Ny sökning
MV0218

Miljögeokemi

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för MV0218

Läsåret 2021/2022

Miljögeokemi (MV0218-20092)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Miljögeokemi (MV0218-M2092)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Miljögeokemi (MV0218-20156)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Miljögeokemi (MV0218-20103)

2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Miljögeokemi (MV0218-20083)

2018-11-06 - 2019-01-20

Kursplan

MV0218 Miljögeokemi, 15,0 Hp

Environmental geochemistry

Ämnen

Markvetenskap Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teori 8,0 0202
Laborationer, datorövningar  6,0 0203
Seminarium 1,0 0204

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(A1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande:

• 150 hp på grundnivå, varav

• 60 hp i ett naturvetenskapligt ämne såsom biologi, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller teknik/teknologi,

• 15 hp kemi,

• 15 hp markvetenskap, geovetenskap eller biologi

samt

• Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten en fördjupad förståelse av de processer som styr löslighet och transport av metaller, näringsämnen och organiska miljöföroreningar i mark- och vattensystemen, samt ge en inblick i den metodik som används vid riskbedömning av förorenade områden. Kursen skall ge studenten en god teoretisk grund inom ämnet mark- och vattenkemi för vidare studier på avancerad nivå.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• redogöra för hur markens mineral och organiska material är uppbyggda, samt hur de påverkar markvattnets kemiska sammansättning,

• redogöra för grundläggande kemiska principer som reglerar lösligheten av olika typer av ämnen i markoch vattensystemet,

• utföra kvantitativa beräkningar för olika typer av tillämpade markoch vattenkemiska problem,

• utföra en fördjupad riskbedömning av ett område som är förorenat med metaller och/eller organiska ämnen,

• översiktligt redogöra för principer för olika marksaneringsmetoder,

• använda några vanliga, datorbaserade geokemiska modeller för att kvantitativt beskriva löslighet och fördelning av ämnen i mark- vattensystemet.

Innehåll

Kursen ger studenten kunskap i hur man kan tillämpa grundläggande kemisk teori på olika typer av mark- och vattensystem, t ex vid miljöriskbedömning, miljöövervakning, eller rådgivning i växtnäringsfrågor. Kursen ger också grundläggande kunskap om hur man jobbar med att riskbedöma och åtgärda förorenade områden i Sverige och internationellt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, räkne- och datorövningar, laborationer och seminarier, där datorövningar, laborationer och seminarier utgör obligatoriska moment

Kursen behandlar följande moment:

• karakterisering av markens fasta beståndsdelar,

• processer i vattenfasen, samt jämvikter med olika mineralfaser,

• sorption av joner och organiska föreningar till mark- och sedimentmaterial,

• redoxprocesser och deras betydelse för lösligheten av olika ämnen i mark- och vattensystem,

• försurande och syraneutraliserande processer i mark- och vattensystem,

• geokemisk modellering,

• metoder för riskbedömning av jordar som är förorenade med tungmetaller och/eller organiska ämnen, med fokus på det svenska systemet för riskbedömning,

• översiktlig beskrivning av olika åtgärdsmetoder för förorenade områden,

• tillämpningar av mark- och vattenkemisk teori inom jordbruks-, skogsbruks- och miljöforskningen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Följande krävs för godkänd kurs:

• godkänd tentamen,

• godkända inlämningsuppgifter,

• godkänt deltagande i obligatoriska övningar.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MV0205, BI1094 (delvis)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Markvetenskap Miljövetenskap
Kurskod: MV0218 Anmälningskod: SLU-20050 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%