av stadslandskapet. Studenterna tränas också i att arbeta med projekt i grupper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- analysera svenska tätorter med avseende på vilka aktörer och processer inom planering och förvaltning som har en strategisk betydelse för en hållbar stadsutveckling

- tillämpa olika metoder för att inhämta information och fakta inför en förändringsprocess i stadslandskapet, till exempel observationer och olika former av intervjuer såsom fokusgruppsamtal eller gåturer

- reflektera över metodologiska problem relaterade till olika former av kunskapsinhämtning

- relatera svenska förhållanden till internationella exempel

- applicera ett inter- och transdisciplinärt tänkesätt i reflektioner kring faktiska planerings- och förvaltningssituationer samt uttrycka detta i ord och bild

- föreslå strategier för att genomföra en eller flera åtgärder för en hållbar utveckling i en specifik kontext relaterat till aktuella aktörer och processer.

Innehåll

Kursen behandlar stadslandskapets utveckling ur ett aktörsperspektiv, utifrån såväl allmänna som privata intressen, med betoning på förvaltningsansvar och planförfarande och tränar förmågan att föreslå strategiskt motiverade handlingsalternativ för en hållbar stadslandskapsutveckling. I fallstudier tränas förmågan att tänka i processer, att arbeta med "horisontell och vertikal samverkan" samt att hantera intressekonflikter gällande markanvändning i förändringsskeden. Det handlar också om att identifiera värden och viktiga aktörer i olika stadsutvecklingsprojekt. Olika metoder för att inhämta information, fakta och opinionssamlande används för att träna perspektivseendet.Kursen innehåller såväl kortare fallstudier som ett längre projektarbete i grupp, vilket resulterar i förslag på planerings- och förvaltningsstrategier i ett valt stadslandskap. Projektarbetets mål, tillvägagångssätt, resultat och vilken målgrupp det riktar sig mot avgör vilken kommunikationsform gruppen väljer. Presentation av projektarbetet och muntliga presentationer samt deltagande på seminarier ingår i kursen som obligatoriska moment.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Examination sker genom bedömning av inlämnade skriftliga redovisningar. Godkända redovisningar, presentationer och seminariedeltagande krävs för godkänd kurs. Fordringarna specificeras i betygskriterierna senast vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Vid behov kan vissa föreläsningar förekomma på engelska.Studenter som önskar läsa kursen, rekommenderas att först läsa kursen "Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet – teorikurs" eller "Hållbar utveckling av stadslandskapet – teorikurs".

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LK0205, LK0279

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0407 Anmälningskod: SLU-20137 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%