Ny sökning
LV0108

Animaliska livsmedel

I kursen lär du dig om animaliska livsmedelsprodukter. Vi studerar kvalitetsaspekter och egenskaper hos olika produkter i relation till sammansättning och egenskaper hos livsmedelsråvarorna mjölk, kött och fisk. Kursen bygger på föreläsningar, laborationer och seminarier, och vi besöker ett mejeri och ett slakteri.Kursen ges för livsmedelsstudenter men är också öppen för andra studenter som är intresserade av ämnet. Eftersom kursen ges på avancerad nivå och fokuserar på kemiska, biokemiska och mikrobiologiska förändringar under hantering, lagring och bearbetning av animaliska livsmedelsråvaror, behöver du en bred kunskap i livsmedelsvetenskap eller biologi, samt baskunskaper i djurfysiologi och mikrobiologi.Kursen ger dig kunskap om olika kvalitetsaspekter relaterade till livsmedelsråvarorna mjölk, kött, fisk och ägg. Du lär dig om hur ost och korv produceras, samt om faktorer i process och hantering med avgörande betydelse för produkternas kvalitet. Exempel på frågor som kommer att belysas är: Vad händer under ostlagringen? Hur får korv den fina rosa färgen?I kursens praktiska delar får du tillverka ost, jämföra hur textur och smak hos animaliska livsmedelsprodukter påverkas av variation i processen, lära dig utvärdera kvalitet hos olika fiskarter och mäta kvalitetsegenskaper som färg och textur på köttprodukter. Du får också besöka ett slakteri och ett mejeri.Aktuell forskning inom området presenteras av och diskuteras i grupper.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för LV0108

Läsåret 2021/2022

Animaliska livsmedel (LV0108-40093)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Animaliska livsmedel (LV0108-M4093)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Animaliska livsmedel (LV0108-M4124)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Animaliska livsmedel (LV0108-40124)

2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Animaliska livsmedel (LV0108-40034)

2020-03-25 - 2020-06-07

Kursplan

LV0108 Animaliska livsmedel, 15,0 Hp

Animal Food Science

Ämnen

Biologi Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skrivning mejerivetenskap och -teknologi 6,0 0202
Skrivning köttvetenskap och fiskkvalitet 6,0 0203
Deltagande i övriga obligatoriska moment 3,0 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i något av huvudområdena biologi eller livsmedelsvetenskap, varav 5 hp djurfysiologi och 5 hp mikrobiologi. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


- utförligt redogöra för sammansättning och egenskaper samt hur olika produktionsfaktorer påverkar användbarhet, processbarhet och den färdiga produktens kvalitet för mjölk, kött och fisk

- redogöra för industriella processer som omvandlar och vidareförädlar mjölk, kött och fisk till ätfärdiga produkter

- redogöra för de biokemiska, mikrobiella och hygieniska faktorernas betydelse för användbarheten av mjölk, kött och fisk och för de slutliga produktkvalitetsegenskaperna.

Innehåll

Kursen behandlar olika produktionskedjor för animaliska livsmedel, inklusive mjölk, ägg och kött från nötkreatur, gris, fjäderfä och fisk. Tyngdpunkten ligger på kemisk sammansättning och strukturer i animaliska livsmedelsråvaror, och hur dessa påverkas av externa faktorer i produktion och hantering. Viktiga processer för framställning av animaliska livsmedel, t.ex. för mjölk och fermenterade mjölkprodukter, smör, ost, nötkött, skinka, korv och fiskprodukter, kommer att beskrivas, varvid relationen mellan råvarans sammansättning och ätkvaliteten hos de resulterande produkterna kommer att betonas.Kursen består av föreläsningar, laborationer, gruppuppgifter, seminarier och studiebesök.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina samt godkänt deltagande i obligatoriska moment inkluderande laborationer, grupparbeten och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LV0071

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0108 Anmälningskod: SLU-40042 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%