Ny sökning
LK0444

Miljödiskurser och kommunikation

Under kursen utvecklar studenten en förståelse för hur skog och landskap är en del av samhället. Socialkritiska perspektiv anläggs på förhållanden som rör t. ex. relationerna mellan människa och natur, etik, kultur, jämlikhet, politik och makt. Perspektiv från olika discipliner och samhällssektorer diskuteras.


Kursen är indelad i tre delar. Den första delen handlar om förhållningssätt till diskurser kring miljö och kommunikation i olika sammanhang (t. ex. urbant – ruralt, nord-sydkonflikten). Relevant forskning och teori introduceras genom litteratur och seminarier och tillämpas i gemensamma lärandeprocesser. I den här delen tränas också studentens förståelse för sambanden mellan etik och kommunikation, diskurser och storytelling.


I del två är målet att utforska hur diskurser, värderingar, normer och världsbilder översätts till retorik, handlingar och beslutsfattande. Engagemang i hållbarhetspolitik och mål 

används som raster och genom att arbeta kritiskt med dessa tränas studenten i reflektioner och argumentation om etiska konflikter. Här introduceras också de verkliga fallexempel från vilka studenten väljer till fallstudieuppgiften i del 3.


De två första delarna syntetiseras i den tredje genom att de teoretiska och kommunikativa verktygen tillämpas på fallexemplen. Studenterna identifierar ett etiskt dilemma och utvecklar möjliga förhållningssätt för att hantera dilemmat. Uppgiften presenteras genom att de kommunikativa verktygen tillämpas på kreativa och medvetna sätt. Med en tonvikt på reflektion kring etik återkopplar den här delen till de föregående.


Obligatoriska utbildningsmoment för de tre delarna är: Närvaro vid litteraturseminarier och presentation av skriftlig reflektion; utveckling av argumentation i en skriftlig uppgift kopplad till etiska konflikter och hållbarhetspolitik och mål, samt presentation och kommunikation av fallstudieuppgift.


Betygsformer

Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som ska finnas tillgängliga senast vid kursstart.


Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skog och landskap (kandidat) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74990 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0444 Anmälningskod: SLU-40084 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studietakt: 100%