Ny sökning
MV0189

Projekt Vattenresurser

Välkomna till kursen Projekt Vattenresurser, MV0189!

På måndag den 19 april kl. 9:15 har vi kursstart. Vi kommer att ha hela kursen på distans.

Kursintroduktionen på måndag kör vi via Zoom. Vi kommer att skicka en inbjudan till möte via E-post. Hör av er om ni inte får en möteskod med E-post från oss!

Kursen kommer att börja med en introduktion av kursinnehållet, därefter kommer beställarna av de projekt som kommer att ingå i årets kurs presentera sina projekt. I Zoom finns möjligheter att rösta på olika alternativ. Tanken är att vi så långt som möjligt ska använda oss av detta alternativ för att ni själva ska kunna välja projekt efter intresse.

Hör av er om frågor!

Mvh Abraham och Ingrid

Kursvärderingen är avslutad

MV0189-40118 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MV0189

Läsåret 2019/2020

Projekt Vattenresurser (MV0189-40060) 2020-04-20 - 2020-06-07

Läsåret 2018/2019

Projekt Vattenresurser (MV0189-40071) 2019-04-23 - 2019-06-09

Läsåret 2017/2018

Projekt Vattenresurser (MV0189-40026) 2018-03-19 - 2018-06-01

Läsåret 2016/2017

Projekt Vattenresurser (MV0189-40008) 2017-03-20 - 2017-06-02

Läsåret 2015/2016

Projekt Vattenresurser (MV0189-40114) 2016-03-28 - 2016-06-05

Läsåret 2014/2015

Projekt Vattenresurser (MV0189-40069) 2015-03-23 - 2015-06-07

Läsåret 2013/2014

Projekt Vattenresurser (MV0189-40038) 2014-03-24 - 2014-06-08

Läsåret 2012/2013

Projekt Vattenresurser (MV0189-40067) 2013-03-21 - 2013-06-09

Läsåret 2011/2012

Projekt Vattenresurser (MV0189-30129) 2012-03-15 - 2012-06-01

Läsåret 2010/2011

Projekt Vattenresurser (MV0189-30318) 2011-03-21 - 2011-06-03

MV0189 Projekt Vattenresurser, 10,0 Hp

Project Water Resources

Kursplan fastställd

2015-01-21

Ämnen

Markvetenskap Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Markvetenskap 10,00 1002

Fördjupning

Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav (A1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 70 hp inom teknik/teknologi, inkluderande 5 hp Fluidmekanik, 15 hp Meterologi, hydrologi och miljö teknik, samt 15 hp Markvetenskap. Kurserna 1TV442 Grundvatten 1TV443 Avrinning samt MV0190 Vattenresursteknik krävs. Kunskaper motsvarande svenska B och engelska B.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper om vattenresurserna ur såväl geovetenskapligt som samhälleligt perspektiv och att ge studenten erfarenhet av att analysera behovet av ett vattenanläggningsprojekt, att utforma projektet, samt att analysera dess påverkan på produktion, säkerhet och miljö.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
– beskriva de viktigaste processerna som styr vattenresursanvändning och dess effekter i det utvalda projektområdet
– beskriva och motivera de åtgärder som behövs
– förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av vattenregleringsteknik
– ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna analysera specifika problemsituationer
– utvärdera insamlad data genom att tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
– ge förslag till åtgärder som bevarar eller förbättrar vattenresursanvändning och som ta hänsyn till de olika intressenternas krav
– göra en översiktlig bedömning av genomförbarhet med avseende på tekniskt kunnande, ekonomi och underhåll

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete i grupp där kunskaper från tidigare kurser i programmet ska tillämpas och fördjupas. Grupperna ska beskriva problemställningar i ett helhetsperspektiv, definiera åtgärdsbehov, göra beräkningar och presentera åtgärdsprogram utifrån tillgängliga data och med lämpliga verktyg samt kritiskt granska ett förslag till åtgärdsprogram från en annan grupp.
Följande moment kommer att ingå:
– introduktion till projektområdet
– definition av problemställningar och behov av åtgärder
– insamling och analys av geografisk- och hydrologisk data, samt annan relaterad information som regelverk och de berördas synpunkter
– utforma förslag till åtgärder som är baserade på de givna förutsättningarna för området
– bedömning av genomförbarhet, redovisning av förutsättningar samt begränsningar som finns i bedömningen
– skriftlig och muntlig presentation av förslaget.
Studiebesök ingår. Aktivt deltagande i genomförande och redovisning av projektarbete är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning och opposition av projektarbete samt deltagande i obligatoriska moment
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Medansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Kursen ingår i terminsblocket "Vattenresurser" för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik och är avsedd att läsas endast med övriga kurser i detta block.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Lärandemål för kursen MV0189 Projekt Vattenresurser

Kursens mål är att ge kunskaper om vattenresurserna ur såväl geovetenskapligt som
samhälleligt perspektiv och att ge studenten erfarenhet av att analysera behovet av ett
vattenanläggningsprojekt, att utforma projektet, samt att analysera dess påverkan på
produktion, säkerhet och miljö.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna;

 • beskriva de viktigaste processerna som styr vattenresursanvändning och dess effekter i det utvalda projektområdet
 • beskriva och motivera de åtgärder som behövs
 • förklara olika begränsande faktorers betydelse för val av vattenregleringsteknik
 • ange behovet av datainsamling för att på ett lämpligt sätt kunna analysera specifika problemsituationer
 • utvärdera insamlad data genom att tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder
 • ge förslag till åtgärder som bevarar eller förbättrar vattenresursanvändning och som tar hänsyn till de olika intressenternas krav
 • göra en översiktlig bedömning av genomförbarhet med avseende på tekniskt kunnande, ekonomi och underhåll

Betygskriterier

Kursen ger betygen Godkänd eller Icke godkänd.
För godkänd kurs krävs;

 • Godkänd skriftlig och muntlig redovisning
 • Godkänd opposition av projektarbete
 • Deltagande i obligatoriska moment (handledning, del- och slutredovisning av projektarbete samt projektarbete i grupp)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (antagna för 1 juli 2007) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 25369 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Teknik
Kurskod: MV0189 Anmälningskod: SLU-40118 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%