Ny sökning
MX0137

Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning

Syftet med kursen är att du i din framtida yrkesroll ska vara välbekant med metoder för miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och i någon mån kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter inom dessa områden.

Kursplan och övrig information

Kursplan

MX0137 Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning – metoder och tillämpning, 7,5 Hp

Environmental impact assessment, environmental communication and nature interpretation – methods and skills development

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 7,5 0201

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Minst 7,5 hp i miljövetenskap motsvarande kunskaper om miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation.

Mål

Syftet med kursen är att studenterna i sina framtida yrkesroller ska vara välbekanta med metoder för miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och i någon mån kunna arbeta med enklare arbetsuppgifter inom dessa områden.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för arbetsproceduren vid upprättande av miljökonsekvensbedömningar och fördelar och nackdelar med olika tillvägagångssätt

- redogöra för olika metoder för naturvägledning och kommunikationsplanering

- redogöra för olika metoder för dialog och konflikthantering

- redogöra för vilka samhälleliga förutsättningar som krävs och vilka individuella förhållningssätt som underlättar arbetet med dialog och konflikthantering

Innehåll

Kursen behandlar tillämpning av metoder och tillvägagångssätt inom miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning och har inslag av färdighetsträning. I ett projektarbete i mindre grupp med handledning upprättas en miljökonsekvensbedömning. Svårigheter och förutsättningar för arbetet diskuteras muntligt och skriftligt. Naturvägledning diskuteras i föreläsningar, exkursioner och övningar.I mindre grupp:

- planeras och genomförs ett mindre naturvägledningsprojekt

- analyseras förutsättningarna för dialog, konflikt och konflikthantering i konkreta naturresursrelevanta situationer

- analyseras förutsättningar och kommunikativa verktyg för hållbarhetsmotiverade beteendeförändringar

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig hemtentamen, godkända skriftliga gruppuppgifter och godkänd redovisning av övningar. • Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
• Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
• Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
• För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

• Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
• Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Kravet på minst 7,5 hp grundläggande kunskaper om miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation är uppfyllt efter deltagande i kurs Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation – introduktion, 7,5 hp

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Stad och Land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: delar av MX0085

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Naturvägledning och miljökommunikation

Interpretation – kommunikation som gör skillnad
Författare: Ham S (2013) CNV:s översättning 2018
Kommentar: Kap 1-5 t o m s 82 Se separat PDF på Canvas.

Praktisk interpretation – för guider i natur- och kulturarv
Länk: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/praktisk-interpretation---for-guider-i-natur--och-kulturarv/
Författare: Interpret Europe (2015) CNV:s översättning 2018

Naturvägledning som demokratiskt forum. I boken Skapa sammanhang
Länk: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/om-naturvagledning/skapa-sammanhang/
Författare: Caselunghe. E. & Hansen, H. (2012)

Att förstå naturvägledning som ett socialt samspel mellan vägledare och vägledd.
Författare: Hallgren, L
Kommentar: Se separat PDF på Canvas.

A New Commitment for the Visitor. I temanummer av Legacy: Interpreting Controversial Issues
Författare: Knapp. D. & Forist, B. (2014)
Kommentar: Se separat PDF på Canvas.

Naturvägledning i Norden - en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa. København: Nordiska Ministerrådet
Länk: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362567/FULLTEXT03.pdf
Författare: Sandberg, E. red (2019)
Kommentar: Kapitel 1 (sid 24-36), Kap 2 (sid 64-82); Kap 3 sid 142-167; Kap 4 sid 202-217 och 222-242 )

Miljöbedömning

Miljöbalken, främst 6 kap
Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808

Naturvårdsverkets övergripande vägledning om miljöbedömning
Länk: https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/

EU kommissionens checklista avgränsning av miljöbedömning
Länk: https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Scoping_final.pdf

Samråd Uppsala kommun

Tvärförbindelse Södertörn

Domstolsutlåtande

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Samhällsutveckling - landsbygd Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0137 Anmälningskod: SLU-20178 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Stad och Land Studietakt: 100%