Ny sökning
MX0143

Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen?

Denna onlinekurs är riktad till dig som vill lära dig mer om fisk och fiske. Under kvällsföreläsningar lär du dig hur det går att kombinera sjöar och hav fulla av liv med ett hållbart fiske. Kursen ger en bred överblick över dagens och framtidens utmaningar för hållbart fiske.
Fiskar spelar en viktig roll i ekosystem genom att de strukturerar dem och överför näringsämnen uppåt och nedåt i födoväven. De är också viktiga för människan som källa till mat och inkomst. Det finns nu en farhåga om att vi utarmar fiskbestånden, och forskare och beslutsfattare världen runt arbetar med mål för hållbart fiske.

På denna kurs kommer du att träffa föreläsare med olika specialistområden när det gäller fisk och fiske, såsom marinbiologer, limnologer och evolutionsekologer. Du kommer också att träffa experter på fiskindustri och hållbart fiske. Du kommer att lära dig hur fiskbestånd förvaltas idag och hur de skulle kunna förvaltas i framtiden. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för fiskets påverkan på ekosystem och för den funktion och betydelse som fisket har i samhället, i Sverige liksom globalt.

This online course is aimed for those of you who want to learn more about fish and fisheries. You will learn about how to combine lakes and seas full of life with sustainable fisheries. The course provides a broad overview of current and future challenges for sustainable fisheries.

The course will be given fully online, with lectures given in the evening. Study pace is 25%.

Contact me if you have any questions!

Josefin Sundin: josefin.sundin@slu.se

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-01-09 och 2022-01-30

Andra kursvärderingar för MX0143

MX0143 Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen?, 7,5 Hp

Sustainability perspectives on contemporary fisheries. Where have all the fishes gone?

Kursplan fastställd

2018-12-13

Ämnen

Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till högskoleutbildning.

Mål

Kursens mål är att ge en bred överblick kring dagens och framtidens utmaningar för ett hållbart fiske. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• Beskriva betydelsen av fisk i det globala livsmedelssystemet.
• Beskriva övergripande status för fiskbestånden utifrån ett antal globala och nationella exempel.
• Redogöra för grundläggande drag i fiskeriförvaltningen i Sverige och internationellt.
• Diskutera olika aspekter av hållbarhet (miljömässig, social, ekonomisk) och olika hållbarhetsutmaningar som fiskeriförvaltningen står inför idag och i framtiden.
• Beskriva ett antal tänkbara nya riktningar för en ökad hållbarhet inom fisket.

Innehåll

Kursen är indelad i tre block. I det första blocket ges en grundläggande lägesrapport för fisken och dess betydelse som mat och andra ekosystemtjänster, utifrån nationella och internationella exempel. Dagens fiskepolitik och fiskeriförvaltning beskrivs också. I det andra blocket beskrivs ett antal hållbarhetsutmaningar som fiskeriförvaltningen står inför. Såväl miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter behandlas. I det tredje blocket diskuteras ett antal olika nya inriktningar som kan göra framtidens fiske mer hållbart. Undervisning sker i huvudsak genom föreläsningar från såväl forskare som olika intressenter, kombinerat med diskussionsgrupper. Interaktionen mellan föreläsare och studenter är viktig och studentgrupper är därför ansvariga för att inför varje föreläsning förbereda frågor till föreläsaren. Deltagande i diskussionsgrupperna är obligatoriskt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända inlämningsuppgifter och gruppuppgifter samt närvaro på obligatoriska moment.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen är studentdriven och en del av CEMUS (Centrum för miljö- och utvecklingsstudier) som är ett samarbete med Uppsala Universitet (http://www.web.cemus.se/).
Studietakten är 25% över en termin med en övervägande del kurstiden på kvällstid.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för akvatiska resurser

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Marking scale: 5: Pass with Distinction, 4: Pass with Credit, 3: Pass, U: Fail

Objectives:

The aim of the course is to provide a broad overview around current and future challenges for a sustainable fishery. After finishing the course, the student should be able to:

 1. Describe the significance of fish in the global food system
 2. Describe an overall status for the fish stocks based on a number of global and national examples
 3. Account for basic characteristics of Swedish and international fisheries management
 4. Discuss different aspects of sustainability (environmental, social, economic) and different sustainability challenges that the fisheries management faces today and will face in the future
 5. Describe a number of new possible directions for increased sustainability in fisheries.

Grading criteria

Learning outcome

Grade 3

Grade 4

Grade 5

1

Describe the significance of fish in the global food system

(grade 4 not possible for this learning outcome)

(grade 5 not possible for this learning outcome)

2

… Describe an overall status for the fish stocks based on a number of global and national examples

(grade 4 not possible for this learning outcome)

(grade 5 not possible for this learning outcome)

3

… Account for basic characteristics of Swedish and international fisheries management

(grade 4 not possible for this learning outcome)

(grade 5 not possible for this learning outcome)

4

Discuss different aspects of sustainability (environmental, social, economic) and different sustainability challenges that the fisheries management faces today and will face in the future

… Critically discuss different aspects of sustainability (environmental, social, economic), and different sustainability challenges that the fisheries management faces today and will face in the future.

(grade 5 not possible for this learning outcome)

5

… Describe a number of new possible directions for increased sustainability in fisheries.

… Discuss a number of new possible directions for increased sustainability in fisheries.

… Critically discuss a number of new possible directions for increased sustainability in fisheries.

Requirements for examination:

Approved individual assignment (interview), approved written exam and presence at mandatory course parts, including participation at lectures, reading course literature, and participation in discussions.

Individual assignment: Interview with a policymaker/stakeholder/researcher.

The assignment consists of three parts: 1). Preparation including writing a short summary on the chosen interview topic and preparation of questions, and discussion with the fellow students to improve the interview questions. 2). Perform the interview and write a summary. 3). Present the topic with background and the interview summary to fellow students, followed by a discussion. All parts of the interview are mandatory.

Written exam: Towards the end of the course, there will be an individual written assignment in the form of essay questions based on the lectures.

Participation at lectures and discussions: There will be 8 lectures given by invited lecturers. The students should read the course literature prior to each lecture. Active participation at the lectures and in the discussions is mandatory to pass the course. The students can miss out on a maximum of 2 lectures. In such an event, a summary of the lecture based on the recorded presentation and literature shall be written.

The grade will be based on the quality of the individual assignment, the quality of the written exam, and the participation at lectures and in discussions.

1) Sustainable fishing
Författare: National Geographic Society
Kommentar: Literature for lecture 2. Introduction, where have all the fishes gone? Jonas Hentati-Sundberg.
2) Will fish be part of future healthy and sustainable diets?
Författare: Bogard, J. R., Farmery, A. K., Little, D. C., Fulton, E. A., & Cook, M.
Kommentar: Literature for lecture 3. Fish as a food resource. Malin Jonell.
3) Cooperatives, concessions, and co-management on the Pacific coast of Mexico
Författare: McCay, B. J., Micheli, F., Ponce-Díaz, G., Murray, G., Shester, G., Ramirez-Sanchez, S., & Weisman, W.
Kommentar: Literature for lecture 2. Introduction, where have all the fishes gone? Jonas Hentati-Sundberg.
4) Incentives, social–ecological feedbacks and European fisheries
Författare: Österblom, H., Sissenwine, M., Symes, D., Kadin, M., Daw, T., & Folke, C.
Kommentar: Literature for lecture 2. Introduction, where have all the fishes gone? Jonas Hentati-Sundberg.
5) Key principles of marine ecosystem-based management
Författare: Long, R. D., Charles, A., & Stephenson, R. L.
Kommentar: Literature for lecture 5. Current research: management based on ecosystems. Andreas Bryhn.
6) Ecosystem-based fisheries management: Perception on definitions, implementations, and aspirations.
Författare: Trochta, J. T., Pons, M., Rudd, M. B., Krigbaum, M., Tanz, A., & Hilborn, R.
Kommentar: Literature for lecture 5. Current research: management based on ecosystems. Andreas Bryhn.
7) Competition for the fish–fish extraction from the Baltic Sea by humans, aquatic mammals, and birds
Författare: Hansson, S., Bergström, U., Bonsdorff, E., Härkönen, T., Jepsen, T., Kautsky, L., Lundström, K., Lunneryd, S-G., Ovegård, M., Salmi, J., Sendek, D., & Vetemaa, M.
Kommentar: Literature for lecture 8. Bycatches and developing equipment. Sara Königsson.
8) Low impact and fuel efficient fishing—Looking beyond the horizon
Författare: Suuronen, P., Chopin, F., Glass, C., Løkkeborg, S., Matsushita, Y., Queirolo, D., & Rihan, D.
Kommentar: Literature for lecture 8. Bycatches and developing equipment. Sara Königsson.
9) The role of recreational fishing in global fish crises
Författare: Cooke, S. J., & Cowx, I. G.
Kommentar: Literature for lecture 9. Recreational fishing. Göran Sundblad.
10) Recreational sea fishing in Europe in a global context—Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment
Författare: Hyder, K., Weltersbach, M. S., Armstrong, M., Ferter, K., Townhill, B., Ahvonen, A., et al. & Borch, T.
Kommentar: Literature for lecture 9. Recreational fishing. Göran Sundblad.
11) Justification theory for the analysis of the socio-cultural value of fish and fisheries: The case of Baltic salmon
Författare: Ignatius, S., & Haapasaari, P.
Kommentar: Literature for lecture 11. Social sustainability in fisheries. Milena Arias-Schreiber.
12) The community: a missing link of fisheries management
Författare: Jentoft, S.
Kommentar: Literature for lecture 11. Social sustainability in fisheries. Milena Arias-Schreiber.
13) Shoal size as a key determinant of vulnerability to capture under a simulated fishery scenario
Författare: Thambithurai, D., Hollins, J., Van Leeuwen, T., Rácz, A., Lindström, J., Parsons, K., & Killen, S. S.
Kommentar: Literature for lecture 13. Evolutionary induced effects of fishing. Shaun Killen.
14) A physiological perspective on fisheries-induced evolution
Författare: Hollins, J., Thambithurai, D., Koeck, B., Crespel, A., Bailey, D. M., Cooke, S. J., Lindström, J., Parsons, K. J., & Killen, S. S.
Kommentar: Literature for lecture 13. Evolutionary induced effects of fishing. Shaun Killen.
16) Transitions toward co-management: the process of marine resource management devolution in three east African countries
Författare: Cinner, J.E., Daw, T.M., McClanahan, T.R., Muthiga, N., Abunge, C., Hamed, S., Mwaka, B., Rabearisoa, A., Wamukota, A., Fisher, E., Jiddawi N.
17) Governing the recreational dimension of global fisheries
Författare: Arlinghaus, R., Abbott, J.K., Fenichel, E.P., Carpenter, S.R., Hunt, L.M., Alós, J., Klefoth, T., Cooke, S.J., Hilborn, R., Jensen, O.P., Wilberg, M.J., Post, J.R., Manfredo, M.J.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Miljövetenskap
Kurskod: MX0143 Anmälningskod: SLU-10309 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för akvatiska resurser Studietakt: 25%