Ny sökning
LV0111

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning

Mikroorganismer kan förstöra mat och göra oss sjuka, men de kan också användas för att producera unika drycker och livsmedel. På kursen lär du dig förstå och arbeta med mikroorganismer utifrån livsmedelssäkerhet och vid produktion av fermenterade livsmedel. Vi jobbar också med kvalitet och lagstiftning kring livsmedel.Vi förväntar oss alla att maten vi äter är säker och inte förstörd av bakterier eller mögel. Men hur kan man försäkra sig om det, både i samband med produktionen och när man hanterar mat hemma? Som ”livsmedelsmikrobiolog” på kursen kommer du att få lära känna och arbeta praktiskt med bakterier, jäster och mögel som har betydelse för livsmedel. Du får också en översikt över parasiter och virus i livsmedel.Intensivt labbarbete i grupper utmanar och utvecklar ditt självförtroende och ditt oberoende att kunna lösa komplexa uppgifter. Du arbetar med realistiska exempel, både med sjukdomsframkallande bakterier och med ”good bugs” i livsmedelsproduktionen. Kursen kompletterar detta med föreläsningar och gruppövningar.Du får träna olika former av kommunikation, från formell vetenskapligt skrivande till faktarapporter inom livsmedelsindustrin. Vi jobbar också med HACCP, ett universellt verktyg som livsmedelsindustrin använder för att kunna producera säkra livsmedel. För att ge en helhetsbild av förutsättningar och krav kring livsmedelshantering så bekantar vi oss också med juridikens grunder och tittar lite närmare på Svensk och Europeisk livsmedelslagstiftning.

Information från kursledaren

Hej!

Our course starts on Tuesday 1 Nov at 9:00, and we hit the ground running, with an overview of the course, some warm-up exercises, forming groups, and the first lecture starting already before lunch. Come prepared for a full day, which finishes with you working in your groups to design and plan your experiments for the following week.

We also ask that you please be a bit flexible with the Wednesday afternoon also (2 Nov). Usually teaching is not scheduled for Wednesday afternoons, but because Friday 4 Nov is teaching-free (before All Saints weekend), you will need to use some of Wednesday afternoon for writing and refining your lab protocols.

See you in the BioCenter C212 on Tuesday, 9:00 (note, not 9:15)!

Su-lin and Hasse

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0111-20039 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0111

Läsåret 2021/2022

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning (LV0111-20095)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning (LV0111-20158)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning (LV0111-20036)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

LV0111 Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning, 15,0 Hp

Food microbiology, quality management and food law

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst:

- 60 hp livsmedelsvetenskap, varav

- 5 hp biokemi,

- 5 hp cellbiologi

- 5 hp mikrobiologi

Kunskaper motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för den positiva och negativa påverkan mikroorganismer kan ha på livsmedel. Övning i att utföra mikrobiologiska analyser och att utvärdera och kommunicera resultaten från analyserna utgör en betydande del av kursen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva och sammanfatta ekologi, fysiologi och taxonomi hos mikroorganismer som är relevanta för production och hantering av livsmedel

- beskriva och exemplifiera betydelsen av kemiska och fysiska egenskaper hos råvaror och livsmedel för tillväxt och aktivitet hos mikroorganismer

- beskriva och förklara förskämning och sjukdomsframkallande aktivitet hos livsmedelsburna mikroorganismer och de strategier som används för att förebygga denna

- beskriva och förklara mikroorganismernas roll som hjälpmedel i livsmedelsproduktionen

- självständigt använda och utvärdera mikrobiologisk metodologi samt tolka resultaten från denna

- beskriva och utvärdera kvalitetsledningssystem (HACCP)

- beskriva och diskutera relevanta delar av livsmedelslagstiftningen

Innehåll

Del livsmedelsmikrobiologi innehåller:

- interaktionen mellan livsmedel och mikroorganismer

- livsmedel som substrat och miljö

- lagringsmetoder

- förskämning av livsmedel

- mikroorganismer som används i livsmedelsproduktion

- ekologi och fysiologi hos patogena mikroorganismer i livsmedel

metodologi för isolering och identifiering av mikroorganismerDelarna kvalitetshantering och livsmedelslagstifting innehåller:

- kvalitetsledningssystem, inklusive och med primärt fokus på HACCP (Hazard analysis and Critical Control Points)

- riskvärdering och riskhantering

- grunderna inom lagstiftning

- livsmedelslagstiftning

- förvaltningsrättKursens moment behandlas i föreläsningar, obligatoriska laborationer och gruppövningar. Övning i att utföra mikrobiologiska analyser och att utvärdera och kommunicera resultaten från analyserna utgör en betydande del av kursen

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig tentamen

- Godkänt deltagande i laborationer med skriftlig och muntlig rapportering

- Godkända - individuella och gruppuppgifter
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskravet på 60 hp livsmedelsvetenskap kan uppnås genom att högskolepoäng i djur- och växtfysiologi räknas som högskolepoäng i livsmedelsvetenskap.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: BI1159 och BI1029

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Food Microbiology 4th edition Författare: Martin Ray Adams, Maurice O Moss, Peter McClure ISBN: 978-1849739603 Kommentar: You will probably manage with older editions although there will be some nice updates in the new one!

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0111 Anmälningskod: SLU-20039 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%