Ny sökning
LV0103

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem

Produktion och konsumtion av livsmedel hör till de mest aktuella hållbarhetsfrågorna i dag. Kursen omfattar aspekter från hela livsmedelskedjan, inklusive primärproduktion, förädling, distribution, konsumtion och avfallshantering, och komplexa samband mellan dessa. Fokus ligger på effektiv användning av resurser genom hela kedjan. Detta inkluderar även minimering av svinn i alla led, en resurseffektiv användning av uppkomna sidoströmmar och restprodukter samt återföringspotential. I kursen utgår vi från kunskap om dagens livsmedelssystem, hur de ser och fungerar och analyserar framtida förbättringspotential. Hållbara livsmedelssystem inkluderar även livsmedelssäkerhet och nutritionsaspekter. I det egna arbetet får studenterna fördjupa sig i produktionskedjor, analysera dem utifrån ett livscykelperspektiv, jämföra med andra produktionskedjor och ta fram förbättringsförslag som leder till ökad hållbarhet. Under projektets gång hålls seminarier utifrån bland annat konsumtionsperspektiv med aktivt deltagande av forskare inom området.


Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier (obligatoriska) och eget arbete utifrån fallstudier (som kombinerar individuella uppgifter och arbete i grupp) och bygger i hög grad på studentcentrerad undervisning, samt kontakter med olika aktörer inom livsmedelskedjan (som kan kräva obligatorisk närvaro). Kursen samlar studenter med olika utbildningsbakgrund och den samlade kompetensen i gruppen och de tidigare erfarenheterna hos studenterna bidrar till en fördjupad förståelse för dagens livsmedelssystem och vad som krävs för en övergång till framtidens hållbara livsmedelssystem.


Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0103-10410 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0103

Läsåret 2022/2023

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10065)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10209)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10237)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10066)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem (LV0103-10081)

2018-09-03 - 2018-11-11

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

The complete literature list with links to the reports and articles as well as the course schedule is available on the canvas page of the course; https://slu-se.instructure.com/courses/9924.

For questions, please contact Pernilla Tidåker (pernilla.tidaker@slu.se) or Johan Karlsson (johan.o.karlsson@slu.se)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0103 Anmälningskod: SLU-10410 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%