Ny sökning
LU0085

Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder

Detta är en kurs i social teori, där dels grundläggande sociala teorier presenteras och diskuteras och dels studenterna tränas i att kunna använda och applicera teorierna på ett empiriskt material, det vill säga att lära sig att teoretisera. Kursen fokuserar även på sammankopplingen av teori och metod. Under kursen ska studenterna också börja arbeta på sina individuella forskningsproblem. De ska formulera ett forskningsproblem och välja vilka teorier som kan användas för att teoretisera runt både problemet och det potentiella empiriska materialet
Kursen ger studenterna en grundläggande förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika teorier, begrepp och metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska grunderna för social analys, samspelet mellan struktur och handling, hermeneutik, fenomenologi, genusanalys, marxistisk social teori och social rättvisa.
Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

Dear all

The course 'the Process of Research: Theories and methods I' starts on Monday 30 August at 10.30-12.00. This session consists of an introduction. The first lecture is held the same day, 13.15- 15.00. Both these sessions will be held on Zoom. The Introduction and the lecture will be recorded, so if anyone is unable to attend you will be able to listen to introduction and lecture afterwards.

Most lectures held on Mondays will be held at SLU. A Zoom link used for all lectures and seminars held on Zoom will be uploaded on Canvas well in advance. Please check the schedule to know if the lecture is held on Zoom or at SLU.

Lectures will be held on Mondays and Tuesdays 10.15-12.00, and, at times 13.15 – 15.00. Discussion seminars will be held 10.15-12.00 and 13.15-15.00 on Thursdays. The class will be divided into discussion groups that either participate in the morning or the afternoon seminars.

The only literature you are obliged to obtain is the course book by David Inglis, 'An Invitation to Social Theory'.

The literature list is found in the document 'Schedule', below the actual schedule and reading list. Please note that some literature might be added to the list and some may be changed or omitted.

The password for the course is:
559618

And the zoom link is:
https://slu-se.zoom.us/j/61837871483

If you have any questions do not hesitate to write to us.

Welcome!

Örjan Bartholdson
(orjan.bartholdson@slu.se)

Klara Fisher
(klara.fisher@slu.se)

Kursvärderingen är avslutad

LU0085-10254 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0085

LU0085 Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder, 7,5 Hp

The Context and Process of Research I: Theories and Methods

Kursplan fastställd

2016-12-02

Ämnen

Landsbygdsutveckling Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Motsvarande 120 hp, varav 90 hp i något ämne inom naturvetenskap, samhälls- eller humanvetenskap.
Kunskaper motsvarande Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Mål

Målet med denna kurs är att utrusta studenterna med en grundläggande vetenskaplig förståelse för samhällsvetenskaplig teori och dess koppling till forskningsprocessen, vilket ska göra det möjligt för studenterna att undersöka olika aspekter av landsbygdsutveckling och miljökommunikation, samt samhällsvetenskap generellt.

Efter avklarad kurs skall studenterna besitta följande förmågor:
- kunna beskriva de huvudsakliga teoretiska skolorna inom samhällsvetenskap och hur de är kopplade till metodologiska aspekter och olika forskningsmetoder
- formulera forskningsproblem och syften som är relevanta för studiet av landsbygdsutveckling och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt.
- identifiera relevanta metodologiska aspekter i relation till specifika forskningsproblem
- uttrycka i skriftlig eller muntlig form grundläggande kunskap och dilemman om metodologiska aspekter och skilda forskningsmetoder, både kvalitativa och kvantitativa. Denna kunskap ska täcka teoretiska och metodologiska förutsättningar och perspektiv inom följande områden: etnografiska metoder, som deltagande observation och olika former av intervjuer, aktionsforskning, statistiska metoders kontext och bakgrund samt analyser av källor och diskurser
- urskilja olika nivåer och former av vetenskaplig analys och kunna redogöra deras epistemologiska förutsättningar
- värdera och diskutera vetenskapens roll och etiska dilemman i relation till studiet av rurala kontexter och miljökommunikation samt samhällsvetenskap generellt.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar samt individuella och gruppövningar, som diskuteras under seminarier.

Kursen fokuserar på sammankopplingen av teori och metod. Dessutom erbjuder kursen studenterna en generell introduktion till de huvudsakliga teoretiska ramverken till samhällsvetenskap och till kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Under kursen ska studenterna också börja arbeta på sina individuella forskningsproblem. De ska formulera ett forskningsproblem och välja lämpliga metoder, i relation till problemet. Kursen ger studenten en grundläggande förståelse för teoretiska och metodologiska kontexter och för vilka perspektiv olika metoder bidrar med till datainsamling och analys. Kursens huvudsakliga fokus ligger på kvalitativa metoder, men den teoretiska kontexten för kvantitativa metoder presenteras också. Kursen presenterar de teoretiska kontexterna för etnografisk metod, aktionsforskning, skapandet av enkäter, grundläggande statistisk metod, kritisk diskursanalys och intervjutekniker.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Seminarier, övningar, skriftlig textkritik, obligatoriskt reflektionspapper, skriftlig examination.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delvis LU0060, LU0078

Grading criteria for the course 'The Context and Process of Research I: Theories and Methods' of the Master's Programme; Rural Development and Natural Resource Management.
Course code LU0085.

The gradings of exams are based on the following criteria. Note that the final grade is based on the contexture of the totality of the text.

5

Be able to analyze and critically discuss the main content, arguments, concepts and assumptions of the scientific study of social organization, practices and construction of meaning

Be able to analyze, evaluate and critically discuss - using philosophy of science - the role of science related to social organization, practices and construction of meaning

Be able to account for and critically discuss the historic and political context of the major traditions of philosophy of science.

Be able to analyze and critically discuss the interconnection between theory, methodology and specific methods

Be able to critically account for a basic process of social theorizing in relation to a specific research project

Be able to demonstrate excellent understanding of the literature of the course.

Submit a home exam within the specified deadline

Submit individual discussion paper

Submit weekly group discussion papers

Participate actively in weekly discussion seminars

4

Be able to present a basic analysis of the main content, arguments, concepts and assumptions of the scientific study of social organization, practices and construction of meaning

Be able to present a basic analysis and critically discuss - using philosophy of science - the role of science related to rural development, natural resource management and environmental communication.

Be able to account for and critically discuss the historic and political context of the major traditions of philosophy of science.

Be able to critically discuss the interconnection between theory, methodology and specific methods

Be able to account for a basic process of social theorizing in relation to a specific research project

Be able to demonstrate substantial understanding of the literature of the course.

Submit a home exam within the specified deadline

Submit individual discussion paper

Submit weekly group discussion papers

Participate actively in weekly discussion seminars

3

Be able to describe the main content, arguments, concepts and assumptions of the scientific study of social organization, practices and construction of meaning
Be able to explain - using philosophy of science - the role of science related to social organization, practices and construction of meaning

Be able to give a basic account of the historic and political context of the major traditions of philosophy of science.

Be able to understand how social theorizing is conducted on a basic level

Be able to demonstrate adequate understanding of the literature of the course

Submit individual discussion paper

Submit weekly group discussion papers

Participate actively in weekly discussion seminars

Insufficient (U)

1) See comments below
Kommentar: Please note that you find the literature list in the document 'Schedule', below the actual schedule.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Miljökommunikation - masterprogram Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 13750 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling Miljövetenskap
Kurskod: LU0085 Anmälningskod: SLU-10254 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%