Ny sökning
LK0409

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade färdigheter i att projektera och förvalta utemiljöer och att ge studenten en fördjupad förståelse för hela processen från ett befintligt gestaltningsförslag till färdig plats och dess framtida skötsel ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursen består av ett större projekt som kompletteras med mindre övningar, föreläsningar och exkursioner. Projektet bygger vidare på tidigare kunskap om och färdigheter i projektering, anläggning och drift av markbyggnads- och skötselprojekt samt markprojektering med digitala verktyg.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LK0409

Läsåret 2022/2023

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs (LK0409-40025)

2023-03-22 - 2023-06-04

Läsåret 2021/2022

Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs (LK0409-40159)

2022-03-24 - 2022-06-05

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0409 Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs, 15,0 Hp

Advanced, sustainable construction and maintenance of outdoor environment

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0005

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp landskapsarkitektur, varav

9 hp markprojektering.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten fördjupade färdigheter i att projektera och förvalta utemiljöer och att ge studenten en fördjupad förståelse för hela processen från ett befintligt gestaltningsförslag till färdig plats och dess framtida skötsel ur ett hållbarhetsperspektiv.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:Kunskap och förståelse

- beskriva projekteringens roll för olika aktörer i ett markbyggnadsprojekt

- redogöra för olika lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten med hänsyn till givna förutsättningar

- beskriva hur grundläggande anläggningsmoment utförsFärdighet och förmåga

- självständigt med hjälp av digitala verktyg genomföra en projekteringsuppgift och ta fram markplaneringsplan, planterings- och utrustningsplan samt teknisk beskrivning enligt anläggnings-AMA.

- utifrån ett hållbarhetsperspektiv och platsens förutsättningar tillämpa tekniska lösningar för att utforma växtbäddar och överbyggnader i komplexa miljöer

- välja lämpliga handelskvaliteter för växter utifrån en plats förutsättningar

- applicera kvalitetsriktlinjer för leveranskontroll av växtmaterial

- upprätta en skötselplan inklusive resursplanering och kostnadsberäkning.Värderingsförmåga och förhållningssätt

- reflektera över hur förändring och skötsel av en plats påverkar platsens ursprungliga gestaltningsidé och olika hållbarhetsaspekter

Innehåll

Kursen består av ett större projekt som kompletteras med mindre övningar, föreläsningar och exkursioner. Projektet bygger vidare på tidigare kunskap om och färdigheter i projektering, anläggning och drift av markbyggnads- och skötselprojekt samt markprojektering med digitala verktyg.Utifrån ett givet gestaltningsförslag av en komplex utemiljö ska studenten ta fram ett förfrågningsunderlag med tillhörande ritningar såsom markplaneringsplan och planterings-och utrustningsplan med växtlista. Studenten ska även ta fram en skötselplan utifrån förslaget. I övningarna tillämpas och fördjupar studenten sina kunskaper om dimensionering av olika markytor där växtbäddar ingår, höjdsättning för tillgänglighet och avvattning, växtmaterial och ståndorter. Förmågan att planera och prioritera tränas genom att utifrån skötselplanen ställa samman en resursplanering för skötseln baserad på en given begränsad personalstyrka.Kursen behandlar olika lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten. Kursen behandlar även handelskvalitéer av växter och i ett obligatoriskt praktiskt moment tränas förmågan att utföra kvalitetskontroll av växtleveranser.Genom kontakt med yrkesverksamma i anläggningsbranschen får studenten möjlighet att studera kopplingen mellan projektering och anläggning. Obligatoriska, praktiska anläggningsmoment ingår också i kursen.Utifrån tidigare inhämtade kunskaper inom urbanekologi och ekonomi får studenten reflektera över hur olika val i projektets olika skeden påverkar de olika hållbarhetsaspekterna. Studenten presenterar sina slutsatser skriftligt vid ett obligatoriskt seminarium.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras godkänt deltagande i obligatoriska moment och seminarier. Inlämningar och övningar fullgjorda enligt anvisningar.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Förkunskaper:

• Kravet på förkunskaper 9 hp i markprojektering kan exempelvis uppfyllas av kursen LK0390 Markprojektering.Rekommenderade förkunskaper:

• Minst 10 hp inom skötsel/förvaltning motsvarande kursen LK0360 Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom.

• Kunskaper i kalkylering motsvarande kursen LK0391 Projektledning för landskapsingenjörer 1.Kursen är obligatorisk inom landskapsingenjörsprogrammet Uppsala.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0366

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0409 Anmälningskod: SLU-40116 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%