Ny sökning
LU0086

Internationell landsbygdsutveckling

Kursen är lämplig för dig som, oavsett disciplinär bakgrund, är intresserad av att utvidga dina kunskaper om landsbygdsutveckling, och dessutom vill kunna identifiera och analysera problem och möjligheter som berör rurala försörjningssystem. Kursen är tvärvetenskaplig och fokuserar på ekologiska, politiska, sociala och ekonomiska faktorer för landsbygdsutveckling i Syd.I kursen ingår diskussioner om viktiga aspekter av rurala försörjningssystem, såsom tryggad livsmedelsförsörjning, förvaltning av naturresurser, klimatförändringar, social organisation och migration. Kursen fokuserar även på olika aspekter av genus och fattigdom/välfärd inom landsbygdsutveckling.

Information från kursledaren

Welcome to the course LU0086 (International Rural Development)

We are very pleased to invite you to this course. We are planning to run on campus teaching, unless otherwise stated.

A detailed schedule will be posted on SLUNIK in the first weeks of October 2022, and an updated one on Canvas at the start of the course.

Please do not hesitate to contact us for any further details. Opira & Margarita (Course Convenors)

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LU0086-20060 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LU0086

Läsåret 2021/2022

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20130)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20130)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20068)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20105)

2018-11-05 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Internationell landsbygdsutveckling (LU0086-20028)

2017-10-30 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursplan

LU0086 Internationell landsbygdsutveckling, 15,0 Hp

International rural development

Ämnen

Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

30 hp i landsbygdsutvckling eller annat relevant humanistiskt, samhälls- eller naturvetenskapligt ämne. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B på gymnasienivå i Sverige.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande förståelse för ekologiska, sociala, politiska och ekonomiska aspekter av landsbygdsutveckling i det globala Syd. För att uppnå detta mål ger kursen en introduktion till relevanta teoretiska ramverk, begrepp, metoder och diskussioner som berör försörjningssystem på landsbygden. Kursen ger också studenterna förståelse för aktuella möjligheter och hinder för landsbygdsutveckling i det globala Syd.Efter avslutad kurs ska studenten, muntligt och skriftligt, kunna:

- Diskutera teoretiska och empiriska aspekter av landsbygdsutveckling i det globala Syd.

- Diskutera de viktigaste komponenterna i försörjningsstrategier i olika rurala sammanhang.

- Jämföra och diskutera hur olika föreställningar om, och förhållningssätt till, utveckling är kopplade till nutida globaliseringsprocesser samt till förändringsprocesser av miljö, landsbygd och sociala förhållanden.

- Jämföra och diskutera teoretiska och empiriska perspektiv av globalisering, samt effekter av globala processer på lokala landsbygdsförhållanden.

Innehåll

Denna tvärvetenskapliga kurs fokuserar på ekologiska, politiska, sociala och ekonomiska faktorer för landsbygdsutveckling i Syd. Kursen introducerar studenterna till grundläggande begrepp och diskussioner i samhälls- och jordbruksvetenskap, samt utvecklingsteori. Kursen är lämplig för alla universitetsstuderande, oavsett disciplinär bakgrund, som är intresserade av att utvidga sin kunskap om landsbygdsutveckling, och dessutom vill kunna identifiera och analysera problem och möjligheter som berör rurala försörjningssystem. Kursen jämför och analyserar olika landsbygdsproblem och underutveckling, och möjligheter för utveckling genom exempel hämtade från regioner i Syd. I kursen ingår även diskussioner om viktiga aspekter av rurala försörjningssystem, såsom tryggad livsmedelsförsörjning, förvaltning av naturresurser, klimatförändringar, social organisation och migration. Kursen fokuserar även på olika aspekter av genus och fattigdom/välfärd inom landsbygdsutveckling.Förutom föreläsningar kommer studenterna att delta i obligatoriska diskussionsseminarier och grupparbeten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, grupparbete, presentationer och övningar. För godkänd kurs krävs godkänd examination och deltagande i obligatoriska moment. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0056 och delar av LU0063

Betygskriterier

General Criteria for Grading

Insufficient (U)

Grade 3

 • be able to give a basic account for the history and concepts of development and its various meanings.
 • be able to describe the main theories, arguments, concepts and assumptions of various aspects of rural development in the South.
 • be able to describe the main aspects of rural settings and livelihood strategies.
 • be able to account for how different aspects of development are linked to contemporary processes of globalization, environmental issues and social changes.
 • be able to write in an adequately scientifically structured and comprehensible form.
 • be able to demonstrate an adequate understanding of the literature of the course.
 • be able to complete the compulsory assignments within the stipulated time period.
 • be able to contribute actively during seminars.

Grade 4

 • be able to critically discuss the history and concepts of development and its various meanings.
 • be able to compare and conduct a basic analysis of the main theories, arguments, concepts and assumptions of various aspects of rural development in the South.
 • be able to compare and conduct a basic analysis of the main aspects of rural settings and livelihood strategies.
 • be able to account for and critically discuss how different aspects of development are linked to contemporary processes of globalization, environmental issues and social changes.
 • be able to write in a scientifically well-structured and well-argued form.
 • be able to complete the compulsory assignments within the stipulated time period.
 • be able to hand in the exam before the formal deadline.be able to contribute actively during seminars.
 • be able to demonstrate substantial understanding of the literature of the course.

Grade 5

 • be able to analyze and critically discuss the history and concepts of development and its various meanings.
 • be able to distinguish and analyse the main arguments, concepts and assumptions of the scientific study of rural development.
 • be able to analyze and critically discuss theoretical and practical aspects of rural development in the South.
 • be able to compare and analyze main aspects of rural settings and livelihood strategies.
 • be able to critically discuss and analyze the connections between different notions of development and contemporary processes of globalization, environmental issues and social changes.
 • be able to write in a scientifically analytical, well-structured, and advanced form.
 • be able to complete the compulsory assignments within the stipulated time period.
 • be able to hand in the exam before the formal deadline.
 • be able to contribute actively during seminars.
 • be able to demonstrate excellent understanding of the literature.

Litteraturlista

1) The Companion of Development Studies
**Författare: **Desai Vandana and Robert Potter

2) Rural Development
**Författare: **Adam Pain and Kjell Hansen
**ISBN: **978-1-138-77566-4
**Kommentar: **Selected Chapters

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0086 Anmälningskod: SLU-20060 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%