Ny sökning
MP0004

Miljöperception och upplevelse

The course deals with principles of how the environment and its components are perceived and experienced. What sensations do we experience while moving through a landscape? How do we interpret them and how do they affect the way we approach the environment and adapt to it? The course introduces and elaborates on fundamental principles on human perception and appraisal of the environment, and deals with the perception and experience of textural and structural patterns, affordances, soundscapes and other fundamental properties of the outdoor environment. Theoretical studies are combined with practical exercises.

This year’s course is largely online based (via Zoom and Canvas) but may offer opportunities to participate in campus activities.
The course consists of four main blocks including a number of compulsory online elements (see schedule):

August 31 - September 2, 2020
September 30 - October 2
November 18-20
December 21-22

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

MP0004 Miljöperception och upplevelse, 15,0 Hp

Environmental Perception and Experience

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Miljöpsykologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 120 hp och Engelska 6

Mål

Målet med kursen är att ge kunskaper om teorier i miljöperception och faktorer som påverkar denna. Miljöperception avser de subjektiva sätt som grupper och individer uppfattar och bedömer miljön, samtidigt som man är en aktiv del av denna miljö. Kursen behandlar alla aspekter av miljöupplevelser, dvs. perception, kognition och miljövärdering. Huvudtyngdpunkten är på visuell perception, men även andra sinnesintryck behandlas. Relevant forskningsmetodik berörs.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
• beskriva och diskutera relevanta teoretiska perspektiv och koncept avseende utomhusmiljöers effekt på människor
• analysera människors olika reaktioner på utomhusmiljöer beroende på kön, ålder, social ställning, kulturell kontext, sinnesstämning, funktionshinder eller hälsotillstånd
• analysera utomhusmiljöer avseende grundläggande kvaliteter som struktur, mönster, färg m.m. som påverkar människors perception och upplevelse.

Innehåll

Kursen kännetecknas av studier av effekter av och upplevelser i den fysiska utomhusmiljön. Litteraturstudier och övningar ger träning i förmågan att undersöka och analysera människors grundläggande perception, upplevelse och preferenser i relation till landskapet och dess textur, struktur och andra potentiellt relevanta egenskaper. Teoretiska studier baseras på litteratur i miljöpsykologi och angränsande ämnesområden. Studenterna arbetar huvudsakligen på distans, men fysiska kursträffar i mån av behov förekommer också, varav några är obligatoriska. Obligatoriska övningar redovisas skriftligt i form av korta uppsatser, samt muntligt. Obligatoriska litteraturseminarier ingår, liksom en tentamen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Deltagande i obligatoriska moment. Godkänt deltagande i seminarier. Godkänd tentamen och övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på distans och på halvfart.
Grundläggande kunskaper i landskapsarkitektur, arkitektur, psykologi, pedagogik eller miljövetenskap rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Ersätter: LK0238
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljöpsykologi
Kurskod: MP0004 Anmälningskod: SLU-10184 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Studietakt: 50%