Ny sökning
MP0006

Utomhusmiljöer för barn och ungdom

Utemiljöernas roll i barn och ungas vardag står i fokus för denna kurs. Den behandlar olika strategier för att undersöka deras relation till platser och undersöka hur deras behov och önskningar tillgodoses i praktiken. Kunskapen kan användas för att förbättra kvaliteten på utemiljöer på ett sätt som bidrar till deras lek, lärande, sociala liv och välbefinnande. Kursen introducerar perspektiv, nyckelbegrepp och metoder som tillämpas i det tvärvetenskapliga studiet av barn och ungas samspel i och med utemiljöer. Speciellt fokus läggs på naturens bidrag och den roll som flora, fauna och andra naturelement spelar. Uppgifter i kursen behandlar de kvaliteter barn och unga söker för att tillgodose behov och önskningar, hur platser för lek, lärande och socialt samspel kan utvärderas, och vilken roll planering, design och skötsel spelar för barns tillgång och användning av utomhusmiljö.

Kursen som startar hösten 2021 ges på nätet via digitala kanaler (Canvas och Zoom). Perioderna listas nedan. Notera att flertalet sessioner är obligatoriska. Utöver digitala möten kan vissa möten på plats erbjudas såsom besök i Alnarps landskapslaboratorium eller studiebesök till andra platser.År: 2022:

7 sept - 9 sept

26 okt - 28 okt

23 nov - 25 nov

11 jan - 12 janInformation från kursledaren

The role of outdoor environments in children and youth's everyday lives is the focus of this course. You learn about strategies to investigate their relationship with place and scrutinize how their needs and aspirations are catered for in practice. This is knowledge that can be used to improve the quality of outdoor settings to benefit their play, learning, social life and wellbeing. The course introduces perspectives, concepts and methods applied in the interdisciplinary study of children and youth's interactions in and with outdoor spaces. Special attention is paid to the benefits of natural environments and the specific role of contact with flora, fauna and other natural elements. In focus for assignments are the particular qualities children and youth seek in outdoor spaces to meet their needs and aspirations, how spaces for play, learning and socialising can be evaluated, and the overall role of planning, design and management for children and youth's access to and use of outdoor spaces.

The course start in autumn 2021 is offered online via digital resources (Zoom and Canvas). The dates are listed below. Note that many of the sessions on link are mandatory. In addition to the online sessions a study visit to campus will be offered.

2021: September 8 - 10, October 28 – 29, November 24 – 26. 2022: January 12 – 13

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MP0006-10292 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MP0006

Läsåret 2022/2023

Utomhusmiljöer för barn och ungdom (MP0006-10015)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2022/2023

Utomhusmiljöer för barn och ungdom (MP0006-M1015)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Utomhusmiljöer för barn och ungdom (MP0006-M1292)

2021-08-30 - 2022-01-16

Kursplan

MP0006 Utomhusmiljöer för barn och ungdom, 15,0 Hp

Outdoor Environments for Children and Youth

Ämnen

Miljöpsykologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp och Engelska 6

Mål

Det övergripande målet för kursen är att ge insikter i den roll som utomhusmiljöer har för barn och ungdomar i vardagslivet och hur sådana platser kan lokaliseras, utvecklas och förvaltas för att ge positiv effekt på hälsa och socialt liv och för att gynna lek, lärande och utveckling.

Efter avslutad kurs, ska studenten kunna:

• Beskriva egenskaper hos utomhusmiljöer som är viktiga för barns sociala liv, inklusive möjligheter till lek, lärande och utveckling

• Tillämpa relevanta strategier att undersöka barns upplevelser av och perspektiv på platser

• Analysera vad en specifik omgivning innebär för barn avseende lokalisering, innehåll, utformning och förvaltning

• Föreslå generella principer för planering och gestaltning av utomhusmiljöer för och med barn och ungdomar

• Diskutera samspelet mellan fysisk och social planering avseende aspekter som rör barn och ungdomar

• Räkna upp de dokument som reglerar planering och utformning av barns utomhusmiljöer

Innehåll

Kursen handlar om utomhusmiljöer för barn och ungdomar och olika strategier för att undersöka barns relation till platser och utveckla deras positiva egenskaper. Denna kunskap kan användas till att förbättra planering, gestaltning och förvaltning för och med barn med syfte att skapa spännande, säkra och hälsofrämjande utomhusmiljöer. Den första delen av kursen behandlar den roll som utomhusmiljöer har för barns sociala liv och hur dessa miljöer kan gagna lek, lärande och utveckling. Kursens andra del behandlar planering, gestaltning och förvaltning av såväl formella som informella utomhusmiljöer i städer, bostadsnära områden och i de omgivande naturmiljöerna. Den tredje delen behandlar barn- och ungdomsrelaterad planeringspraktik som en del av social och fysisk planering på nationell och internationell nivå. Särskild uppmärksamhet ges åt naturmiljöers roll med den variation som säsongsväxlingar, geografisk belägenhet innebär och deras innehåll av specifika inslag som ätliga växter, djur och vatten.

Kursen omfattar föreläsningar, litteraturseminarier, studiebesök, projektarbete, övningar och en skriftlig tentamen. Utöver ett projektarbete, en skriftlig tentamen och godkända redovisningar av övningsuppgifter, krävs att studenterna utför uppgifter och övningar i samband med studiebesök och seminarier.I kursen kombineras självständigt arbete på distans med obligatoriska träffar på campus.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt slutförande av uppgifter och övningar i samband med lektioner, seminarier, studiebesök och en skriftlig tentamen.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på halvfart och distans, med obligatoriska campus-träffar.Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: LK0260

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 27500 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Miljöpsykologi Landskapsarkitektur
Kurskod: MP0006 Anmälningskod: SLU-10292 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 50%