Ny sökning
LV0114

Human nutrition och fysiologi

Information från kursledaren

Welcome to the course in Human Nutrition and Physiology!

The course will include lectures on campus, lectures on Zoom and obligatory laboration at the Akademiska Sjukhuset.

The course covers the occurrence, uptake and turnover of the main nutrients in food. The course also covers the physiological processes involved in intake, digestion, and absorption of these nutrients and describes how these physiological processes are regulated. The link between dietary habits and the most common public health problems are also discussed for Sweden, other industrial countries, and developing countries. Students can calculate their own dietary and energy intake and evaluate them against the dietary recommendations. The course also provides an overview of the trends in the recent research in nutrition and physiology as well as novel methodologies. The course consists of lectures, exercises as well as group and project work within the following topics:

- Nutrition

- Human physiology

- Swedish and international nutrition recommendations

- National and global dietary habits

- Energy balance and nutritional status

- Dietary record

- Diet and health relationship

- Nutritional requirements in children, elderly, and pregnancy

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0114-20040 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0114

Läsåret 2021/2022

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20096)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20174)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20157)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Human nutrition och fysiologi (LV0114-20037)

2019-11-01 - 2020-01-19

Kursplan

LV0114 Human nutrition och fysiologi, 15,0 Hp

Human Nutrition and Physiology

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå, varav 60 hp livsmedelsvetenskap.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Förklara och tillämpa begrepp inom området nutrition.

- Specificera och definiera näringsämnen samt beskriva deras klassificering och fysiologiska funktion såväl som förekomst i maten.

- Ge omfattande beskrivningar av svenska och internationella näringsrekommendationer

- Beskriva kostvanor på nationell och global nivå.

- Förbereda och utvärdera kostregistreringar.

- Beräkna en persons energibehov och ange vilka faktorer som påverkar detta samt ge exempel på mätmetoder och deras tillämpningar.

- Beskriva fysiologiska processer vid intag, matsmältning och upptag av näringsämnen samt beskriva hur de fysiologiska processerna regleras på olika nivåer.

Innehåll

Kursen tar upp förekomst, upptag och omsättning av de viktigaste näringsämnena i maten. Vidare behandlas de fysiologiska processer som sker vid i intag, matsmältning och upptag av

Näringsämnena. Vidare beskrivs hur de fysiologiska processerna regleras. Sambandet

mellan kostvanor och de vanligaste folkhälsoproblemen i Sverige diskuteras och jämförs med andra industriländer såväl som utvecklingsländer. Studenterna beräkna sitt eget kost- och energiintag och utvärderar dem mot kostrekommendationer. Kursen ger också en översikt av trender och nya metoder i den senaste forskningen inom nutrition och fysiologi.Kursen består av föreläsningar, övningar såväl som grupp- och projektarbete inom följande ämnen:- Nutrition

- Humanfysiologi

- Svenska och internationella näringsrekommendationer

- Nationella och globala kostvanor

- Energibalans och näringsstatus

- Kostregistrering

- Kost- och hälsosamband

- Näringsbehov hos barn, äldre och gravidaI ett projektarbete kommer studenten att kunna fördjupa sig i valda delar av kursens

innehåll.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skrivning, godkänd muntlig och skriftlig presentation av projektarbete, godkända seminarier och övningar, samt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kunskaper motsvarande 5 hp djurfysiologi, 5 hp cellbiologi och 10 hp biokemi rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Betygskriterier

CLO

Aspect of CLO

Criterion for 5

Criterion for 4

Criterion for 3

CLO1

Explain and apply concepts in the field of nutrition

Student is able to explain and apply the concept of in the field of nutrition

CLO2

Specify and define nutrients and describe their classification and physiological function as well as the presence in food

Student is able to i specify and define nutrients and describe their classification and physiological function as well as the presence in food, explain the impact of diet on human health, including over- and malnutrition, dietary habits, and some of the most current health problems related to diet, taking into consideration social, biologic, economic, and psychological determinants of nutritional health

Student is able to i specify and define nutrients and describe their classification and physiological function as well as the presence in food, explain the impact of diet on human health, including over- and malnutrition, dietary habits, and some of the most current health problems related to diet

Student is able to i specify and define nutrients and describe their classification and physiological function as well as the presence in food

CLO3

Give comprehensive descriptions of Swedish and international nutrition recommendations

Student is able t to give comprehensive descriptions and explanations behind Swedish and international nutrition recommendations throughout the human life stages, and explain rationale for nutrient intake recommendations across the lifespan

Student is able t to give comprehensive descriptions and explanations behind Swedish and international nutrition recommendations throughout the human life stages

Student is able to give comprehensive descriptions of Swedish and international nutrition recommendations

CLO4

Describe dietary habits at national and global level.

Student is able to describe and compare dietary habits at national and global level, and provide explanation for existing differences

Student is able to describe and compare dietary habits at national and global level

Student is able to describe dietary habits at national and global level

CLO5

Prepare and evaluate a dietary record

Student is able to prepare and evaluate a dietary record

CLO6

Calculate the energy needs of a person and indicate the factors that influence this as well as give examples of measurement methods and their applications.

Student is able to explain the concept of energy balance and discuss the links between the regulation of food intake and energy balance/imbalance, reflecting on the components of energy balance and their interactions over various time scales; Student is able to calculate the energy needs of a person and indicate the factors that influence this as well as give examples of measurement methods and their applications. List advantages and disadvantages of existing methods

Student is able to explain the concept of energy balance and discuss the links between the regulation of food intake and energy balance/imbalance, calculate the energy needs of a person and indicate the factors that influence this as well as give examples of measurement methods and their applications.

Student is able to calculate the energy needs of a person and indicate the factors that influence this as well as give examples of measurement methods and their applications.

CLO7

Describe physiological processes involved in intake, digestion, and absorption of nutrients and describes how these physiological processes are regulated in different levels.

Student is able to describe physiological processes involved in intake, digestion, and absorption of nutrients and describes how these physiological processes are regulated in different levels; identify and explain possible interactions between nutrients giving relevant examples. Explain their in a balanced diet.

Student is able to describe physiological processes involved in intake, digestion, and absorption of nutrients and describes how these physiological processes are regulated in different levels; identify possbile interactions between nutrients giving relevant examples.

Student is able to describe physiological processes involved in intake, digestion, and absorption of nutrients and describes how these physiological processes are regulated in different levels.

Litteraturlista

  1. Introduction to Human Nutrition second edition Författare: Michael J. Gibney ISBN: 9781405168076 Kommentar: It is a recommended. However the lectures are not just limited to this book. The book is available on line (google it, otherwise it will be on canvas later).
  2. Textbook of Medical Physiology 13th edition Författare: Guyton and Hall ISBN: 9781455770052 Kommentar: It is recommended. However the lectures are not just limited to this book.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0114 Anmälningskod: SLU-20040 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%