Ny sökning
LU0098

Naturresursförvaltning

I den här kursen får du en grundläggande översikt i centrala begrepp och teorier inom ekologi och naturresursförvaltning som bidrar till förståelsen av komplexa naturresursdilemman.

Information från kursledaren

Välkomna till kursen Naturresursförvaltning kära studenter!

Det lackar inte bara mot jul utan också mot kurstart för kursen "Naturresursförvaltning". Kursstarten går av stapeln den 17 januari kl. 9.30 och vi kommer att hålla till i lokal Särimmer (beläget i husdjurs- och veterinär vet. centrum på Ultuna) om allt vill sig väl. Ifall smittläget i samhället förvärras så kommer vi att hålla till i "Zoom"och en länk läggs då upp på kursidan på Canvas. En preliminär kurslitteraturlista finns också tillgänglig på Canvas och i schemafilen, och av tomten kan ni redan nu passa på att önska er följande verk:

Håkan Pleijel. Ekologi – En Introduktion. https://www.adlibris.com/se/bok/ekologi---en-introduktion-978914068125

Samt minst en av nedanstående populärvetenskapliga böcker (som redovisas vecka 10);

1. Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren. 2020. Kornas planet : om jordens och mångfaldens beskyddare. Ordfront förlag. https://ordfrontforlag.se/ordfront_bok/kornas-planet-om-jordens-och-mangfaldens-beskyddare/

2. Peter Wohlleben. 2016. Trädens hemliga liv. https://www.bokus.com/bok/9789113073590/tradens-hemliga-liv/

3. Erika Bjerström. 2020. Klimatkrisens Sverige : Så förändras vårt land från norr till söder. Nordstedts förlag. https://www.adlibris.com/se/bok/klimatkrisens-sverige-sa-forandras-vart-land-fran-norr-till-soder-9789113105895

Vi ser framemot kursstart!

Med vänliga hälsningar och önskan om en vilsam jul!

//Emil och Linus

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LU0098-30221 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

LU0098 Naturresursförvaltning, 15,0 Hp

Natural resource governance

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens mål är att ge studenterna en grundläggande översikt i centrala begrepp och teorier inom ekologi och naturresursförvaltning som bidrar till förståelsen av komplexa naturresursdilemman.Efter avslutad kurs ska studenten, muntligt och skriftligt, kunna- redogöra för centrala begrepp och grundläggande teorier inom naturresursförvaltning och ekologi

- redogöra för och kritiskt diskutera begreppet hållbar utveckling

- redogöra för hur olika naturresurser är institutionellt inbäddade i sammanhang av olika tidsmässiga och rumsliga skalor

- redogöra för olika målkonflikter i naturresursförvaltningssammanhang och diskutera dessa utifrån ekologiska- och samhälleliga perspektiv

- redogöra för ekologiska och samhälleliga konsekvenser av människans nyttjande av naturresurser.

Innehåll

Kursens huvudinnehåll utgörs av en bred introduktion av olika teoretiska perspektiv inom ekologi och naturresursförvaltning. Med utgångspunkt från grundläggande teorier och begrepp syftar kursen till att belysa relationerna "människa - natur" och naturresursernas förvaltning. Under kursen behandlas aktuella naturresursdilemman och hur dessa hanteras i samhälleliga kontexter på lokal-, nationell- och internationell nivå. Vidare tar kursen upp ekologiska effekter av olika former av naturresurshantering och hur förvaltningen av resurserna är inbäddad institutionellt på lokal, regional och global nivå. Kursen består av en blandning av föreläsningar och självständigt arbete enskilt och i grupp, som redovisas och diskuteras under seminarier. Litteraturen behandlas dels i föreläsningar, dels på seminarier och förväntas utnyttjas i olika former av självständigt arbete och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Kursen examineras genom skriftliga tentamina och seminarieuppgifter. För godkänd kurs krävs godkänd examination och godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Medansvariga:

Institutionen för ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LU0066 och delar av BI1085, LU0087

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. I schemafilen hittar du också den preliminära litteraturlistan

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: LU0098 Anmälningskod: SLU-30221 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%