Ny sökning
LK0413

Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap

Kursplan

LK0413 Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap, 15,0 Hp

Conservation of Gardens, Parks and Designed Landscapes

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområden:• arkitektur

• landskapsarkitektur

• landskapsplanering

• byggd miljö

• design

• fysisk planering

• geografi

• landskapsvetenskap

• miljövetenskap

• konstvetenskap

• kulturvård

• arkeologi

• samhällsbyggnadstekniksamtEngelska 6 eller motsvarande

Mål

Kursen tillämpar kunskaper och färdigheter rörande bevarande, vård och restaurering av historiska trädgårdsanläggningar samt andra gestaltade och medvetet anlagda landskap teoretiskt, historiskt, lagstiftningsmässigt, praktiskt och gestaltningsmässigt. Fokus ligger på svenska förhållanden mot en europeisk fond.Efter fullgjord kurs skall studenten kunna• översiktligt redogöra för den restaureringshistoriska diskursen rörande historiska trädgårdsanläggningar samt andra gestaltade landskap

• visa förståelse för och kunna förklara och använda centrala begrepp kopplade till kulturarvslagstiftningen samt till bevarande, brukande och utveckling av historiska trädgårdsanläggningar

• analysera och argumentera i tal och skrift, delta i diskussionen gällande hanteringen av historiska anläggningar i teori och praktik

• tillämpa metoder för ett bevarande och brukande av en historisk anläggning som tar hänsyn till svensk lagstiftning, internationella konventioner och deklarationer

• upprätta dokument som baseras på kursens metodik och utvecklad praxis för vårdprogram för trädgårdar och andra gestaltade landskap

Innehåll

Kursen ger en introduktion till vård och underhåll av trädgårdar och andra gestaltade landskap i teori och praktik. Föreläsningar och seminarier ger en överblick över fältet och möjligheter att diskutera och pröva olika infallsvinklar på kunskapsområdet med tonvikt på restaureringsideologi, -historia och -principer för grön kulturmiljövård liksom områdets begrepp och diskurs. Kursen ger också övning i att med systematisk värdering och målsättningsdiskussion upprätta en vårdplan. Under kursen kommer vi att studera och diskutera olika typer av historiska anläggningar, i föreläsningar och seminarier såväl som studiebesök och en exkursion. Att skriva ett individuellt arbete i form av en akademisk uppsats går som en röd tråd genom hela kursen och förutsätter erfarenhet av akademiskt skrivande. Arbetet innehåller en forskningsuppgift i kartläggning av en utvald anläggnings historia genom egen källforskning och inventering/fältstudier samt upprättande av ett förslag till vårdprogram.Schemalagda exkursioner, studiebesök och litteraturseminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Medverkande lärare bedömer kvaliteten på muntliga seminariepresentationer och skriftligt individuellt arbete samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen innehåller en exkursion som genomförs till självkostnadspris.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0381, LK0305

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0413 Anmälningskod: SLU-40008 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%