Ny sökning
LK0431

Temakurs 2024

Kursplan och övrig information

Kursplan

LK0431 Temakurs 2024, 15,0 Hp

Theme course 2024

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 90 hp i ett av följande huvudområden:

• arkitektur

• landskapsarkitektur

• landskapsplanering

• byggd miljö

• design

• fysisk planering

• geografi

• landskapsvetenskap

• miljövetenskap

• samhällsbyggnadsteknik

samt

Engelska 6 eller motsvarande.

Mål

Kursen syftar till en teoretisk, konstnärlig och/eller praktisk fördjupning av ett aktuellt tema som presenteras av kursledningen inför varje kursstart. Kursens flexibla karaktär innebär att kursens generella lärandemål bör förtydligas vid varje kursstart.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- teoretiskt, konstnärligt och/eller praktiskt fördjupa sig i ett tema
- presentera resultatet av en temafördjupning på ett övertygande sätt
- reflektera över arbetsmetoder, använda teorier och resultat med avseende på aktuell temafördjupning.

Innehåll

Kursen tillvaratar tillfälliga projekt och uppslag som kan bidra till mångfald och kvalitet i utbildningen. Teman kan omfatta såväl praktiknära uppgifter som forskningsanknutna frågeställningar. Ett annat område som lämpar sig som tema är deltagande i arkitekttävling. Studenterna ges i samråd med kursledningen ett stort ansvar för upplägg och genomförande av kursen. Temafördjupningen kan genomföras individuellt eller i grupp. I kursen betonas kvalitet, teori/reflektion samt redovisning och presentation.

Kursen innehåller fördjupning inom relevanta teman. Dessa studier är antingen i form av grupparbete eller individuellt arbete, och är ibland schemalagda och då är de i de flesta fall obligatoriska. Detta förklaras närmare vid kursstart.I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: kreativt tänkande, kritiskt tänkande, problemlösning, muntlig och skriftlig kommunikation, självständighet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd temafördjupning. Godkända redovisningar av temafördjupningen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kurser i huvudområde landskapsplanering från SLU räknas som landskapsarkitektur vid behörighetsgranskningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-LT

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture- Master's Programme Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0431 Anmälningskod: SLU-40092 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%