Ny sökning
LV0110

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik

Kursen är för dig som vill lära dig mer om mat; kemisk sammansättning av olika livsmedel, deras fysiska egenskaper och hur dessa påverkas av förädlingsprocesser. Du kommer att analysera innehållet i en färdig rätt, tillverka egen majonnäs och lära dig att analysera fysiska egenskaper såsom viskositet i livsmedel.Kursen ges till studenter på agronomprogrammet livsmedel men är öppen för andra studenter med intresse för mat. Goda kunskaper i kemi behövs då kursen berör matens kemiska, biokemiska och fysikokemiska egenskaper. Du behöver grundläggande kunskaper inom livsmedelsvetenskap för en bättre förståelse av effekten av hantering och förädling av råvaror på matens egenskaper.Du kommer att lära dig om olika matkomponenter som vatten, kolhydrater, lipider, proteiner, vitaminer, mineraler, konserveringsmedel och antinutrienter. Några frågor som besvaras är: Varför smälter chokladen i munnen, varför får bröd en brun skorpa när den bakas, varför blir ketchupen mer flytande när man skakar flaskan och vad ger majonnäs den perfekta konsistensen?Du kommer att använda olika analysmetoder för att analysera en färdig rätt och att lära dig att utvärdera dina resultat och dra slutsatser om viktiga aspekter såsom stabilitet, kostnad, kvalitet, säkerhet och näringsvärde. Du lär dig att analysera och utvärdera fysiska egenskaper som konsistens, viskositet och textur i några livsmedels exempel.Du kommer att skriva en rapport och ge en muntlig presentation av dina resultat.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0110-10057 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0110

Läsåret 2021/2022

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10205)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10279)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livsmedelskemi och livsmedelsfysik (LV0110-10058)

2019-09-02 - 2019-10-31

Kursplan

LV0110 Livsmedelskemi och livsmedelsfysik, 15,0 Hp

Food Chemistry and Food Physics

Ämnen

Kemi Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Föreläsningar och skriftlig tentamen 10,0 0102
Laborationer 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 15 hp livsmedelsvetenskap och minst 30 hp kemi. Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen ger kunskaper om livsmedlens kemiska och fysikaliska egenskaper, processing av råvaror till livsmedel liksom viktiga kemiska och fysikaliska analysmetoder.Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- redogöra för teoretiska och praktiska grunder rörande sammansättning av råvaror och förädlade livsmedel i kemisk-fysikaliska termer

- redogöra för de viktigaste kemiska och fysikaliska förändringarna i livsmedel från skörd till intag

- analysera kemisk sammansättning och fysikaliska egenskaper i relation till livsmedlens kvalitet genom användning av modern analysmetoder

- bedöma och utvärdera analysresultat från projektbaserade laborationer samt skriva projektrapport

Innehåll

Kursen behandlar viktiga livsmedelskomponenter som vatten, kolhydrater, lipider, proteiner, vitaminer och mineraler, färgämnen, smakämnen, konserveringsmedel och oönskade ämnen. Kursen behandlar också livsmedlens fysikaliska egenskaper liksom viktiga kemiska och fysikaliska analysmetoder. Laborationer som belyser kemiska komponenter och deras egenskaper och reaktioner i livsmedel genomförs. Skriftligt och muntlig presentation av projektarbete ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga tentamina, godkända övningsuppgifter, godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten samt godkänt deltagande i obligatoriska moment, t. ex laborationer och seminarier.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LV0105

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Chemistry Part

Course book

Fennema's Food Chemistry

Srinivasan Damodaran, Kirk L Parkin, CRS Press

ISBN9781482208122

Extra reading possibility (not obligatory, just an additional suggestion!):

Food - The Chemistry of its Components

Tom P Coultate, Royal Society of Chemistry

ISBN9781849738804

Physics part:

Chapter 7 from Fennema’s Food Chemistry

And chosen chapters from (both available as e-book from the library!):

Food Materials Science, Principles and Practice

Jose Miguel Aguilera, Springer Print

ISBN 9781461498285 eBook ISBN 9780387719474

Understanding and Controlling the Microstructure of Complex Foods

McClements, D. Julian, Woodhead Publishing

ISBN 978-1-4200-6573-2 Electronic ISBN 978-1-84-569367-1

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0110 Anmälningskod: SLU-10057 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%