Ny sökning
MX0106

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs

Det här är en kurs för dig som i ditt yrke har till uppgift att förmedla kunskap om och väcka känsla för naturen och kulturlandskapet. Kursen syftar till att ge deltagarna verktyg att analysera och problematisera naturvägledningens metoder som guidning, utställning samt planering, genomförande, utvärdering av naturvägledningsverksamhet.Teorier om naturvägledning, kommunikation och tolkning kopplas till konkreta fallstudier. Genom detta fördjupas och breddas förståelsen för naturvägledningens roll i samhället och som verktyg för hållbar utveckling.Kursen är upplagd med två träffar och självständiga övningar däremellan. Vid föreläsningar och lärarledda litteraturseminarier får studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter. I övningarna tillämpas sedan olika metoder för kommunikation, motivering och ledarskap inom naturvägledning.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

MX0106-10330 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för MX0106

Läsåret 2022/2023

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10128)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10303)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10092)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10160)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs (MX0106-10152)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan

MX0106 Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs, 3,0 Hp

Nature and heritage interpretation for professionals - practical and theoretical course

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

G1N

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursen syftar till att ge yrkesverksamma praktisk och teoretisk kompetens att stärka sin roll som naturvägledare.Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- beskriva naturvägledningens särart: Kunna beskriva naturvägledningens roll i samhället och som verktyg för hållbar utveckling.

- beskriva naturvägledningens kommunikationsprocess

- beskriva och tillämpa metoder för planering, genomförande och utvärdering av naturvägledningsverksamhet

- skriftligt/muntligt diskutera kring sin egen roll som naturvägledare baserat på referenslitteratur samt föreläsningar och övningar inom kursen.

Innehåll

Vid föreläsningar och litteraturstudier behandlas relevanta teorier i naturvägledning och interpretation.

Vid lärarledda seminarier används teorier om naturvägledning, kommunikation och tolkning för att förstå fallstudier, ofta hämtade från studenternas egna yrkeserfarenheter.

I övningar tillämpar studenterna olika metoder för kommunikation och reflektion inom naturvägledning.

Vid diskussioner och seminarier samt i projektarbete och andra hemuppgifter får studenterna möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt reflektera över gamla och nyvunna erfarenheter på naturvägledningsområdet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Skriftliga PM och projektarbete, muntlig redovisning av övningsuppgifter. Godkänt projektarbete, godkända övningsuppgifter PM samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är avsedd för yrkesverksamma och ges på distans i kombination med träffar för övningar, diskussioner och seminarier. En del av seminarier och diskussion är internetbaserade.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: MX0068

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 7610 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0106 Anmälningskod: SLU-10330 Plats: Uppsala Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 10%