Ny sökning
LK0410

Planeringsprojekt - Transformation av urbana landskap

LK0410 Planeringsprojekt - Transformation av urbana landskap, 15,0 Hp

Planning Project - Transforming Urban Landscapes

Kursplan fastställd

2021-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 150 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur
• landskapsarkitektur
• landskapsplanering
• byggd miljö
• design
• fysisk planering
• geografi
• landskapsvetenskap
• miljövetenskap
• samhällsbyggnadsteknik

och en godkänd portfolio enligt särskilda instruktioner. Hitta mer information under Övriga upplysningar.

ELLER 150 hp från Landskapsarkitektprogrammet SLU eller från ett Erasmus-partner universitet.

samt

Engelska 6 eller motsvarande

Mål

Syftet med kursen är att öka förståelsen för hur landskapsförändring sker och hur transformationsprocesser kan bli gestaltade med särskild uppmärksamhet till platsspecifika kvaliteter och förutsättningar, komplexa aktörskonstellationer samt varierande tidsdjup.
Efter genomförd kurs ska studenterna kunna:
• Kritiskt förhålla sig till och utveckla svenska och/eller internationella planeringssystem med hänsyn till historiska och samtida konsekvenser av urbanisering.
• Tillämpa tvär- och transdisciplinära tankemodeller som design thinking samt verbalt och grafiskt kommunicera reflektioner och förslag kring faktiska planeringssituationer.
• Diskutera planeringsaktiviteter och landskapsförändringar i relation till samhällsförändringar av politisk, ekonomisk, miljömässig, social och teknisk art.

Innehåll

Kursen behandlar urban transformation i dess rumsliga innebörd, men också de aktiviteter, aktörer, motiv och platsspecifika kvaliteter som har betydelse för en plats och som alla bidrar till landskapsförändring genom olika administrativa, juridiska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och hur dessa förutsättningar förändras över tid.

Kursens angreppsätt handlar om att, genom syntes av kursens olika lärandemoment, gestalta ett förslag och en process för hur förändring av stadslandskapet kan iscensättas över tid med stöd av teoribildning i landskapsplanering och -design och dess samtida utveckling.

Kursens innebär att faktiska planeringsdokument och -processer studeras utifrån planeringshistoria och samtida teoretisk utveckling. Genom fallstudier aktualiseras framtida landskapsanknutna utmaningar, såsom klimatförändringars påverkan på landskapet i en lokal och regional kontext, eller effekterna av regional fragmentering i fråga om infrastruktur och bosättningsmönster. Fallstudierna färdigställs genom att förslag till nya planeringsstrategier formuleras.

Kursen innehåller eget arbete i studio, platsbesök (obligatoriska), föreläsningar, litteraturseminarier (obligatoriska), handledningstillfällen, och fortlöpande genomgångar av projektens utveckling (obligatoriska).

Projektuppgiften i kursen aktualiserar landskapskopplade frågeställningar som exempelvis klimatförändringars påverkan, systemförändring av socioekologiska system och facilitering av komplexa processer och aktörskonstellationer tvärs skala och tidsdjup. Projektuppgiften resulterar i förslag kring nya planeringsmetoder samt framtidsscenarios kring transformation av vald plats.

Kursen ger 15 färdighetstränande högskolepoäng i landskapsarkitektexamen

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Lärarna utvärderar kvaliteten på övningarna och uppgifterna som studenterna genomför och deras förmåga att engagera varandra i kritiska och analytiska diskussioner. Förklaring kring vilken närvaro och vilka övningar som är obligatoriska ges vid kursstart.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme 2011-2019 är behöriga till kursen.

Studenter antagna till Landscape Architecture – Master´s Programme (LAM) 2020 och senare är behöriga till kursen om en portfolio är godkänd.

Länk till instruktioner för portfolio läggs upp inför ansökningsperiod.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master´s Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0410 Anmälningskod: SLU-10008 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%