Ny sökning
LV0121

Research training food science

Information från kursledaren

Hello and welcome to the course!
You can find information about the organization of the course under 'Timetable'.

Greetings Sabine

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LV0121-20189 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

LV0121 Research training food science, 15,0 Hp

Research training food science

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskravAvancerad nivå (A1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 75 hp livsmedel. Kunskaper motsvarande engelska B. För antagningen krävs att man har identifierad en handledare som godkänts av institutionen.

Mål

Studenten får insikt i livsmedelsforskning genom praktik i forskningsmiljö och tränas att tillämpa metoder som forskningsgruppen använder. Studenten fördjupar sig i teorin bakom metoderna för att förstå möjligheter och begränsningar av metoderna i fråga.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa några metoder som används i livsmedels forskning

- beskriva teorin bakom några metoder som används i livsmedels forskning

- förstå sambandet mellan ett identifierat problem och val av metoder för att lösa problemet

- ha insikt i forskningsprocessen och en forskargrupps arbetssätt

Innehåll

- Studenten deltar i den ordinarie verksamheten på en akademisk institution. Kursen genomförs som ett individuellt projekt. Studenten identifierar vilket ämnesområde och metodik hen är intresserad av och kontaktar kursledaren samt en forskare som kan handleda. I början av kursen ska student och handledare skriva en arbetsplan. Studenten introduceras i relevanta säkerhetsrutiner. En litteraturstudie relaterade till ämnesområdet eller metoderna genomförs. Projektet avslutas med en kort skriftlig rapport på engelska och muntlig presentation för forskningsgruppen. Rapporten ska innehålla en beskrivning av praktikplatsen och de utförda uppgifterna, en sammanställning av litteraturstudien, samt en diskussion i relation till de använda metodernas möjligheter och begränsningar.

Introduktion till säkerhetsrutiner för laboratoriearbete och riskanalys, individuell handledning och forskargruppmöten är obligatoriska.

- Forskningspraktik är en individuell kurs vars syfte är att ge en inblick i hur forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete organiseras och genomförs i praktiken. Studenten får, genom att under en period delta i en forskargrupp, god inblick i livsmedelsforskning. Studenten får praktisk och teoretisk kunskap i olika metoder som används i livsmedelsforskning, samt insikt i vilka begränsningar olika metoder kan ha.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För en godkänd kurs krävs aktivt deltagande i forskargruppens arbete, godkänd rapport och litteraturstudie skrivna på engelska samt godkänd muntlig presentation.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Betygskriterier – LVxxx Forskningspraktik livsmedel

Kursen forskningspraktik Livsmedel betygssätts med Godkänt (G) och Underkänt (U).

För att få G krävs följande:

- Genomförd praktik på en institution med godkänt handledare

- Godkänd praktikrapport

- Godkänd litteraturstudie

- Godkänd muntlig redovisning

Grading criteria - Research internship food science

The course research internship food science is graded with Pass (P) and Fail (F).

To get P, the following is required:

- Completed internship at a department with an approved supervisor

- Approved internship report

- Approved literature study

- Approved oral presentation

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1N)
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: LV0121 Anmälningskod: SLU-20189 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%