Ny sökning
LV0123

Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter

LV0123 Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter, 7,5 Hp

Food waste - current situation and future opportunities

Kursplan fastställd

2021-12-16

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

- Kunskaper motsvarande 180 hp på grundnivå, varav minst
- 15 hp inom lantbruksvetenskap, husdjursvetenskap, biologi, miljövetenskap, livsmedelsvetenskap, food studies, trädgårdsvetenskap, kostvetenskap eller teknologi/teknik

- Engelska 6

Mål

Kursens syfte är att ge övergripande kunskap om matsvinn i livsmedelskedjans olika led; hur och varför det uppstår, vilka konsekvenser det får, vilka åtgärder som kan vidtas för att minska omfattningen av förlusterna och hur matavfallet kan utnyttjas i form av restprodukter och näringsåterföring. Kursen ska även utveckla studenternas förmåga att tillämpa vetenskapliga metoder relaterade till matavfall.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Förklara hur och varför matsvinn uppstår i olika delar av livsmedelskedjan
- Beskriva aktuella aspekter och konsekvenser av matsvinnsproblemet
- Använda lämpliga kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera matsvinn
- Identifiera problem som rör matsvinn och diskutera strategier för att reducera matsvinn
- Föreslå och översiktligt utvärdera lösningar för att reducera, återanvända eller återvinna matsvinn och förluster.

Innehåll

I kursen ingår hur matsvinn uppstår och hanteras genom hela livsmedelskedjan, vilket inkluderar primärproduktion, förädling, distribution, försäljning i butik samt i restauranger, storkök och hushåll. Matsvinn studeras ur olika aktörers perspektiv och etiska, sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter beaktas, lokalt såväl som globalt.

Följande aspekter tas upp i kursen:
- Matavfallshierarkin och möjligheter för att reducera, återanvända och återvinna matavfall.
- Lagstiftning och nationella och internationella miljö- och hållbarhetsmål
- Metoder för att kvantifiera matsvinn och bedöma dess påverkan och konsekvenser samt metoder för valorisering av matavfall.
- Utformning av kvalitativa och kvantitativa studier för att utvärdera möjligheter för att reducera, återanvända och återvinna matavfall i olika delar av livsmedelskedjan.

Dessa aspekter behandlas genom föreläsningar, seminarier och studiebesök (där deltagande kan vara obligatoriskt), projektuppgifter och skriftlig examinering.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

- Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av uppgifter, individuellt och i grupp
- Godkänt deltagande i obligatoriska delar av kursen
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: LV0118
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: EnvEuro - European Master in Environmental Science Sustainable Food Systems – Master´s Programme Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: LV0123 Anmälningskod: SLU-10336 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för energi och teknik Studietakt: 100%