Ny sökning
LV0115

Livmedelsetik

Kursens syfte är att fördjupa studenternas etiska kompetens, både generellt och i relation till livsmedelsproduktion och -konsumtion. Kursen ges på distans med webföreläsningar, men även föreläsningar, seminarier och gruppövningar i realtid. Därtill kommer individuella skriftliga uppgifter. Efter en introduktion till normativ etik undersöker vi och tillämpar dessa etiska resonemang på olika frågor inom livsmedelskedjan, reflekterar över globalisering och klimat, vilken roll den sociala, kulturella och religiösa kontexten spelar och kring pro/contra användningen av GMO etc. Slutligen skriver studenterna en individuell uppsats om valfritt ämne inom livsmedelsetik. Examinationen baseras på aktivitet under seminarierna och de skriftliga uppgifterna.

Information från kursledaren

Hi food ethics-students!

Food ethics is an important theme in today's society, and it is a pleasure to see you all are registered for the course!

The course is held entirely online, including both meetings in real time (IRT). We will meet for lectures, seminars and you will also hold small-group discussions IRT according to schedule. Please see the basic version of the schedule - without assignments - on this site. A detailed schedule and all other course information will be available at the learning platform called Canvas. It will open closer to course start, but please have a look at the literature list before that, and make sure you order the course books (not all are available as e-book) and have them at hand before the course starts on Sept 29.

Please also note that since it is a full time course, one need to count on spending about 40 hrs per week with reading, IRT-meetings and writing. Also, please note that the study of ethics differs from studies in e.g. food or animal science, or other natural science disciplines, by continously asking you to reflect upon and digest the content, and that you might need more time for reading than you are used to.

We hope the course will lead you into new perspectives, and inspire you to sharing insights with each other!

Looking forward to meeting you all,

Helena Röcklinsberg, Associate professor in ethics, univ. lecturer in animal ethics, SLU

Per Sandin, Associate professor in philosophy, univ. lecturer in environmental and bioethics, SLU

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0115-10062 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LV0115

Läsåret 2021/2022

Livmedelsetik (LV0115-10206)

2021-09-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10276)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10277)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2020/2021

Livmedelsetik (LV0115-10278)

2020-09-30 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10302)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10303)

2019-10-02 - 2019-10-31

Läsåret 2019/2020

Livmedelsetik (LV0115-10304)

2019-10-02 - 2019-10-31

Kursplan

LV0115 Livmedelsetik, 7,5 Hp

Food Ethics

Ämnen

Husdjursvetenskap Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp på grundläggande nivå.

Mål

Syftet med kursen är att studenten, oberoende av tidigare kompetens och erfarenhet, utvecklar sina etiska färdigheter både i allmänhet och i relation till livsmedelsfrågor. Efter avslutad kurs ska studenten kunna identifiera etiska problem i livsmedelskedjan, reflektera över dem från olika perspektiv samt uppvisa bekantskap med hur man använder normativt etiska teorier vid etiska analyser av de olika länkarna i livsmedelskedjan. Kursens syfte är vidare att erbjuda studenten träning i etiskt resonerande och reflekterande, både verbalt och i text, för att kunna argumentera för en viss position i enlighet med grundläggande argumentationsregler, såsom konsistens, koherens och relevans.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- Identifiera etiska problem i livsmedelskedjan, inklusive sådana som är relaterade till t.ex. livsmedelssäkerhet, fodereffektivitet, bioteknik, hållbar utveckling samt livsmedel från animaliskt ursprung.

- Beskriva olika etiska synsätt som figurerat under livsmedelsets historia.

- Beskriva och använda ett antal normativt etiska teorier (t.ex. utilitarism, deontologi, dygdetik och kontraktsetik) i frågor inom livsmedelsproduktion, distribution och konsumtion.

- Föra etiska resonemang kring betydelsen av sociala sammanhang, kultur, religion och olika normers relevans för beslut rörande mat.

- Förklara och reflektera över samspelet mellan etik och vetenskap i förhållande till livsmedelsfrågor.

- Formulera en egen etisk syn på ett konkret livsmedelsetiskt problem, samt diskutera argument för och mot ståndpunkten med hjälp av argumentationsanalytisk metod.

Innehåll

Kursens innehåll är strukturerat utifrån de olika länkarna i livsmedelskedjan – från produktion och distribution till konsumtion och avfall. Etiskt relevanta aspekter som förekommer längs livsmedelskedjan undersöks med hjälp av de vanligaste normativa etiska teorierna, med syfte att betona etiska utmaningar och bedöma konflikter mellan exempelvis djurskydd och klimathänsyn, biologisk mångfald och ekonomisk effektivitet, samt den enskilda konsumentens intressen och allmänhetens intressen. Studenterna kommer vidare att läsa livsmedelsetisk litteratur i syfte att få grepp om de teoretiska verktyg som behövs för att både kunna upptäcka relevanta etiska aspekter och förstå argument för och emot olika positioner. Studenterna kommer också att öva sig i etisk argumentation genom aktivt lyssnande på varandras åsikter och själva formulera relevanta frågor till dessa. De kommer också att själva få driva en sammanhängande argumentation i olika frågor. Kursens struktur: Webföreläsningar kommer att hållas för att presentera normativt etiska teorier samt argumentationsanalys som ämne. Under online-baserade IRT-seminarier presenteras och diskuteras olika kärnämnen i livsmedelsetik, där vissa urval görs av studenterna själva. Dessa seminarier är obligatoriska och kräver aktivt deltagande.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i seminarier. Korta skriftliga uppgifter. Hemtenta (uppsatsfrågor, som utdelas mot slutet av kursen, vilka ska besvaras inom en viss tidsram och med ett begränsat antal ord).
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PN-NJ

Betygskriterier

Grading criteria, Food ethics LV0015, Autumn 2022

Overall aim

Describe and analyse ethical issues related to food (production, consumption, distribution and waste) through oral and written discussion based on correct application of normative ethical theories and by use of relevant research literature in ethics and food science.

Grade

3 = Learning outcome

4

5

Description

Practice ethical discernment and reflection together with others through active participation in discussions throughout the course.

Handing in all assignments within the course time (except if due to sick leave or similar which is communicated with teachers at time of occurance).

Fulfilling the criteria for grade 3 for the individual essay within a maximum of three versions commented by the teachers.

Fulfilling the criteria for grade 4 for the individual essay within a maximum of three versions commented by the teachers.

Fulfilling the criteria for grade 5 for the individual essay within a maximum of three versions commented by the teachers.

Describe the core ethical message of scientific papers and books in the course literature in a correct way.

Describe the core ethical message of scientific papers and books in the course literature in a correct way, and show how the ideas and issues relate to each other.

Describe the core ethical message of scientific papers and books in the course literature in a correct way, show how the ideas and issues relate to each other, and critically reflect on the content from an ethical perspective.

Identify ethical issues in the food chain, including those related to food security, food safety, sustainable development, water supply, and food from animal origin.

Discern and relate some of the most relevant ethical issues in the food chain to each other.

Discern, critically explore and relate some of the most relevant ethical issues in the food chain to each other.

Show good acquaintance with the difference between scientific facts and ethical issues, and apply to issues in food ethics.

Identify examples of the ethical relevance of solid science and explain the ethical relevance of solid science for formulating a well-founded ethical position.

Identify examples of the ethical relevance of solid science through a critical elaboration of the course literature while arguing for a certain well-founded ethical position.

Describe in outline some central normative ethical theories and show how they can be applied on food issues.

Describe central normative ethical theories in a nuanced way and show how it is founded in relevant ethics literature and apply in an ethical analysis regarding food issues.

Critically elaborate in a nuanced and relating way on central ethical theories leading to a well-founded evaluation of an ethical issue regarding food issues.

Formulate (in writing) an ethical standpoint and argue for it in a concrete problem of food ethics.

Present an issue or dilemma by showing both pro and con arguments. Formulate an ethical standpoint presented in a well-structured text where the steps from description of a problem to suggested solution are well under-pinned by clear arguments and related to the course literature.

Present an issue or dilemma by showing both pro and con arguments. Construct an ethical standpoint presented in a very well-structured text with a clear degree of novelty and presented with philosophical clarity and well-founded argumentation based on the course literature.

Litteraturlista

List of mandatory course literature

Books:

Sandler, Ronald L. 2015. Food ethics. The Basics. Routledge, pp.201. https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203694404/food-ethics-basics-ronald-sandler

Gjerris M, Nielsen MEJ and Sandøe P (2013): The good, the right and the fair. An introduction to ethics College publ. pp. 192. (not available as e-book)

Kortetmäki, T. 2022. Agriculture and Climate Change Ethical Considerations, Chapter 3. Ed: Federal Ethics Committee on Non-Human Biotechnology ECNH and Ariane Willemsen, CH-Bern https://www.ekah.admin.ch/inhalte/ekah-dateien/dokumentation/publikationen/Buchreihe_Beitraege_zu_Ethik_und_Biotechnologie/Buch_15_Inhalt_Agriculture_and_Climate_Change.pdf

Scientific papers:

Dieterle, J.M. 2022. Agency and Autonomy in Food Choice: Can We Really Vote with Our Forks? J Agric Environ Ethics 35, 5 https://doi.org/10.1007/s10806-022-09878-3https://rdcu.be/cUSJn

Or Dieterle, J.M. 2016. Autonomy, Values, and Food Choice. J Agric Environ Ethics 29, 349–367 https://doi.org/10.1007/s10806-016-9610-2https://rdcu.be/cUSKa

Eriksson, Jonas, Rydhmer, Röcklinsberg 2017: Invited review: Breeding and ethical perspectives on genetically modified and genome edited cattle. Journal of Dairy Science, 101 (1): 1-17, 2017

Gjerris M., Gaiani S. 2014: Food Waste and Consumer Ethics. In: Thompson P.B., Kaplan D.M. (eds) Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer, Dordrecht https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-0929-4_99

Mepham, Ben. 2000. A Framework for the Ethical Analysis of Novel Foods: The Ethical Matrix. Journal of Agricultural and Environmental Ethics (12), 165-176. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1009542714497

Röös, E., Patel, M., Spångberg, J., Carlsson, G. & Rydhmer, L. 2016. Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food policy, 58, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.10.008

Sandøe, P. and Christiansen, S.B., 2008. The use of animals in animal production, Chapter 5 in their book Ethics of animal use in veterinary and animal science, Blackwell. (Available at the library, chapter 5 available as pdf in Canvas).

Schulze, M., Spiller, A & Risius, A. 2019. Food Retailers as Mediating Gatekeepers between Farmers and Consumers in the Supply Chain of Animal Welfare Meat - Studying Retailers’ Motives in Marketing Pasture-Based Beef Food Ethics 3,41-52. https://link.springer.com/article/10.1007/s41055-019-00040-w

Siipi, H. 2015 Is Genetically Modified Food Unnatural? Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 28:807–816. DOI 10.1007/s10806-015-9568-5 https://rdcu.be/cUSNQ

Zwart, Hub. 2000. A short history of food ethics. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 12:113–126. https://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1009530412679

Further papers might be added closer to course, and you will choose 2-3 papers for reading and ethical reflection within an individual assignment.

Relevant resources available at SLU Library (with an SLU-account and VPN):

OXFORD HANDBOOK OF FOOD ETHICS https://ebookcentral.proquest.com/lib/slub-ebooks/detail.action?docID=6380710

ROUTLEDGE HANDBOOK OF FOOD ETHICS https://www.taylorfrancis.com/books/9781315745503

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Husdjursvetenskap Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0115 Anmälningskod: SLU-10062 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%